Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020, stran 4406.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 8. redni seji, dne 10. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020 
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020 (Uradni list RS, št. 2/20 z dne 10. 1. 2020) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.849.245,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.288.247,35
70
DAVČNI PRIHODKI
2.038.485,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.908.115,00
703 Davki na premoženje
90.270,00
704 Domači davki na blago 
in storitve
40.100,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
249.762,35
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
229.120,00
711 Takse in pristojbine
1.900,00
712 Globe in druge denarne kazni
800,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
17.942,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI
251.797,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
204.285,90
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
47.511,10
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
309.200,65
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
309.200,65
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.590.000,00
40
TEKOČI ODHODKI
1.023.236,04
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
307.510,55
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
50.166,26
402 Izdatki za blago in storitve
615.559,23
403 Plačila domačih obresti
40.000,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
894.551,56
410 Subvencije
60.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
475.593,62
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
140.903,56
413 Drugi tekoči domači transferi
218.054,38
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
631.212,40
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
631.212,40
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
41.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
30.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
259.245,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
130.755,00
50
ZADOLŽEVANJE
130.755,00
500 Domače zadolževanje
130.755,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
390.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
390.000,00
550 Odplačila domačega dolga
390.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–259.245,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–259.245,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.035,25
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
1.035,25
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020 (Uradni list RS, št. 2/20 z dne 10. 1. 2020) tako, da se glasi:
»Za kritje presežka nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 130.755,00 EUR.
Občina Gornji Petrovci v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.«
3. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.
Št. 007-0001/2020-14
Gornji Petrovci, dne 13. julija 2020
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost