Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1957. Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov, stran 4270.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2), 83. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju: ZPotK-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 29. maja 2020 na svoji spletni strani objavil Smernice o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo ureditev, procese in mehanizme notranjega upravljanja iz prvega odstavka 74. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU), spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 338), zahteve glede kreditnega tveganja in tveganja nasprotne stranke iz 79. člena Direktive 2013/36/EU ter zahteve glede ocene kreditne sposobnosti potrošnika iz poglavja 6 Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 60 z dne 28. februarja 2014, str. 34) ter 8. člena Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133 z dne 22. maja 2008, str. 66).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz točk (i), (iii), (vi) in (vii) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju: banke);
2. dajalce kreditov iz 4. alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2 (v nadaljevanju: dajalci kreditov);
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZPotK-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prejšnjega odstavka v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Dajalci kreditov iz 2. točke prejšnjega odstavka upoštevajo določbe oddelka 5 smernic v delu, ki se nanaša na poslovanje v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino v skladu z ZPotK-2, razen 93. odstavka.
(4) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2, ZPotK-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Razveljavitev Sklepa o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (Uradni list RS, št. 12/17).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2021.
Ljubljana, dne 21. julija 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost