Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4279. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2471 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1271 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13369.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2471 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1271 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1271 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Cesta XIV. divizije 14, 3000 Celje pod št. projekta 33/21. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2471.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 366/2 in 367/2, obe k.o. Čemšenik, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1271.
Na območju posamične poselitve se izvorno določeno stavbno zemljišče s površino 1334,45 m2 preoblikuje tako, da se obstoječe stavbno zemljišče poveča v smeri proti severu za 266,83 m2,kar predstavlja 19,99 % velikosti izvorno določenega stavbnega zemljišča v OPN, in sicer na del zemljišča s parcelno številko 366/2 in 367/2, obe k.o. Čemšenik.
Po namenski rabi prostora iz veljavnega OPN Občine Zagorje ob Savi 222,41 m2 območja lokacijske preveritve sega na namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča, preostalih 44,42 m2, pa na namensko rabo prostora K2 – druga kmetijska zemljišča.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1271 tako znaša 1601,28 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 6 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-14/2021-14
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost