Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1971. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (ID 1725), stran 4301.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom ter 268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 7. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (ID 1725) 
1. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 75/10 in 63/16) – v nadaljevanju: Odlok o SD OLN in potrjuje izhodišča za pripravo SD OLN, ki jih je izdelala družba IBIS d.o.o. pod številko projekta 9/2020-SID OLN, v mesecu juniju 2020.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje SD OLN se nanaša na parcele številka 1924, 944/13, 945/19 vse k. o. 1115 Slovenske Konjice. V skladu z določili OPN Občine Slovenske Konjice, se območje OLN nahaja znotraj EUP UN1/126, s podrobnejšo namensko rabo CU in znotraj EUP UN1/055-del, s podrobnejšo namensko rabo IG.
Meja veljavnega OLN se s predlaganimi SD OLN ne spreminja, prav tako ne potek predvidene infrastrukture. Predvidene SD OLN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov in grafike Odloka o OLN za področje, ki sovpada z EUP UN1/126, s podrobnejšo namensko rabo CU.
Pobudo za SD OLN je podal investitor, ki je lastnik stanovanjskega objekta na pripadajočih parcelah številka 1924, 944/13, 945/19 vse k. o. 1115 Slovenske Konjice. V veljavnem občinskem lokacijskem načrtu (OLN) je načrtovana ohranitev stanovanjske gradnje.
Načrtovana je SD OLN v smislu, da se omogoča stanovanjska in poslovna gradnja oziroma dejavnost na območju parc. št. 1924, 944/13 in 945/19 vse k.o. 1115 – Slovenske Konjice in dovoli sprememba namembnosti v poslovni objekt z možnostjo dozidave in rekonstrukcije objekta, vključno z zunanjo ureditvijo, ki bo omogočala širšo uporabo stavbe, skladno s potrebami investitorja.
Zaradi dopolnitve OLN se vplivi nameravane gradnje na okolje ne bodo povečali, saj se območje SD nahaja in navezuje na že okoliško obstoječo podjetniško cono. Nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na območju, tehnične značilnosti gradnje se ne bodo spremenile.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
SD OLN se bodo pripravile na podlagi pobude investitorja in izhodišč za pripravo SD OLN. Izhodišča za pripravo SD OLN, ki se s tem sklepom potrdijo, je izdelala družba IBIS d.o.o. pod številko projekta 9/2020-SID OLN, v mesecu juniju 2020 in bodo sestavni del Odloka o SD OLN.
Pripravo vseh strokovnih rešitev, ki bodo izhajale iz zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SD OLN oziroma investitor.
4. člen 
(vrsta postopka za pripravo SD OLN) 
Za potek priprave in sprejema Odloka o SD OLN bo upoštevan redni postopek priprave prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN in njegovih posameznih faz) 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave Odloka o SD OLN:
– Priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS julij 2020
– Javna objava sklepa v prostorskem informacijskem sistemu in obvestilo o novem postopku preveritve celovite presoje vplivov na okolje ter določitev ministrstva, pristojnega za okolje ali je za SD OLN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje 21 dni
– Priprava osnutka odloka SD OLN 20 dni
– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, v kolikor bo ta potrebna, podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OLN na okolje 30 dni
– MOP poda mnenje ali je OP ustrezno 21 dni
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
– Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o SD OLN 10 dni
– Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 30 dni
– Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 10 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni po zaključku javne obravnave
– Izdelava predloga odloka za pridobitev mnenj SD OLN 20 dni
– Objava predloga odloka o SD OLN in poziv NUP, da podajo mnenja 30 dni
– Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga SD OLN na okolje sprejemljivi v skladu s področja varstva okolja, če je bilo za to potrebno izvesti celovito presojo vlivov na okolje 30 dni
– Izdelava usklajenega predloga odloka 20 dni
– Sprejem in objava odloka v Uradnem listu RS julij 2021.
Predvideni roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na SD OLN:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Drava, Krekova 17, Maribor
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 21, Ljubljana
7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
8. Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
10. T-2 d.o.o., Verovškova 64a, Ljubljana
11. Javno komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Slovenske Konjice
12. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OLN na okolje. V predhodnih postopkih sprejemanja in spreminjanja predmetnega prostorskega akta, se postopek CPVO ni izvajal.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Po predhodni seznanitvi mejašev z izhodišči SD OLN, bo javnost vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri pripravi SD OLN) 
Za pripravo SD OLN se uporabijo podlage veljavnega OLN in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OLN, ki jih je izdelala družba IBIS d.o.o. pod številko projekta 9/2020-SID OLN, v mesecu juniju 2020. Obveznosti udeležencev ostajajo nespremenjene. Izdelavo SD OLN bo financiral investitor.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0007/2020
Slovenske Konjice, dne 7. julija 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost