Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno, stran 13332.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/19, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US), 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 19/15 in 61/17 – GZ), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 18. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno 
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17, v nadaljevanju odlok).
2. člen
Besedilo 3. člena odloka se v celoti črta.
3. člen
Za 3. členom se doda novo poglavje: »II. ZAZIDANA IN NEZAZIDANA ZEMLJIŠČA«
4. člen
Tretji odstavek 4. člena odloka se črta.
5. člen
Za 4. členom se doda novo poglavje: »III. PLAČEVANJE NADOMESTILA IN DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA«, ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Nadomestilo se plačuje od:
1. zazidanega stavbnega zemljišča:
a. stanovanjskih površin
b. poslovnih površin
2. nezazidanega stavbnega zemljišča.«
Dosedanji drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni in postane novi prvi odstavek 5.a člena tako, da se glasi:
»(1) Stanovanjska površina je neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov ter neto tlorisna površina garaž, pri katerih se pri enostanovanjskih stavbah odšteje površina odprtih prostorov (balkoni, terase, lože …), pri večstanovanjskih stavbah posamezna stanovanja predstavljajo posamezne enote, ki jim lahko pripada dodatni prostor (klet, garaža, drvarnica ...). Skupni prostori v večstanovanjski stavbi niso del stanovanja.«
Dosedanji tretji odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da postane novi drugi odstavek 5.a člena in se glasi:
»(2) Poslovna površina je neto tlorisna površina vseh poslovnih prostorov in prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (pisarne, hodniki, sanitarije, umivalnice, garderobe, garaže in drugi poslovni prostori).«
Dosedanji četrti odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da postane novi tretji odstavek 5.a člena in se glasi:
»(3) Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja določene vrste objekta, če je zanj zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.«
Peti odstavek 5. člena odloka se črta.
7. člen
Drugi odstavek 6. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(2) Za odmero, izterjavo, nadziranje plačevanja in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojen finančni urad.«
Tretji odstavek 6. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(3) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava.«
Četrti odstavek 6. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(4) Občinska uprava pridobiva podatke za odmero nadomestila iz uradnih evidenc, iz občinskih prostorskih aktov, od neposrednih uporabnikov, od finančnega urada in iz gradbenih dovoljenj.
Peti odstavek 6. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(5) Če občinska uprava ugotovi neskladnost podatkov ali ugotovi, da podatki za odmero nadomestila niso razvidni iz uradnih evidenc, občina izvede ugotovitveni postopek, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in skladno s predpisi, ki urejajo graditev in prostorsko načrtovanje.«
Šesti odstavek 6. člena odloka se črta v celoti.
8. člen
Celoten 7. člen se preuredi in se glasi:
»Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v tri skupine, ki so določene na podlagi kriterijev, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, dostopnost, opremljenost s komunalno infrastrukturo in ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu:
I. območje: del naselja Ljubno (ulice: Foršt, Rosuljska cesta, Loke, Prod, Plac, Podter, Za Ljubnico, Janezovo polje, del Cesta v Rastke, del Na Pečeh, del Rore);
II. območje: ostali deli naselja Ljubno (ulice: Kolovrat, del Cesta v Rastke, del Na Pečeh, del Rore, Cesta v Savino) in naselja Radmirje, Okonina, Juvanje, Meliše, del naselja Ter in del naselja Savina;
III. območje: vsa ostala zemljišča, ki niso vključena v zgoraj navedenih območjih.«
9. člen
Besedilo 8. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafični karti, ki je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občinske uprave Občine Ljubno.«
10. člen
Tretja in četrta točka 9. člena odloka se črtata v celoti.
11. člen
Tabela v 10. členu se spremeni tako, da se glasi:
»
Vrsta opremljenosti
Št. točk
1.
ceste
20
2.
kanalizacijsko omrežje
20
3.
električno omrežje
20
4.
vodovodno omrežje
20
5.
javna razsvetljava
10
6.
omrežje elektronskih komunikacij
10
« 
12. člen
Prva točka 11. člena se črta v celoti.
Druga točka 11. člena se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– uporabe javne razsvetljave, če je javna razsvetljava od skrajnega roba meje stavbnega zemljišča oddaljena največ 60 m.«
13. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se črta beseda »kakovostnih«.
V prvem odstavku 12. člena odloka se v tabeli črta celotna vrstica kakovostne skupine 2, ostale skupine se ustrezno preštevilčijo. Tabela 12. člena odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»
Skupina
Vrsta dejavnosti
I. območje
II. območje
III. območje
1
stanovanjska
90
60
30
2
negospodarska dejavnost – izobraževanje, zdravstvo, osebne storitve
300
200
100
3
gospodarske dejavnosti:
– gospodarska dejavnost majhnih družb 
350
250
125
– gospodarska dejavnost srednjih in velikih družb 
600
400
200
4
nezazidana stavbna zemljišča
60
40
20
« 
Prva alineja prvega odstavka 12. člena odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– Za stanovanjsko dejavnost se po tem odloku štejejo vsi objekti in prostori, ki so namenjeni stalnemu in občasnemu bivanju.«
Druga alineja prvega odstavka 12. člena odloka se črta.«
Tretja alineja prvega odstavka 12. člena odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– Za negospodarske dejavnosti se po tem odloku štejejo stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi starejših, stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji ipd.).«
V tretji alineji prvega odstavka 12. člena odloka se črta beseda: »(poslovne)«.
Četrta alineja prvega odstavka 12. člena odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»Za gospodarsko dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena ali gospodarska dejavnost ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddajanju prenočevanja turistov.«
14. člen
Prvi odstavek 13. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se določi na naslednji način:«
V tabeli 13. člena odloka se pod točko 1 črta besedilo »počitniški objekti.«
V tabeli 13. člena odloka se pod točko 3 v stolpec III. območje število točk 0 nadomesti s številom točk 1.
15. člen
Besedilo 14. člena odloka se v celoti črta.
16. člen
Besedilo 15. člena odloka se v celoti črta.
17. člen
Prvi, tretji, četrti, peti in sedmi odstavek 16. člena odloka se v celoti črta.
V drugem odstavku 16. člena odloka se črta zadnji stavek in besedi »prvo«. Drugi odstavek se potem glasi:
»(2) Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča (komunalni prispevek) po določbah zakona.«
Šesti odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(6) Plačila nadomestila so lahko na lastno zahtevo oproščeni zavezanci, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar ipd.) do odprave posledic, za dobo največ do 2 leti, če so posledice na stanovanjskem objektu takšne, da v njem ni mogoče več bivati, pri poslovnem objektu pa takšne, da v njem ni mogoče več opravljati dejavnosti, za katero je bil objekt namenjen.«
V osmem odstavku 16. člena se črtata besedi »dejanskega stanja«. Osmi odstavek se tako glasi:
»(8) Nadomestila se lahko oprostijo prejemniki stalne oblike socialne ali materialne denarne pomoči po predhodnem ugotovitvenem postopku, ki ga vodi občinska uprava.«
V devetem odstavku 16. člena se črta zadnji stavek. Deveti odstavek se tako glasi:
»(9) Vlogo za oprostitev plačila nadomestila in dokazila vložijo zavezanci pri občinski upravi Občine Ljubno najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto. Občinska uprava na podlagi prejetih dokazil o vlogi odloči z odločbo.«
Deseti odstavek 16. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(10) Odpis, obročno plačilo in odlog plačila lahko zavezanec zahteva pri davčnem organu v skladu s predpisi o davčnem postopku oziroma na podlagi pravnega pouka iz odločbe o odmeri nadomestila.«
18. člen
Drugi odstavek 17. člena se črta.
Tretji odstavek 17. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(3) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi, kot vsota točk iz 10. in 12. člena odloka, ki se pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z letno višino točke za odmero nadomestila.«
19. člen
Celoten 19. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Z globo 250 EUR se kaznuje fizična oseba, če ni sporočila oziroma uredila podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 6. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ni sporočil oziroma uredil podatkov, kot je določeno v 6. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ni sporočila oziroma uredila podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 6. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ni sporočila oziroma uredila podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 6. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(5) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, opravlja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.«
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 007-14/2017-2
Ljubno, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost