Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1978. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi
1979. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1980. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
1981. Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
1982. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1983. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1984. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
1999. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

1985. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
1986. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1987. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
1988. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2020

OBČINE

Gornji Petrovci

1989. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019
1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
1991. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci
1992. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci

Litija

1993. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
1994. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1995. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Murska Sobota

1996. Sprememba Odredbe o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne Občine Murska Sobota

Žalec

1997. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5
1998. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec in o določitvi območja javnih parkirnih površin na območju Občine Žalec, na katerih je določeno plačevanje parkirnine
AAA Zlata odličnost