Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4249. Sklep o novih cenah programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, stran 13332.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 20. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
št. 353:
1. 
Občinski svet sprejema predlog novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, ki veljajo od 1. januarja 2022 dalje v naslednji višini:
Vrsta oddelka 
Vrsta programa
Cena programa v EUR
Oddelek prvega starostnega obdobja
dnevni
531,18
Kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let
dnevni
455,77
Oddelek drugega starostnega obdobja 
dnevni
417,93
Cena desete in vsake nadaljnje ure varstva znotraj poslovnega časa enote vrtca znaša:
– v oddelkih 1. starostnega obdobja 3,19 €/uro in v celoti bremeni starše,
– v oddelkih 2. starostnega obdobja 2,52 €/uro in v celoti bremeni starše ter
– v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4 let 2,74 €/uro in v celoti bremeni starše.
Za izvajanje desete in vsake nadaljnje ure varstva sklenejo zavod in starši otroka, vključenega v zavod, aneks k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, na osnovi katerega vrtec staršem izstavi poseben račun, ki v celoti bremeni starše.
Cena varstva otroka izven poslovnega časa enote vrtca znaša 16,83 €/uro. Stroški se obračunajo za vsako začetno uro varstva izven delovnega časa in v celoti bremenijo starše.
2. 
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v:
– oddelek prvega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 70 EUR nižjo ceno programa oziroma
– v kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 42 EUR nižjo ceno programa oziroma
– v oddelek drugega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 53 EUR nižjo ceno programa.
3. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil (1,65 € na dan).
4. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– V mesecu juliju in avgustu lahko starši uveljavijo počitniško rezervacijo v skupnem obsegu največ 22 dni. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 10 dni. Počitniško rezervacijo lahko uveljavijo, če odsotnost otroka za mesec julij napovejo najkasneje do 20. junija, odsotnost za mesec avgust pa najkasneje do 20. julija. Starši so za dneve počitniške rezervacije plačila v celoti oproščeni.
– V posameznem šolskem letu lahko starši uveljavijo rezervacijo v skupnem obsegu največ 24 dni. Če se otrok v vrtec vključi med šolskim letom, lahko starši uveljavijo sorazmeren delež skupnega obsega rezervacij. Starši za dneve rezervacije plačajo 50 % njim določenega prispevka za program, v katerega je otrok vključen.
– Če otrok vrtca ne obiskuje zaradi svoje bolezni, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Oprostitev plačila velja za dva meseca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom za posamezni mesec oddajo starši v svetovalno službo vrtca najkasneje zadnji delovni dan v mesecu.
– Staršem se za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca in ga ponovno vpišejo pred iztekom dveh mesecev, zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini 75 % njim določenega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred izpisom.
– Vse te ugodnosti lahko uveljavijo starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu.
5. 
Občina zagotovi glede na določbo 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 59/19) dodatna sredstva za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.
6. 
Vrtec je dolžan pri oblikovanju delovnega časa enot vrtca ter poslovanja teh v času poletnih počitnic upoštevati potrebe staršev in optimizacijo stroškov ter predlog delovnega časa in morebitne spremembe le-tega vsakokrat uskladiti z občinsko upravo.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje. Z dnem veljavnosti sklepa prenehata veljati sklep št. 602-0021/2019-4 z dne 18. 12. 2019 in sklep št. 602-0008/2020-3 z dne 17. 12. 2020.
Št. 602-0021/2021-2
Lendava, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost