Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4242. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobarid, stran 13321.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17, 61/17 – GZ), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 22. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobarid 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo), ki določajo:
– vrste zemljišč,
– zavezance za plačilo nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila in
– merila za oprostitev plačila nadomestila.
Območje za odmero nadomestila 
2. člen 
Nadomestilo se plačuje za stavbna zemljišča na celotnem območju Občine Kobarid, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dostop do zemljišča po javni cesti,
– možnost priključitve na električno energijo,
– možnost priključitve na javno vodovodno omrežje,
– možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje ali možnost izgradnje greznic oziroma malih čistilnih naprav.
II. VRSTE ZEMLJIŠČ ZA KATERE SE ODMERJA NADOMESTILO 
3. člen 
Zazidana stavbna zemljišča
(1) Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena, oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, nima določene gradbene parcele, se do njene določitve šteje, da je zazidano stavbno zemljišče fundus objekta (zemljišče pod stavbo) pomnožen s faktorjem 1,5. Preostali del zemljišča se šteje za nezazidano stavbno zemljišče, če izpolnjuje vse pogoje iz 5. člena tega odloka.
(3) Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča se uporabljajo uradni podatki Geodetske uprave RS (v nadaljevanju: GURS), ki se nanašajo na dele stavb (register nepremičnin – površina dela stavbe zmanjšana za odprte površine).
(4) Dejansko rabo (namembnost) dela stavbe se določi na osnovi uradnih podatkov GURS, ki se nanašajo na del stavbe.
(5) Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede na določila tega člena, je le-ta pomanjkljiv ali ni pravilen, občinska uprava ali zavezanec za plačilo nadomestila o tem obvesti pristojno enoto GURS, da le-ta pridobi prave podatke. Do pridobitve podatkov GURS-a občina lahko uporablja podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetek). Občina lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke. Postopek uskladitve podatkov se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen 
(1) V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa.
(2) Obveznost plačevanja nadomestila preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini ter novo stanje evidentira pri GURS. Hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, če leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se na njem plačuje nadomestilo in izpolnjuje vse pogoje navedene v 5. členu tega odloka.
(3) Če se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se ne šteje za novogradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za zazidano stavbno zemljišče nadaljuje.
5. člen 
Nezazidana stavbna zemljišča
(1) Nezazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali deli parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta ali objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, niso namenjeni za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, športa – nepridobitna dejavnost in javne uprave. Zanje mora biti zagotovljena možnost priključka oziroma oskrba s pitno vodo, z električno energijo, odvajanje odpadnih voda in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Za odvajanje odpadnih voda se štejejo tudi območja na katerih je dopustna gradnja greznic in malih čistilnih naprav.
(2) Če zazidano stavbno zemljišče nima določene gradbene parcele, se nezazidani del stavbnega zemljišča določi tako, da se od površine parcele odšteje fundus objekta pomnožen s faktorjem 1,5, in sicer za objekte, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in izpolnjujejo vse zahteve prvega odstavka tega člena.
(3) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na površino parcele ali dela parcele, ki ustreza pogojem iz tega člena.
(4) Podatki o površinah nezazidanih zemljiških parcel se pridobivajo iz uradnih evidenc GURS.
III. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA 
6. člen 
(1) Nadomestilo mora plačevati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
(2) Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta, s katerim oseba ali pravna oseba dokazuje, da je pridobila lastninske pravice (pogodba, zakon, odločba).
(3) Fizična ali pravna oseba pravico uporabe dokazuje z najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki dokazuje, da ima pravico uporabe stavbnega zemljišča.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
Merila za določitev višine nadomestila so:
1. lega stavbnega zemljišča,
2. dejanska raba (namembnost) dela stavbe za zazidana zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dogodka,
4. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo,
5. namenska raba zemljišča (vir; OPN) za nezazidana stavbna zemljišča.
8. člen 
Lega stavbnega zemljišča:
Območje Občine Kobarid je razdeljeno na štiri območja:
1. območje: območje naselja Kobarid in območje namenjeno industriji (IC Frnaža),
2. območje: območje naselij: Mlinsko, Idrsko, Svino – razen območja industrijske cone, Trnovo ob Soči, Ladra, Smast, Drežnica Livek, Sužid, Breginj, Staro selo, Robič in Kred,
3. območje: območje naselij: Koseč, Magozd, Drežniške Ravne, Jezerca, Libušnje, Vrsno, Potoki, Borjana, Podbela, Stanovišče, Sedlo, Homec, Logje, Perati, Avsa in Jevšček,
4. območje: območje naselij: Robidišče, Krn in Livške Ravne.
Podrobneje so območja prikazana na kartografskem prikazu v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen 
Dejanska raba zemljišč:
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za dele stavb z naslednjo dejansko rabo:
Dejanska raba zazidanega stavbnega zemljišča
Število točk 
1. območje
Število točk 
2. območje
Število točk 
3. območje
Število točk 
4. območje
Enostanovanjska ali dvostanovanjska stavba 
100
55
20
10
Stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem
95
50
15
8
Stavbe s 3–5 stanovanji
88
55
13
7
Stavbe s 6–10 stanovanji
85
43
12
6
Stavbe z 11 in več stanovanji
82
41
10
5
Poslovni prostor – pisarniški prostori
120
100
70
30
Kmetijska raba (hlev, rastlinjak) za tržno proizvodnjo, ribištvo, lov
40
15
5
3
Poslovni prostor: trgovina, gostinstvo, turistične storitve, promet, pošta
120
100
70
40
Finančno posredništvo, odvetništvo, telekomunikacije
240
140
90
50
Industrija in gradbeništvo
140
90
55
25
Elektrarna, distribucija električne energije
240
140
90
50
Hoteli, nastanitveni gostinski obrati, kamp – objekti, turistične sobe
90
50
45
30
Igralništvo
500
450
400
350
Javna uprava in družbene dejavnosti
80
60
40
20
Bencinski servis
240
140
90
30
Inženirski objekti
60
30
15
10
Šotorišča
30
15
10
5
10. člen 
Nezazidana stavbna zemljišča:
Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča določena glede na podrobno namensko rabo zemljišč iz občinskih planskih aktov.
Namenska raba zemljišča
Točke 
1. območje
Točke 
2. območje
Točke 
3. območje
Točke 
4. območje
Območja stanovanjske gradnje
50
30
20
5
Območje za izgradnjo poslovnihobjektov
70
20
10
5
Območja za izgradnjo industrijskih objektov
100
30
20
10
Območje za izgradnjo objektov za igralništvo
300
250
200
100
Za območje turizma, športa in centralnih dejavnosti
60
30
15
10
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točke za komunalno opremo ne upoštevajo.
11. člen 
Izjemne ugodnosti v zvezi za pridobivanje dohodka:
Izjemne ugodnosti v zvezi za pridobivanje dohodka se nanašajo na območje namenjeno turizmu v bližini državne meje in poslovnim dejavnostim, ki služijo primarno za oskrbo prometa in transporta ob državni cesti na prvem območju.
Dejavnost
Točke 
1. območje
Točke 
2. območje
Točke 
3. območje
Točke 
4. območje
Igralništvo – pozidana stavbna zemljišča
300
250
200
100
Igralništvo – nezazidana stavbna zemljišča
300
250
200
100
Igralništvo – inženirski objekti, ki niso GJI
300
250
200
100
Poslovne dejavnosti ob državni cesti za potrebe prometa in transporta v pasu 50 m od osi ceste
150
150
150
150
12. člen 
Komunalna opremljenost stavbnih zemljišč:
(1) Šteje se, da ima objekt možnost priključitve na javno cestno, vodovodno, električno omrežje oziroma možnost uporabe, če je omrežje oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve oziroma uporabe. O možnosti dejanske priključitve odloča upravljavec posamezne infrastrukture.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Vrsta
Število točk
Javna cesta v makadamski izvedbi
10
Javna cesta v protiprašni izvedbi
30
Vodovod 
30
Višina nadomestila 
11. člen 
Letna višina nadomestila se izračuna tako, da se s seštevkom točk glede na dejansko rabo zemljišča in skupnim številom točk glede na komunalno opremo pomnoži površina stavbnega zemljišča izražena v m2 in z vrednostjo točke.
Vrednost točke 
12. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2022 znaša 0,0028 EUR.
(2) Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet Občine Kobarid, na predlog župana.
(4) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odmera nadomestila 
13. člen 
(1) Nadomestilo se odmeri za vsak odmerni predmet posebej.
(2) Odločbo za plačilo nadomestila izda ministrstvo pristojno za finance, ki izvaja tudi izterjavo v primeru neplačila.
(3) Osnova za izdajo odločbe so podatki, ki jih pristojni finančni upravi vsako leto posreduje občinska uprava.
(4) Plačilo nadomestila zavezanci plačujejo v skladu s predpisi o davčnem postopku.
(5) Postopek pritožbe na odločbo za plačilo nadomestila se izvede v skladu s predpisi o davčnem postopku.
Oprostitve plačila nadomestila 
14. člen 
(1) Za oprostitev plačila NUSZ lahko z vlogo zaprosi zavezanec v naslednjih primerih:
– za dobo pet let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, kar zavezanec dokazuje s potrdilom upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve,
– zavezanec, ki predloži dokazilo centra za socialno delo, iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost.
(2) O oprostitvi odloči občinski upravni organ z odločbo.
Vzdrževanje podatkov za odmero nadomestila 
15. člen 
Podatke za odmero nadomestila vodi in vzdržuje občinska uprava Občine Kobarid na osnovi uradnih podatkov in lastnih evidenc.
Kazenske določbe 
16. člen 
(1) Z denarno globo 250 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb.
(2) Z denarno globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in z denarno kaznijo v višini 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba, ki:
– pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb.
Nadzor
17. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija. Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka pa opravlja občinska uprava.
Prehodne določbe 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid (Uradno glasilo št. 6/03 in 4/05), uporablja pa se do 31. 12. 2021.
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 007-8/2019
Kobarid, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost