Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 3310-49/2019/8 Ob-2489/20, Stran 1567
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20) (v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
Shema državne pomoči:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.57725 (2020/XA).
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:
– za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter skupine lastnikov gozdov in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 5.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR;
– za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 3.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 17. septembra 2020 do 23:59.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
Cilji operacije:
Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:
– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
3. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 76. člena te uredbe ali
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega odstavka 76. člena te uredbe.
4. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje točke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
III. Upravičenec: upravičenec do podpore v okviru tega javnega razpisa je določen s 76. členom Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 78., 100. in 101. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
– če stroški niso določeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu s 96. členom Uredbe.
4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v skladu s 98. členom Uredbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 79. člena Uredbe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu in so objavljeni tudi na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si.
2. Vstopna meja točk znaša 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) ter pravni status upravičenca ter so:
3.1. Merila za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in skupine lastnikov gozdov – Sklop A,
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
50
60
Usposobljenost uporabnika investicije
20
20
Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa
10
10
Velikost gozdne posesti upravičenca
10
20
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
10
Koeficient razvitosti občin
10
5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
10
5
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
30
30
Skupaj
100
100
Vstopni prag točk
40
40
3.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA INVESTICIJE NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, gozdarski žičničar (maksimalno število točk 20).
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov so uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
18 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu obrazcu. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva dokazila vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče). Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti članov skupine.
10 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
6 – gozdna posest upravičenca je večja od 5 in manjša od 20 ha;
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov;
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA, NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICANA KVALIFIKACIJA S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, gozdarski žičničar (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov so uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
18 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva dokazila vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče). Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti članov skupine.
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
12 – gozdna posest upravičenca je večja od 5 ha in manjša od 20 ha.
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.2. Merila za agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS – Sklop A:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
50
60
Velikost gozdne posesti upravičenca
20
30
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
30
30
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
10
Koeficient razvitosti občin
10
5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
10
5
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
30
30
Skupaj
100
100
Vstopni prag točk
40
40
3.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče).
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
12 – gozdna posest upravičenca je večja od 10 ha in manjša od 20 ha;
2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV.
30 – količnik je večji od 3;
27 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
24 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
21 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
18 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov;
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 30)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče).
30 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
26 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50;
22 – gozdna posest upravičenca je večja od 10 ha in manjša od 20 ha.
2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.3. Merila za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike – Sklop B:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
50
40
Velikost podjetja glede na število delovnih mest
20
20
Število novo ustanovljenih delovnih mest
10
10
Razmerje med letnim prihodkom iz dejavnosti in višino naložbe
20
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
30
Koeficient razvitosti občin
10
20
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
10
10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
30
30
Skupaj
100
100
Vstopni prag točk
40
40
3.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NAŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katerega upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2019 (AJPES).
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
15 – upravičenec ima zaposlenih od 5 do 20 oseb za polni delovni čas;
10 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV.
20 – količnik je večji od 3;
18 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
15 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
12 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
10 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, ki ga upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2019 (AJPES).
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
15 – upravičenec ima zaposlenih od 5 do 20 oseb za polni delovni čas;
10 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.4 Merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
30
30
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
40
40
Koeficient razvitosti občin
20
20
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
20
20
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme.
30
30
Skupaj
100
100
Vstopni prag točk
40
40
3.4.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek vseh članov skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je večji od 3;
28 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
25 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
22 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
20 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
18 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
14 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.4.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek vseh članov skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je večji od 3;
28 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
25 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
22 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
20 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
18 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
14 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTLNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
VII. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 80., 81., 103. in 106. členu Uredbe.
2. Če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina lastnikov gozdov, mora v skladu z drugo alinejo 5. točke prvega odstavka 80. člena ter 4. točko prvega odstavka 81. člena voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je določen v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 82. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev se izvaja v skladu z 91., 92., in 93. členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo za posamezen sklop.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS in
– sklop B, ki je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.
6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
7. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopni prag 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
8. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 50 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 20 odstotkov.
9. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 80. in 102. členom Uredbe.
2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost