Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1952. Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1974. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje
1975. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1976. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

Sklepi

1977. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

MINISTRSTVA

1953. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije
1954. Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenciranju letališkega strokovnega osebja
1955. Pravilnik o spremembi Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

BANKA SLOVENIJE

1956. Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
1957. Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov
1958. Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1959. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ljubljana

1960. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
1961. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani

Pivka

1962. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)
1963. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)

Semič

1964. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
1965. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1966. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v Občini Semič

Slovenske Konjice

1967. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske Konjice
1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje
1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1970. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1971. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (ID 1725)

Šmartno pri Litiji

1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3)

Zagorje ob Savi

1973. Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost