Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4261. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica številka 9, stran 13345.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 20. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica številka 9 
1. člen 
Vsebina sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica številka 9 (v nadaljnjem besedilu: OPN MONG).
Pravna podlaga za pripravo OPN MONG je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20; v nadaljevanju: ZUreP-2) v povezavi z določili Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 – skl. US, 15/21 – ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 – ZZVZZ-O, 51/21 – ZZVZZ-O, 96/21, 112/21 – ZIUPGT, v nadaljevanju: PKP6).
Spremembe in dopolnitve OPN MONG številka 9 se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 2743.
2. člen 
Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MONG 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo devetih sprememb in dopolnitev OPN MONG številka 3500-26/2021-15, izdelana decembra 2021 in 20. 12. 2021 objavljena na spletni strani www.nova-gorica.si (v nadaljevanju: izhodišča).
3. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OPN MONG in predmet načrtovanja 
Spremembe in dopolnitve OPN MONG se izdelajo za celotno območje Mestne občine Nova Gorica, nanašajo se na izvedbeni del OPN.
V postopek sprememb in dopolnitev OPN MONG se vključijo pobude, ki ne posegajo na območja, ki bi zahtevala izdelavo dodatnih strokovnih podlag. Skladno z 99. členom PKP6, se obseg posegov na kmetijska zemljišča s to spremembo omeji na 10 ha.
Spremembe in dopolnitve OPN MONG se nanašajo na spremembe namenske rabe, spremembe določil posameznih členov odloka, prostorskih izvedbenih pogojev in spremembe načinov urejanja prostora.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Na podlagi izhodišč, strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, prostorskih aktov in predpisov ter varstvenih režimov, bodo ustrezni predlogi sprememb in dopolnitev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN MONG.
Pri pripravi posameznih faz sprememb in dopolnitev OPN MONG se bo upoštevalo obstoječe strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), stališča do zasebnih razvojnih potreb in lastnih razvojnih potreb občine ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
5. člen 
Vrsta postopka 
Spremembe in dopolnitve OPN MONG se skladno s 108.–115. členom ZUreP-2 in povezavi z 99. členom PKP6 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
6. člen 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MONG in njegovih posameznih faz 
Posamezne faze postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MONG z okvirnimi roki so:
– priprava in objava izhodišč ter sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev OPN MONG – december 2021,
– priprava stališč do razvojnih pobud – 6 mesecev po sprejetju sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev OPN MONG,
– pridobitev mnenj NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov sprememb in dopolnitev OPN MONG na okolje in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje na osnovi tega sklepa in izhodišč – 60 dni,
– pridobitev konkretnih smernic NUP – 30 dni,
– priprava osnutka OPN – 3 mesece po prejetju konkretnih smernic NUP in vseh ostalih vhodnih podatkov,
– pridobitev prvih mnenj NUP na pripravljeni osnutek OPN – 30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN – 3 mesece po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj NUP,
– seznanitev Mestnega sveta MONG z gradivom dopolnjenega osnutka OPN,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN – najmanj 30 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjeno gradivo podanih v času javne razgrnitve – 3 mesece po javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPN – 2 meseca po sprejetju stališč do pripomb z javne razgrnitve,
– pridobitev drugih mnenj NUP na predlog OPN ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje – 60 dni,
– priprava usklajenega predloga OPN – 2 meseca po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor preveri in potrdi usklajeni predlog ter ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu – 30 dni,
– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPN na Mestnem svetu MONG.
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
7. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN MONG 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami), Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica (za področje ohranjanja narave), Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine), Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področje cestnega in železniškega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (za področje avtocest), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko (za področje trajnostne mobilnosti), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področje pomorskega in zračnega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
16. Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
17. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve nasilja (za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
18. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve (za področje blagovnih rezerv), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
19. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
20. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
21. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
22. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
23. Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25 junija 1, 5000 Nova Gorica
24. Javno podjetje Kenog d.o.o., Sedejeva 7, 5000 Nova Gorica
25. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
26. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
27. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
MONG lahko v postopek vključi tudi druge NUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
Načrt vključevanja javnosti 
Mestna občina Nova Gorica je dne 20. 12. 2021 na spletni stani MONG, www.nova-gorica.si v fazi priprave izhodišč javnost seznanila z namero Mestne občine Nova Gorica o pričetku sprememb in dopolnitev OPN in s pripravljenim gradivom Izhodišč za spremembe in dopolnitev OPN MONG.
Mestna občina Nova Gorica seznani zainteresirano javnost s tem sklepom z njegovo objavo na spletni strani MONG, www.nova-gorica.si in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
Mestna občina Nova Gorica v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONG seznani javnost z dopolnjenim osnutkom OPN MONG z objavo na spletni strani www.nova-gorica.si in v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.
Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPN MONG.
MONG prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjeni osnutek OPN MONG ter do njih zavzame stališče. Stališča objavi na svoji spletni strani www.nova-gorica.si.
MONG lahko z namenom vključevanja javnosti organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
Podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MONG pripravljavec pridobi strokovne podlage:
– urbanistične zasnove kot novelacija obstoječih urbanističnih načrtov iz leta 2012 v skladu z določili ZUreP-2 za tista urbana naselja, kjer bi to bilo potrebno zaradi razvojnih potreb,
– posebne strokovne podlage za lastne razvojne potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, če Ministrstvo za okolje in prostor določi obveznost postopka Celovite presoje vplivov na okolje,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.
10. člen 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni stani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si.
Št. 3500-26/2021-16
Nova Gorica, dne 20. decembra 2021
Po pooblastilu št.: 020-2/2019-40
podžupan 
Sašo Kogovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti