Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4230. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-OSKRBA) v Občini Cerknica, stran 13308.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-OSKRBA) v Občini Cerknica
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v nadaljevanju: storitev E-oskrba). Varovanje na daljavo ali E-oskrba pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma. Predmet subvencije je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.
(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence, višino in čas trajanja subvencije, pogoje, merila in postopek za pridobitev subvencije.
IZVAJALEC STORITVE 
2. člen 
Izvajalec storitve E-oskrba je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva.
UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Upravičenci do subvencioniranja storitve E-oskrba so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerknica in tudi dejansko bivajo na območju občine.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je starejša od 65 let ali bo v letu, v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 65 let.
2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,
– osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih obveznosti odsotni.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence),
– bolniki po težjem operativnem posegu.
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE, VIŠINA IN TRAJANJE SUBVENCIJE 
4. člen 
(1) Sredstva za subvencioniranje storitve E-oskrba se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine. Dodeljujejo pa se do porabe namenskih proračunskih sredstev v tekočem letu, in sicer po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu.
(2) Višino subvencije storitve E-oskrba na podlagi tega pravilnika določi občinski svet za vsako proračunsko leto posebej.
(3) Z uveljavitvijo tega pravilnika znaša subvencija za leto 2022, v višini 100 % mesečne naročnine osnovnega paketa.
(4) Subvencija ne more biti višja, kot je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca storitve. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali za stroške opreme za vzpostavitev storitve.
5. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije se vodi na oddelku občine, pristojnem za naloge s področja socialnega varstva.
(2) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za uveljavitev subvencije pri kritju stroškov storitve E-oskrba. Vloga, v kateri se opredelijo dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti za izvedbo postopka, se objavi na spletni strani občine in je dostopna v sprejemni pisarni občine.
(3) Subvencija se upravičencu dodeli za tekoče proračunsko leto, z možnostjo podaljšanja. O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, zoper katero je možna pritožba pri županu. V primeru podaljšanja se izda nova odločba. Ob nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena dokazila upravičenca.
6. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe, v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za subvencijo.
(2) Upravičencu pripada subvencija z dnem sklenitve pogodbe o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve E-oskrba. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi, v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali z izvajanjem storitve E-oskrba, občino pisno obvestiti, najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklenitve oziroma odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o čemer občina pisno obvesti upravičenca in izvajalca.
9. člen 
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
– odstopa od pogodbe.
10. člen 
(1) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe sredstev.
(2) Če se ob pregledu ugotovi nepravilnosti, se upravičenca pisno pozove k odpravi nepravilnosti in določi rok za odpravo le-teh. Če upravičenec nepravilnosti v roku, ki mu je bil določen, ne odpravi, je to razlog za odstop od pogodbe, brez odpovednega roka.
KONČA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-25/2021
Cerknica, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost