Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4272. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2022, stran 13362.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 90. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 (Uradni list RS, št. 47/21 in 167/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
Začasno financiranje jan–mar 2022 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.409.248
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.247.328
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.121.098
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.079.445
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
16.750
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
24.903
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
126.231
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
101.331
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500
712
DENARNE KAZNI 
1.200
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
22.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
161.919
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
134.003
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
27.916
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
803.302
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
354.854
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
91.812
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
15.063
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
237.673
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.935
409
REZERVE
4.370
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
424.723
410
SUBVENCIJE
900
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
283.110
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
0
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
140.713
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
17.725
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
17.725
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
6.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
605.946
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
94.917
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
94.917
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
94.917
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
511.029
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–94.917
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–605.946
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
132.410
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 310.662,14 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-005/2020
Šmartno pri Litiji, dne 20. decembra 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost