Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021, stran 13341.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.325.011,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.016.405,65
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.890.774,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.746.374,00
703 Davki na premoženje
532.400,00
704 Domači davki na blago in storitve 
612.000,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.125.631,65
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
742.300,00
711 Takse in pristojbine 
12.000,00
712 Denarne kazni 
14.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
900,00
714 Drugi nedavčni prihodki
356.331,65
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
148.770,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.770,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev 
147.000,00
73 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
70.350,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
70.350,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.089.485,49
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.055.782,59
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.033.702,90
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.145.236,82
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.994.590,84
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
541.380,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
86.230,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.288.570,84
403 Plačila domačih obresti 
11.000,00
409 Rezerve 
67.410,00
41 
TEKOČI TRANSFERI 
3.080.954,26
410 Subvencije 
330.700,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.032.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
260.350,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.457.404,26
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.761.766,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.761.766,72
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
307.925,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
230.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
77.825,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.820.225,68
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
10.000,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–10.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
49.000,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
49.000,00
550 Odplačila domačega dolga
49.000,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.879.225,68
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–49.000,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.820.225,68
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
1.879.225,68
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2021.«
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00070/2021-8
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost