Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, stran 13230.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s prvim odstavkom 123. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) in na podlagi drugega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 
1. člen 
V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »obsega projektiranje in gradnjo« nadomesti z besedilom »je graditev objektov«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
2. člen 
2. člen se črta.
3. člen 
3. člen se črta.
4. člen 
V 4. členu se v naslovu črta besedilo »tro- in«.
5. člen 
V 5. členu se v naslovu črta besedilo »tro- in«.
V prvem odstavku se številka »0,60« nadomesti s številko »0,75«.
V tretjem odstavku se beseda »stavbi« nadomesti z besedilom »večstanovanjski stavbi z več kot štirimi stanovanji«.
6. člen 
V 6. členu se prvi in drugi odstavek črtata.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
7. člen 
V 7. členu se v naslovu črta besedilo »tro- in«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primerih rekonstrukcije.«.
8. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku številka »210« nadomesti s številko »230«.
V četrtem odstavku se številka »80« nadomesti s številko »90«.
9. člen 
V 9. členu se v naslovu beseda »garaže« nadomesti z besedo »garaž«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Glede na organizacijo parkiranja mora velikost dovozov in parkirnih mest za osebna vozila ustrezati zahtevam iz predpisa, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah, njihovo število pa zahtevam iz 6. točke standarda SIST ISO 21542 Gradnja stavb – dostopnost in uporabnost grajenega okolja.«.
10. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku za besedo »lahko« doda besedilo »v ali«.
11. člen 
V 14. členu se v sedmem odstavku beseda »štirimi« nadomesti z besedo »tremi«.
12. člen 
V 17. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane besedilo člena, se odznači.
13. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(prostori za osebno higieno) 
(1) V kopalnici so inštalacije in potrebna oprema za dovod hladne in tople pitne vode z odtoki odpadne vode.
(2) V stranišču je inštalacija za dovod vsaj hladne vode in odtok odpadne vode.
(3) V kopalnici so vgrajeni najmanj umivalnik, kopalna kad ali prha ter straniščna školjka s splakovalnikom, če ta ni nameščena v ločenem prostoru (stranišču), kjer je tudi manjši umivalnik. Umivalniki in kad imajo vgrajene vodovodne armature.
(4) Stanovanje s štirimi ležišči ima straniščno školjko s splakovalnikom v ločenem prostoru (stranišču). Stanovanje s petimi ali več ležišči ima dve straniščni školjki s splakovalnikom, ločeno nameščeni v kopalnici in ločenem prostoru (stranišču).
(5) Vsaj en prostor s straniščno školjko ima vstop iz hodnika, predsobe ali podobnega prostora stanovanja.«.
14. člen 
V 24. členu se v petem odstavku besedilo »60 cm x 55 cm« nadomesti z besedilom »globine najmanj 40 cm in skupne površine najmanj 0,33 m2«.
V osmem odstavku se za besedilom »60 cm x 60 cm« dodata vejica in besedilo »če stavba nima skupne pralnice«.
V devetem odstavku se številka »210« nadomesti s številko »208«.
15. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedo »centimetrov« dodata vejica in besedilo »razen v stanovanjih s tremi ali manj ležišči, kjer je prehod širok najmanj 90 centimetrov«.
16. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja« nadomesti z besedilom »projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI)«, besedilo »projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja« z besedilom »načrt arhitekture v PZI«, za besedo »merilu« pa doda beseda »najmanj«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(prehodne določbe glede projektne dokumentacije) 
(1) Prijavi začetka gradnje se do 1. septembra 2022 lahko priloži PZI, izdelan v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo PZI sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika,
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PZI poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja v postopku javnega naročanja,
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja kot evidenčno naročilo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko prijavi začetka gradnje priloži PZI, izdelan v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ), če je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo tega pravilnika.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-393/2019
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2019-2550-0041
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti