Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1952. Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1974. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje
1975. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1976. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

Sklepi

1977. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

MINISTRSTVA

1953. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije
1954. Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenciranju letališkega strokovnega osebja
1955. Pravilnik o spremembi Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

BANKA SLOVENIJE

1956. Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
1957. Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov
1958. Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1959. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ljubljana

1960. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
1961. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani

Pivka

1962. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)
1963. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)

Semič

1964. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
1965. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1966. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v Občini Semič

Slovenske Konjice

1967. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske Konjice
1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje
1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1970. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1971. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (ID 1725)

Šmartno pri Litiji

1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3)

Zagorje ob Savi

1973. Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti