Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4264. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2022, stran 13348.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je županja Občine Semič dne 21. 12. 2021 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) in Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 163/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.070.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
882.740
70
DAVČNI PRIHODKI
842.640
700 Davki na dohodek in dobiček
803.310
703 Davki na premoženje
24.730
704 Domači davki na blago in storitve
14.500
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
40.100
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
31.655
711 Takse in pristojbine
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
810
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35
714 Drugi nedavčni prihodki
6.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.910
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev
1.910
73
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
185.050
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
174.050
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
11.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
738.400
40
TEKOČI ODHODKI
299.131
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
76.055
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.242
402 Izdatki za blago in storitve
195.350
403 Plačila domačih obresti
1.100
409 Rezerve
13.384
41
TEKOČI TRANSFERI
410.569
410 Subvencije
31.749
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
240.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
28.300
413 Drugi tekoči domači transferi
110.020
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
26.200
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
26.200
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.500
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
2.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
331.600
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
25.000
55
ODPLAČILA DOLGA
25.000
550 Odplačila domačega dolga
25.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
306.600
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–331.600
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
550.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-29/2021-32
Semič, dne 21. decembra 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost