Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4197. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih, stran 13171.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Občine Postojna, plačil članom delovnih teles občinskega sveta občine, ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov in komisij ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
2. člen 
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, določenimi s tem pravilnikom in do drugih prejemkov.
Funkcionarji Občine Postojna so: župan, podžupani in člani občinskega sveta.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine, članom drugih organov občine, ki jih imenuje občinski svet, članom drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripadajo sejnine za delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki jih določa ta pravilnik.
3. člen 
Županu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača, ki je določena v zakonu, ki ureja plače v javnem sektorju.
Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača, ki jo določi župan s sklepom v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Županu in podžupanu, ki funkcijo opravljata poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen 
V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada županu plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Odločbo o določitvi plače oziroma plačila za opravljanje funkcije izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada podžupanu plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Tako v primeru iz prvega kot drugega odstavka se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
5. člen 
Letni znesek sejnin članov občinskega sveta, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati odstotka letne plače župana, ki ga določa Zakon o lokalni samoupravi. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta (redni ali izredni) znaša 200,00 EUR neto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa občinskega sveta znaša za predsednika 40,00 EUR neto, za namestnika predsednika in ostale člane pa 30,00 EUR neto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Za slavnostno in dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
6. člen 
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Za udeležbo na sklepčni seji nadzornega odbora (redni ali izredni) se določi sejnina za predsednika nadzornega odbora v višini 60,00 EUR neto, za namestnika predsednika in ostale člane pa v višini 30,00 EUR neto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s sprejetim programom dela časovno opredeli nadzorni odbor, se določi nagrada v višini 15,00 EUR neto na časovno enoto ena ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta se predsedniku oziroma članom nadzornega odbora določi sejnina v višini 30,00 EUR neto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti in opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen 
Članom Štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini 30,00 EUR neto. Predsedniku se določi plačilo v višini 40,00 EUR neto, namestniku predsednika pa v višini 35,00 EUR neto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
8. člen 
Funkcionarji imajo pravico do povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave, za župana pa direktor občinske uprave ali podžupan.
9. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije (sejnin in nagrad), povračil in drugih prejemkov se izplačujejo iz sredstev proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Drugi prejemki in povračila se izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov (Uradni list RS, št. 108/10).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-5/2021-1
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti