Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4228. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, št. 4 (4 SD OPN), stran 13302.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 8. in 28. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je župan Občine Borovnica dne 15. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, št. 4 (4 SD OPN)
1. člen
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Borovnica ima veljaven Občinski prostorski načrt (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18, 100/20). S tem sklepom župan Občine Borovnica določa začetek in način priprave njegovih četrtih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, št. 4 (v nadaljevanju: 4 SD OPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo 4 SD OPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo 4 SD OPN,
– območje in predmet načrtovanja,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka,
– okvirne roke za pripravo 4 SD OPN in njegovih posameznih faz,
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo 4 SD OPN, pripravljenih in razgrnjenih v novembru in dopolnjenih v decembru 2021.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja je Občina Borovnica.
(2) Predmet načrtovanja 4 SD OPN so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe. Predmet načrtovanja 4 SD OPN so predvsem:
– uskladitev tekstualnega in grafičnega dela dokumenta zaradi izdelane strokovne podlage s področja poplavne ogroženosti ter uskladitev določil glede poplavne varnosti,
– izkazane potrebe za razvoj stanovanjske gradnje (širitev stavbnih zemljišč za možnost gradnje individualnih stanovanjskih objektov),
– izboljšanje prostorskih pogojev znotraj stavbnih zemljišč (sprememb podrobne namenske rabe),
– razvoj prometne infrastrukture,
– spremembe podrobnejše namenske rabe iz zelenih površin v stavbna zemljišča z možnostjo gradnje objektov in razvoja dejavnosti,
– izboljšanje prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti v odprtem prostoru (razvoj kmetijske dejavnosti, turizma in rekreacije),
– odprava ugotovljenih nepravilnosti in nejasnosti v tekstualnem in grafičnem delu ter njegovih prilogah,
– potrebe nosilcev urejanja prostora in
– drugo.
(3) V sklopu 4 SD OPN bo občina zasledovala zastavljene strateške cilje in usmeritve prostorskega razvoja, ki se bistveno ne bodo spreminjali. Uskladile, dopolnile oziroma posodobile se bodo usmeritve, ki se bodisi nanašajo na že realizirane cilje, so posledica potrebnih sistemskih sprememb zaradi spremenjenih predpisov, pravnih režimov ali novih dejstev v prostoru.
(4) Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij ter območij za dolgoročni razvoj naselij se ne pripravlja, saj se k 4SD OPN pristopa na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju: PKP6).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine) 
(1)Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine iz prejšnjega člena je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno z ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Borovnica. Pri tem bo smiselno upoštevala določila veljavnega OPN ter že izdelane strokovne podlage.
(2) Pri pripravi 4SD OPN se upošteva vsebine naslednjih že izdelanih strokovnih podlag:
– Poplavna študija (Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe OPN, EHO Projekt, junij 2021, v nadaljevanju HHŠ),
– Idejna zasnova protipoplavnih ukrepov na območju Občine Borovnica – 1. faza (razbremenilni kanal Malence in ureditev Malence skozi naselje), Ehoprojekt november 2021,
– Poročilo o prostorskem razvoju (Kaliopa, oktober 2021),
– Prikaz stanja prostora (Kaliopa, oktober 2021),
– Elaborat pobud (Kaliopa, november 2021),
– Idejne zasnove kolesarskih poti do meje z Občino Vrhnika,
– Idejne zasnove in DGD dokumentacija za kolesarske poti do meje z Občino Brezovica,
– Prometna študija in idejna zasnova obvoznice na cesti R3-642/1146 Vrhnika–Podpeč v območju Tehniškega muzeja (APPIA d.o.o., april 2020, dopolnitev december 2020),
– Idejna zasnova in DGD izgradnje vodovoda v Kotih (vrtina Prušnica (Budence) – vasi Brezovica pri Borovnici, Niževec, Zabočevo, Dražica, povezava vasi Ohonica in povezava nadomestnega vodnega vira do obstoječega vodohrana Borovnica) Hidrosvet, januar 2020,
– Idejna zasnova umestitve in izgradnje prizidka Vrtca Borovnica (Boson, avgust 2020).
(3) V postopku priprave 4SD OPN je predvidena izdelava naslednjih strokovnih podlag:
– Urbanistična zasnova (kot posodobitev in nadgradnja obstoječega Urbanističnega načrta),
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča,
– Elaborata ekonomike,
– Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč po naseljih,
– morebitne druge strokovne podlage, katerih potreba po izdelavi se izkaže tekom priprave postopka 4SD OPN.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe nosilcev urejanja prostora) 
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora zagotovijo nosilci urejanja prostora, razen če ni s področnim predpisom drugače določeno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe) 
Strokovne rešitve, oziroma dodatne strokovne podlage in utemeljitve posega, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nosilcev urejanja prostora, zagotovijo investitorji (pobudniki) sami.
7. člen
(vrsta postopka) 
4SD OPN se pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN v 123. členu ZUreP-2 in v skladu z 99. členom PKP6.
8. člen
(roki za pripravo 4 SD OPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek 4 SD OPN skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih okvirnih rokih:
– Obveščanje NUP, pristojnih za CPVO in pridobitev konkretnih smernic – 2 meseca
– Izdelava osnutka 4 SD OPN – 2–3 mesece
– Priprava strokovnih podlag – 2 meseca
– Pridobitev in analiza 1. mnenj NUP – 1,5 meseca po pridobitvi vseh mnenj
– Izdelava dopolnjenega osnutka 4 SD OPN – 1,5 mesec po uskladitvi vseh mnenj
– Obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu – 1 mesec
– Javna razgrnitev – 1,5 meseca
– Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti – 1 mesec po prejemu vseh pripomb
– Izdelava predloga 4 SD OPN – 1,5 meseca po objavi stališč do pripomb z javne razgrnitve
– Objava predloga 4 SD OPN v PIS in poziv NUP za podajo 2. mnenj – 1 mesec
– Pridobivanje in usklajevanje 2. mnenj NUP – 3 mesece
– Izdelava usklajenega predloga 4 SD OPN – 1,5 meseca po uskladitvi vseh mnenj NUP
– Posredovanje usklajenega predloga 4 SD OPN na MOP v potrditev – 1 mesec
– Objava potrjenega predloga 4 SD OPN v PIS – 0,5 meseca
– Sprejem 4 SD OPN na občinskem svetu – 1,5 meseca od objave dokumenta v PIS.
(2) Nekatere faze se lahko izvajajo istočasno. Strokovne podlage se pripravijo v različnih fazah priprave postopka 4 SD OPN in se lahko, tekom priprave postopka, tudi dopolnjujejo ali spreminjajo.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1)Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
NUP
Področje
1
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
3
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
4
Zavod za gozdove Slovenije
OE Ljubljana
5
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
6
Zavod RS za varstvo narave
OE Ljubljana
7
Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
8
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost
9
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za promet
10
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
11
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice
12
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
13
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
14
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
15
Ministrstvo za obrambo
Sektor za vojne grobove in grobišča
16
Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
17
JKP Vrhnika
Področje javne higiene, oskrbe s pitno vodo in področje čiščenja odpadne vode
18
Slovenske železnice
SŽ-Infrastruktura d.o.o.
19
Občina Borovnica
Področje urejanja prostora in področje cest
20
Plinovodi d.o.o.
Področje oskrbe s plinovodom
21
Eles d.o.o.
Področje oskrbe z električno energijo
22
Telekom d.d.
Področje telekomunikacij
23
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Generalni sekretariat s področja blagovnih rezerv
24
Elektro Ljubljana d.o.o.
Področje oskrbe z električno energijo
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen
(načrt vključevanja javnosti) 
(1)Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena z objavami obvestil o možnosti sodelovanja pri pripravi Izhodišč na spletni strani Občine Borovnica (www.borovnica.si).
(2) Do objave izhodišč se jo je vključevalo na različne načine, in sicer:
– Poziv vse zainteresirane javnosti za podajo pobud in predlogov za 4SD OPN (od 1. 7. 2021 do 16. 8. 2021) z objavo na spletni strani občine in drugih lokalnih medijih.
– Poziv pobudnikom za dopolnitve vlog (v primeru nepopolnih ali nejasnih vlog).
– Zainteresirana javnost je zaradi epidemiološke situacije sodelovala v postopku javne razgrnitve s pomočjo elektronskih sredstev (elektronski naslov občine) in po pošti.
(3) Nosilci so bili k sodelovanju pri pripravi izhodišč pozvani za posredovanje lastnih potreb pisno po elektronski pošti dne 4. 11. 2021.
(4) Gradivo je bilo javno objavljeno v času od 15. 11. 2021 do 28. 11. 2021. Z dnem 28. 11. 2021 se je iztekel rok za podajo pripomb.
(5) V času javno objavljenih Izhodišč za 4 SD OPN se je dokument obravnavalo na Odboru za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja.
(6) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Borovnica.
(7) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN, kot je predpisano v 111. in 112. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(8) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom 4 SD OPN tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave, kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek 4 SD OPN (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Borovnica.
(9) Občina Borovnica lahko z namenom vključevanja javnosti v 4 SD OPN organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Borovnica v postopku 4 SD OPN zagotovi:
– posebne strokovne podlage in idejne zasnove navedene v 4. do 5. členu tega sklepa,
– druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna zagotoviti občina.
(2) Pri pripravi 4 SD OPN se upoštevajo tudi naslednji podatki in zahteve:
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatki iz Prikaza stanja prostora, ki se s 4 SD OPN ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– preveritev skladnosti potreb s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, september 2017),
– mnenja kmetijsko svetovalne službe, izdelane za posamezne posege,
– odločbe Zavoda za gozdove Slovenije o krčitvi gozda v kmetijske namene,
– Podatek za pripravo predpisa za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ (Structura d.o.o., september 2021),
– karte razredov poplavne nevarnosti in celovite protipoplavne ukrepe (Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe OPN, EHO Projekt, junij 2021),
– prostorski podatki in evidence, ki jih zagotovi Občina Borovnica, kot npr. topografske podatke, zemljiškokatastrski prikaz, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno. Pri tem je treba pridobiti tudi vse podatke NUP ter jih po potrebi transformirati v aktualnem koordinatnem sistemu (D96/MT),
– morebitne druge podatke in strokovno literaturo, ki se tekom postopka priprave 4 SD OPN izkažejo kot relevantni.
(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno s 5. oziroma 6. členom tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oziroma investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) Sredstva v zvezi z vodenjem postopka ter izdelavo 4 SD OPN ter izdelave okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, zagotovi Občina Borovnica.
12. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Borovnica, www.borovnica.si ter skupaj z izhodišči na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
Št. 3500-0001/2020-90
Borovnica, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost