Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4239. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, stran 13320.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 167/21), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 12/11, 98/15) ter 6. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je občinski svet Občine Horjul na 20. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul 
I. CENA 
1. člen 
Cene vzgojno varstvenih programov v VVE pri OŠ Horjul znašajo mesečno na otroka (znesek v EUR):
I. starostno obdobje 
512,21 EUR
II. starostno obdobje 
405,46 EUR
Kombinirani oddelek 
455,54 EUR
2. člen 
Stroški živil znašajo 1,90 EUR na dan na otroka.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost zavezanka.
II. REZERVACIJE ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST 
3. člen 
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 koledarskih dni, se ob predložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50 % od osnove, ki jim je določena z odločbo o višini plačila ter zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti prehrane.
III. POLETNE REZERVACIJE 
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Horjul dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo znotraj tega obdobja samo za enkratno neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju od 14 do 60 koledarskih dni, v kolikor se odsotnost prekine se rezervacije ne upošteva. Drobljenje rezervacij ni mogoče.
Za rezervacijo plačajo starši 60 % cene, ki jim je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Upoštevajo se samo rezervacije za otroke, čigar starši sporočijo odsotnost najkasneje do 5. junija tekočega leta.
Starši sporočijo rezervacijo za vse v vrtec vključene otroke iz posamezne družine. V kolikor tega ne sporočijo, se rezervacija ne upošteva.
IV. POSEBNE OLAJŠAVE 
5. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer za družine, ki se uvrščajo od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom tega člena vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Horjul ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Horjul,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. člen 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.
7. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
V. KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, številka 901-0005/2019-4 z dne 25. 10. 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Horjul na 7. redni seji 24. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 68/19).
9. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2022 dalje.
Št. 602-0022/2021-2
Horjul, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti