Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4231. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Cerknica, stran 13309.

  
Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg) in 32. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 23/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Cerknica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopki, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev iz proračuna Občine Cerknica ter medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev, ki spodbujajo razvoj turizma v Občini Cerknica in Občino Cerknica.
Sredstva za sofinanciranje aktivnosti iz prvega odstavka se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih aktivnosti turističnih društev s strani Občine Cerknica. Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti z vsebinskimi sklopi, opredeljenimi v 14. členu tega pravilnika.
Investicije v prostore društev ter aktivnosti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
II. NAMEN 
3. člen 
Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev se izvaja z namenom spodbujanja razvoja turizma v Občini Cerknica skladno s Strategijo razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerknica.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so društva, ustanovljena po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.
5. člen 
Za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih aktivnosti morajo turistična društva iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in delujejo vsaj eno leto;
– da imajo sedež in izvajalsko aktivnost na območju Občine Cerknica;
– da spodbujajo razvoj turizma na območju občine oziroma delujejo skladno s Strategijo razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerknica;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, skladno s predpisi;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
– da Občini Cerknica redno dostavljajo vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
– da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Cerknica in širše oziroma delujejo skladno s Strategijo razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerknica;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
IV. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 
6. člen 
Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti se letno določi v občinskem proračunu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na spletni strani Občine Cerknica in v lokalnem časopisu.
7. člen 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge na javni razpis.
8. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino razpisanih finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– rok in način oddaje prijav,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o rezultatih javnega razpisa,
– druge informacije, ki so pomembne za vlagatelje.
9. člen 
Vloge za sofinanciranje aktivnosti v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
10. člen 
Komisija pregleda vse vloge, ki so pravočasno prispele na javni razpis. Nepravočasno prispele vloge komisija s sklepom zavrže.
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija vlagatelja pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, jo komisija kot nepopolno zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril, navedenih v 15. členu tega pravilnika. O delu komisije se vodi zapisnik.
11. člen 
Komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda odločbo o dodelitvi sredstev.
Zoper izdano odločbo je možna pritožba na župana, in sicer v roku 8 dni od prejema odločbe.
12. člen 
Občina na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi sredstev upravičence pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v roku osmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
V. SOFINANCIRANJE 
13. člen 
Predmet sofinanciranja aktivnosti društev na območju Občine Cerknica so aktivnosti povezane z:
1. delovanjem društev; med upravičene stroške sodijo: bančne storitve, stroški elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodske storitve, stroški povezani s članstvom, stroški pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno, stroški telekomunikacij, stroški nakupa prehrambnih izdelkov, ki se delijo ob prostovoljnih delovnih akcijah ter drugi stroški povezani z opravljanjem prostovoljnega dela.
2. programi društva; med upravičene stroške sodijo: stroški povezani z urejanjem in vzdrževanjem tematskih, kolesarskih in sprehajalnih poti, razglednih točk, turistične signalizacije, in podobno.
3. projekti društev; med upravičene stroške sodijo: investicijski stroški, stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, drugi stroški v skladu s pogodbeno finančno konstrukcijo prijavljenega projekta.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG 
14. člen 
Višina sofinanciranja aktivnosti se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo:
1. delovanje društev,
2. programe društev,
3. projekte društev.
Program društva predstavlja redna programska aktivnost, ki se izvaja skozi posamezno leto.
15. člen 
Merila so v javnem razpisu ovrednotena s točkami, pri čemer upravičenec pridobi točke glede na izpolnjevanje navedenih meril in odločitev komisije, koliko točk mu glede na kvaliteto istovrstnih prijavljenih aktivnosti pripada.
Merila za vrednotenje aktivnosti spodbujanja turizma se delijo na tri dele:
MERILA
Število točk
A: DELOVANJE
1. Članstvo v turističnem društvu
–  do 25 članov
1
–  od 26 do 35 članov
2
–  od 36 do 45 članov
3
–  46 in več članov
4
2. Organizacija aktivnosti za krajane in mladino za delo na področju turizma
– sodelovanje v projektih z mladimi (OŠ, vrtec in mladinske organizacije)
1
–  organizacija predavanj in izobraževanj
1
3. Sodelovanje pri promociji Občine Cerknica in destinacije Notranjski park
– sodelovanje na organiziranih sejmih in dogodkih
2
– sodelovanje na promocijskih sejmih in dogodkih izven območja Občine Cerknica
1
B: PROGRAM
Program vzdrževanja tematskih, kolesarskih, sprehajalnih in drugih poti. V program vzdrževanja sodi tudi vzdrževanje turistične signalizacije, razgledišč, počivališč in podobno.
1. Kategorizacija vzdrževanih poti
– pot prioritete 1
5
– pot prioritete 2
4
– pot prioritete 3
3
– druge nekategorizirane poti
2
– vzdrževanje razgledišč in počivališč na poti
1
2. Način vzdrževanja poti
– vzdrževanje poti vključuje tudi večje investicijsko vzdrževanje
5
– vzdrževanje poti vključuje tudi strojne ure
3
– osnovno vzdrževanje poti
1
3. Dolžina vzdrževane poti
– do 1 km poti
1
– več kot 1 km do 2 km
2
– več kot 2 km do 3 km
3
– več kot 3 km do 4 km
4
– od 4 km dalje 
5
4. Organizacija in izvedba turističnih dogodkov (razne prireditve, predstavitve, razstave, organizirani pohodi in ostali podobni dogodki, ki pripomorejo k prepoznavnosti Občine Cerknica in destinacije Notranjski park
– Poldnevni dogodek (do 4 ure) z najmanj 15 udeleženci
1
– Poldnevni dogodek (do 4 ure) z najmanj 30 udeleženci
2
– Celodnevni dogodek z najmanj 50 udeleženci
3
– Celodnevni dogodek z najmanj 150 udeleženci
4
– Dvo ali večdnevni dogodek z najmanj 250 udeleženci
5
– Povezovanje z drugimi deležniki na prireditvi, pohodu (gostinstvo, turistični vodnik itd.)
1
C: PROJEKTI
1. Vsebina projekta - ali posamezen projekt prispeva h kakovosti turistične ponudbe destinacije in k povezovanju kulturne dediščine, naravnih vrednot in doživetij ter k trajnostnemu razvoju turistične destinacije, ki jih določa Strategija razvoja trajnostnega turizma Občine Cerknica
– ne prispeva
0
– manj prispeva
1
– prispeva
2
– pomembno prispeva
4
2. Prepoznavnost projekta 
– projekt na ravni naselja
1
– projekt na ravni krajevne skupnosti
2
– projekt na občinski ravni
3
– regijsko odmeven projekt
4
– državno ali mednarodno odmeven projekt
5
3. Inovativnost projekta (komisija oceni, ali gre za projekt, ki je novost v občini)
– ne gre za inovativen projekt
0
– gre za manj inovativen projekt
1
– gre za zmerno inovativen projekt
3
– gre za zelo inovativen projekt
5
4. Partnerstvo; število sodelujočih subjektov pri izpeljavi projekta (turistična društva, javne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove, podjetja)
– 1
1
– od 2 do 4
2
– več kot 4
3
5. Dolgoročnost projekta
– projekt ima jasno vizijo, zaradi svoje obsežnosti pa se bo neprekinjeno izvajal več zaporednih let
3
Merila iz prejšnjega odstavka se lahko natančneje opredelijo v razpisni dokumentaciji.
16. člen 
Aktivnosti bodo ocenjene v skladu z merili iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov oziroma projektov. Posamezne aktivnosti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za ta namen v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk posameznih aktivnosti.
Višina sofinanciranja posamezne aktivnosti je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
Nadzor nad porabo dodeljenih proračunskih sredstev iz tega naslova preverja občinske uprava.
Upravičenci so dolžni posredovati letna poročila o izvedenih prijavljenih aktivnostih do 31. januarja naslednjega leta.
Iz letnega poročila mora biti razvidno:
– realizacija prijavljenih aktivnosti v primerjavi z načrtovanimi aktivnostmi;
– doseženi rezultati v primerjavi z načrtovanimi;
– podatki o članstvu v turističnem društvu;
– prikaz vseh virov financiranja aktivnosti.
18. člen 
Upravičenci do sredstev so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primeru, da posamezen izvajalec aktivnosti zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem.
Upravičenec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 32/09).
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2021
Cerknica, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost