Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1964. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič, stran 4287.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08 in 64/17) in Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 8. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič (Uradni list RS, št. 22/14, 41/17 in 23/18) se 34. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) 
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20,2 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,84 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih, se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Semič in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 20,2 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe četrtega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občin Črnomelj in Semič.«
2. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2014-27
Semič, dne 8. julija 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost