Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1991. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci, stran 4407.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 8. redni seji dne 10. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci 
1. člen 
Ta pravilnik ureja uporabo službenih vozil, ki jih ima v upravljanju Občina Gornji Petrovci ter njihovo uporabo v službene namene.
Službena vozila po tem pravilniku so vozila, ki jih ima v lasti Občina Gornji Petrovci ter vozila, ki jih ima Občina Gornji Petrovci v zakupu oziroma najemu.
2. člen 
Pravico uporabe službenih vozil imajo vsi uslužbenci Občine Gornji Petrovci, občinski svetniki in člani nadzornega odbora po predhodni odobritvi župana. Uporaba vozila je možna samo z izpolnjenim potnim nalogom za prevoz oseb, ki ga uporabnik prevzame v tajništvu župana, skupaj s ključi službenega vozila.
Uporabnik službenega vozila je dolžan pravilno izpolnjen potni nalog vrniti v tajništvo župana, kjer se evidentirajo opravljene vožnje in ostale storitve.
3. člen 
Službena vozila se uporabljajo za službene namene, pod pogoji in na način, ki ga določa ta pravilnik.
4. člen 
Uporaba službenega vozila za službene namene je uporaba vozila, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti upravičenca, ki so potrebne za izvajanje nalog in funkcij organa, določenih s predpisi.
5. člen 
Službeno vozilo župana, lahko župan uporabi za prevoz na delo in z dela, pri čemer ni upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo, razen v primerih, ko so vsa službena vozila odobrena za uporabo drugim upravičencem.
Upravičenec izgubi pravico do uporabe službenega vozila z dnem prenehanja opravljanja funkcije.
Ob prevzemu in vrnitvi vozila se sestavi primopredajni zapisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta upravičenec in skrbnik službenih vozil.
6. člen 
Upravičenec je dolžan s službenim vozilom ravnati kot skrben gospodar ter skladno s tehničnimi normativi proizvajalca, s cestno prometnimi predpisi in s tem pravilnikom.
Upravičenec je zlasti dolžan skrbeti, da:
– ima veljavno vozniško dovoljenje in podlago za uporabo službenega vozila (potni nalog),
– je vozilo v času mirovanja pravilno parkirano na vnaprej določenem mestu oziroma garaži,
– ob morebitnem škodnem dogodku sestavi zapisnik o nezgodi,
– o morebitni okvari oziroma o prometni nesreči obvesti tajništvo župana.
7. člen 
Upravičenec pravice do uporabe službenega vozila ne more prenesti na drugo osebo, razen v izjemnih primerih (npr. bolezen ali slabo počutje upravičenca), pri čemer mora biti sam prisoten pri vožnji.
8. člen 
V primeru kršitev cestno prometnih predpisov mora upravičenec poravnati izrečene globe.
Upravičenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti. Odškodninska odgovornost upravičenca se ugotavlja po splošnih predpisih o povrnitvi škode in odgovornosti delavcev v delovnopravnih razmerjih.
9. člen 
Vsi stroški, povezani z registracijo službenih vozil, rednim in izrednim vzdrževanjem, stroški goriva, maziva, cestnin oziroma vinjet, stroški obveznega in kasko zavarovanja ter drugi stroški, povezani z uporabo službenih vozil, se krijejo iz proračuna Občine Gornji Petrovci.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški cestnin oziroma vinjet za tujino iz proračuna Občine Gornji Petrovci plačujejo le v primeru uporabe službenega vozila za službene namene.
10. člen 
Uporaba osebnih vozil v službene namene je dovoljena samo v primeru, ko ni na razpolago službenih vozil, po predhodni odobritvi pooblaščene osebe.
Za vsako uporabo osebnega vozila v službene namene se upravičencem obračunajo dejansko prevoženi kilometri v skladu s 4. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 79/98).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-16
Gornji Petrovci, dne 13. julija 2020
 
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost