Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4268. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice, stran 13356.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Pravilnik določa pogoje za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) in:
– ureja postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti,
– določa pogoje za sodelovanje na javnem razpisu ter
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
2. člen 
Postopek sofinanciranja programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice se izvede kot javni razpis.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 
3. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti poteka po naslednjem postopku:
– imenovanje komisije,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine,
– zbiranje vlog vlagateljev,
– vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti v skladu z merili in priprava zapisnika,
– izdaja odločb o sofinanciranju,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna in
– obravnava poročil o izvedenih programih na področju kulturnih dejavnosti.
4. člen 
Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja, predvideno višino proračunskih sredstev in besedilo javnega razpisa.
III. JAVNI RAZPIS 
5. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– razpisna področja,
– pogoje za sodelovanje na razpisu,
– predviden obseg razpoložljivih sredstev,
– kontaktne osebe za pridobitev dodatnih informacij,
– pogoje in način oddaje vloge,
– določitev obdobja za porabo dodeljenih sredstev in
– način obveščanja o izboru.
(2) Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem.
(3) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
(4) Razpisni rok ne sme biti krajši od štirih tednov.
6. člen 
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež …),
– navedbo programov na področju kulturnih dejavnosti, za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov in
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
7. člen 
(1) Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(2) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom.
(3) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti daljši od 8 dni, se določi v pozivu.
(4) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom.
IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
8. člen 
(1) Pravico do sofinanciranja programov na področju kulturnih dejavnosti imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Slovenske Konjice,
– da so registrirani v Občini Slovenske Konjice najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in
– da je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.
(2) Kulturna društva, ki jim zavod sofinancira programe, so dolžna izpolnjevati pogodbene obveznosti in najmanj enkrat letno brezplačno sodelovati na kulturni prireditvi, katere organizator ali soorganizator je javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice ali občina.
9. člen 
(1) Sofinancirajo se dejavnosti registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij.
(2) Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostor in druge investicije kulturnih društev.
V. KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 
10. člen 
(1) Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in jo sestavljajo:
– predstavnik občine,
– predstavnik javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice in
– predstavnik kulturnih društev.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti v skladu z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožb vlagateljev in
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
11. člen 
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev kulturnih dejavnosti mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje ovrednotenje posameznih programov na področju kulturnih dejavnosti v skladu z merili. Ta zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
VI. VREDNOTENJE VLOG 
12. člen 
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in v skladu z Merili in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice, ki so priloga k temu pravilniku.
13. člen 
(1) Izbrane izvajalce se o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti z odločbo, ki jo izda pristojni organ.
(2) Zoper odločbo je v roku 8 dni možno vložiti pritožbo, o kateri bo odločal župan. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
VII. POGODBE 
14. člen 
(1) Ob izdaji odločbe se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
(2) Če vlagatelj v roku 8 dni od pravnomočnosti odločbe ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(3) V pogodbi o sofinanciranju se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višina in namen sofinanciranja, nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(4) Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice na spletni strani objavi rezultate razpisa.
(5) Dodeljena finančna sredstva se izvajalcem nakažejo na podlagi zahtevkov za izplačilo s priloženimi dokazili o namenski porabi sredstev, ki jih morajo izvajalci predložiti najkasneje do 15. decembra tekočega proračunskega leta. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v tekočem proračunskem letu.
15. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
(2) Javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
(3) Izvajalci programov na področju kulturnih dejavnosti morajo v pogodbenem roku predložiti javnemu zavodu Splošna knjižnica Slovenske Konjice poročilo o izvedbi programov.
(4) Če izvajalec vsebinskega in finančnega poročila ne odda do 31. marca se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, se izvede postopek izvršbe.
(5) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
16. člen 
(1) Izvajalci programov na področju kulturnih dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
(2) Če se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev programov na področju kulturnih dejavnosti, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če izvajalec sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izvršbe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Sestavni del tega pravilnika so Merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice.
18. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po istem postopku kot sam pravilnik.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021(163)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost