Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4243. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2022, stran 13324.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 31/18; v nadaljevanju: ZJF) je župan Občine Kobarid dne 20. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF, Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2021 (Uradni list RS, št. 44/21), rebalansom – 1 proračuna (Uradni list RS, št. 118/21) in rebalansom – 2 proračuna (Uradni list RS, št. 173/21).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup., podsku. konto, podkon.
NAZIV KONTA
Proračun januar–marec 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.146.382
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
930.227
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
855.822
700
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
813.202
703
DAVEK NA PREMOŽENJE
19.349
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
23.271
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
74.405
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
43.271
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.964
712
DENARNE KAZNI
6.057
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
1.214
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
21.899
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.730
722
PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
2.730
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
213.425
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
213.425
741
PREJETA SREDSTVA IZ DR. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
693.576
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
352.355
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
151.059
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
25.605
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
175.195
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
496
409
REZERVE
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
311.921
410
SUBVENCIJE
1.937
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
175.185
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
12.360
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
122.440
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
29.300
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
29.300
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
452.806
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
43.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
409.139
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–43.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–452.806
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
375.810
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-32/2021
Kobarid, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost