Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4252. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, na parcelah št. 992/1, 992/2 in *201 k.o. Ter (ID: 2577), stran 13335.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 18. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, na parcelah št. 992/1, 992/2 in *201 k.o. Ter (ID: 2577)
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov št. 2577, ki se nanaša na parcelne št. 992/1, 992/2 in *201 k.o. Ter in se nahaja znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju OPN Ljubno).
Skladno s prvo alinejo 127. člena ZUreP-2 se predlagana lokacijska preveritev izvaja za doseganje gradbenega namena prostorsko izvedbenega akta (PIA), s katero se dopušča določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (PIP) kot so določeni v OPN Ljubno.
2. člen 
Območje lokacijske preveritve se v OPN Ljubno nahaja znotraj enote urejanja prostora OP – 2.
Predmet te lokacijske preveritve so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljena gradnja nove stanovanjska stavbe.
Območje na katerega posega širitev območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi je opredeljeno kot druga kmetijska zemljišča (K2).
Območju, kjer se predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča, se spremeni namenska raba iz površin razpršene poselitve (A) v druga kmetijska zemljišča (K2).
Predlog lokacijske preveritve za doseganje gradbenega namena v prostorsko izvedbenem aktu OPN Ljubno se glasi:
»Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na vzhodni strani predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 285,41 m2 (sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na južni strani ob cesti. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 312,07 m2.
Površina spremembe: širitev skupaj: +597,84 m2, izvzem: –285,41 m2. Skupaj sprememba stavbnega zemljišča: +312,07 m2.
Površina izvornega območja: 1560,41 m2.
Površina preoblikovanega območja: 1872,48 m2.
Delež spremembe/širitve: Širitev predstavlja 19,99 % glede na površino izvornega območja.
Predvidena gradnja mora v celoti upoštevati vsa določila OPN.«
3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 351-0036/2021-24
Ljubno, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost