Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4244. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021, stran 13326.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 17. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Leto 1/2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
20.079.974
70 
DAVČNI PRIHODKI
11.702.700
700 Davki na dohodek in dobiček
9.612.100
703 Davki na premoženje
1.548.600
704 Drugi davki na blago in storitve
542.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
4.194.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
781.800
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Globe in druge denarne kazni
55.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.933.000
714 Drugi nedavčni prihodki
413.900
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
790.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
370.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
420.500
73 
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.391.674
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
3.296.674
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
95.000
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU 
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
21.970.469
40 
TEKOČI ODHODKI
5.938.555
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
932.025
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost
146.632
402 Izdatki za blago in storitve
3.616.077
403 Plačila domačih obresti
23.300
409 Rezerve
1.220.521
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.663.871
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.750.833
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
577.350
413 Drugi tekoči domači transferi
3.335.638
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.133.243
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.133.243
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
234.800
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. os., ki niso PU
126.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
108.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–1.890.495
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
–1.871.195
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71) – (40 + 41)
2.295.074
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
2.500.000
50 
ZADOLŽEVANJE
2.500.000
500 Domače zadolževanje
2.500.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)
483.194
55 
ODPLAČILA DOLGA
483.194
550 Odplačila domačega dolga
483.194
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU 
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
120.311
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
2.016.806
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)
1.890.495
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.194.182
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in izdatki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s CEROZ d.o.o.;
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 144.257 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.
9. člen 
(krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 EUR za gradbena dela.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2.500.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– za investicije v javne zavode,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnjo cestne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 1.000.000 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 2.500.000,00 EUR.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2019
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost