Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4282. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022, stran 13371.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18, 62/19) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. seji dne 20. 12. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– športne programe in področja, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
– način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Zagorje ob Savi,
– zavodi za šport,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
3. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt: Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni in občasni prostočasni športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (ŠV-PRO),
– celoletni pripravljalni športni programi: od U-7 do U-12 (ŠV-PRI).
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine (12/13 in 14/15 ter 16/17 in 18/19 let).
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega razreda (PR). 
– kakovostni šport (KŠ) in vrhunski šport (VŠ):
– celoletni tekmovalni programi odraslih in športna promocija, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda. 
– šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov. 
– športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih. 
– šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi starejših. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– stroški uporabe športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– stroški obratovanja športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– stroški vzdrževanja športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez,
– delovanje Zavoda za šport.
4. člen 
(posebna določila LPŠ) 
V letu 2022 se v javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila:
– v športnih programih se kompetentnost strokovnega kadra vrednoti v štirih stopnjah, upoštevajo pa se izključno v skladu z ZŠpo-1 usposobljeni/izobraženi (odločba o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu),
– v programih ŠV-USM in KŠ se upoštevajo izključno športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1,
– tekmovalni programi KŠ se glede na dosežen/dokazan rezultat ekipe/posameznika v pretekli tekmovalni sezoni razvrstijo v dve (2) kakovostne ravni,
– v programih RE in ŠSTA se namesto strokovnega kadra sofinancirajo materialni stroški izvedbe programov,
– pri organiziranosti v športu se namesto dveh dosedanjih meril (število priznanih netekmovalnih in tekmovalnih skupin) uveljavi novo merilo: število registriranih športnikov (po aktualnem seznamu OKS-ZŠZ).
5. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2022, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ PREKO JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2022
sredstva
v  %
v  % (abs.)
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: NSP
07001
4.250,00 €
3,27 %
0,64 %
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: ŠŠT
1.250,00 €
0,96 %
0,19 %
ŠV-PRI
celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni programi
16.000,00 €
12,31 %
2,42 %
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR)
34.500,00 €
26,54 %
5,22 %
programi članskih tekmovalnih ekip – športna promocija
30.000,00 €
23,08 %
4,54 %
KŠ/VŠ
kategorizirani športniki (DR, MR, SR, OR)
4.000,00 €
3,08 %
0,61 %
ŠI
celoletni športnorekreativni programi invalidov
1.000,00 €
0,77 %
0,15 %
RE
celoletni športnorekreativni programi odraslih
5.000,00 €
3,85 %
0,76 %
ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi starejših
500,00 €
0,38 %
0,08 %
OBJEKTI
uporaba športnih objektov 
3.000,00 €
2,31 %
0,45 %
OBJEKTI
obratovanje športnih objektov 
7.000,00 €
5,38 %
1,06 %
OBJEKTI
vzdrževanje športnih objektov 
5.000,00 €
3,85 %
0,76 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.500,00 €
1,15 %
0,23 %
ORG
delovanje športnih društev in zvez
17.000,00 €
13,08 %
2,57 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
130.000,00 €
100,00 %
19,68 %
PODROČJA ŠPORTA – NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2022
sredstva
v  %
v  % (abs.)
OBJEKTI
skakalnica Kisovec – investicijsko vzdrževanje in izboljšave
70162
6.500,00 €
100,00 %
0,98 %
RAZVOJ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
07281
4.800,00 €
100,00 %
0,73 %
ORG
dejavnost Zavoda za šport Zagorje
07271
519.400,00 €
100,00 %
78,61 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
530.700,00 €
100,00 %
80,32 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
660.700,00 €
100,00 %
6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva zagotovila na naslednje načine:
– za sofinanciranje športnih programov, stroškov uporabe, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi, izpopolnjevanja ter delovanja športnih društev in zvez:
– na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 
– za izvedbo projektne dokumentacije skakalnice Kisovec:
– na osnovi potrjenega proračuna občine in investicijskega transferja upravljavcu. 
– za izvedbo strokovne in informacijske podpore upravljanju športa v občini:
– na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodbe z izbranim izvajalcem. 
– za delovanje javnega zavoda za šport:
– na osnovi potrjenega proračuna občine in ustanoviteljstva. 
7. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2022. Športni programi in področja iz prve alinee 6. člena se ovrednotijo na osnovi Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del LPŠ 2022 in razpisne dokumentacije.
8. člen 
(možnosti prerazporeditev sredstev JR) 
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj iste proračunske postavke prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
9. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa hkrati pomeni spremembo LPŠ 2022.
10. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko leto 2022.
Št. 671-5/2021
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost