Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 603-0004/2020-1 Ob-2492/20, Stran 1606
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2015) Občina Šmartno ob Paki objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki
1. Naziv in naslov koncendenta: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
2. Predmet koncesije: koncesija se bo podelila za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, skupaj v obsegu do največ 4 oddelkov.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Šmartno ob Paki.
4. Čas za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: koncesija se bo podelila za določen čas, in sicer za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Koncesionar mora pričeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2020 oziroma s pričetkom šolskega leta 2020/2021.
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih, in sicer:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (vpis v razvid);
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa Občinski svet Občine Šmartno ob Paki;
– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s tega področja;
– da bo najkasneje pred podpisom koncesije objekt zavaroval za objektivno odgovornost.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
a) velikost prostorov za izvajanje dejavnosti do 20 točk (število otrok je določeno skladno s 25. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18))
– notranja igralna površina:
ponudnik, ki zagotavlja 3 m2 notranjih igralnih površin na otroka dobi 5 točk,
ponudnik, ki zagotavlja več kot 3 m2 notranjih igralnih površin na otroka dobi 10 točk.
– zunanja igralna površina:
ponudnik, ki zagotavlja 15 m2 zunanjih igralnih površin na otroka dobi 5 točk,
ponudnik, ki zagotavlja več kot 15 m2 zunanjih igralnih površin na otroka dobi 10 točk.
b) nadstandardni program do 15 točk
– za zagotavljanje do 2 nadstandardnih programov dobi ponudnik 5 točk,
– za zagotavljanje 3 nadstandardnih programov dobi ponudnik 10 točk,
– za zagotavljanje 4 ali več nadstandardnih programov dobi ponudnik 15 točk.
c) rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik dve točki manj, in sicer:
– od 0 do 10 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 10 točk
– od 11 do 20 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 8 točk
– od 21 do 30 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 6 točk
– od 31 do 40 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 4 točke
– od 41 do 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 2 točki
– več kot 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 0 točk.
7. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudniki za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.
Kandidati lahko oddajo prijavo v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur, ali jo pošljejo po pošti na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v sprejemni pisarni ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 7. 8. 2020 do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo 7. 8. 2020 ob 10.30 v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki. Odpiranje ponudb bo javno, vodila pa ga bo tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, bodisi zakoniti zastopniki ali prokuristi ponudnika ali od njiju pooblaščena oseba, ki se mora na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom.
9. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podeli tajnik občinske uprave. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Šmartno ob Paki.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Šmartno ob Paki www.smartnoobpaki.si, ponudniki pa jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
Informacije se lahko dobijo pri tajniku občinske uprave Dragu Kovaču tel. 03/898-49-52, elektronska pošta: drago.kovac@smartnoobpaki.si in pri javni uslužbenki Sari Pirnat, tel. 03/898-49-65, elektronska pošta: sara.pirnat@smartnoobpaki.si.
Občina Šmartno ob Paki 

AAA Zlata odličnost