Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1958. Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07), stran 4271.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07)
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 2. junija 2020 na svoji spletni strani objavil Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo vsebino in enotne oblike za poročanje in razkritje informacij o vseh izpostavljenostih iz Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije iz točke (1) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena poročajo o izpostavljenostih, za katere veljajo ukrepi, kot odziv na pandemijo COVID-19, na posamični, subkonsolidirani in konsolidirani podlagi v skladu z naslovom II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter upoštevajo določbe smernic glede poročanja v delu, v katerem so naslovljene nanje, vendar so banke, ki so zavezane k poročanju na subkonsolidirani ali konsolidirani podlagi, izvzete iz poročanja na posamični podlagi.
(3) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki poročajo o izpostavljenostih, za katere veljajo ukrepi, kot odziv na pandemijo COVID-19, so izvzete iz poročanja na predlogah 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 in 93.02 iz Priloge 1 k smernicam.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek morajo banke, opredeljene kot druge sistemsko pomembne banke na podlagi 219. člena ZBan-2, poročati na vseh predlogah iz Priloge 1 k smernicam.
(5) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz Dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic o razkritjih v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(6) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi pri poročanju in razkritju informacij po stanju na dan 30. junija 2020.
(2) Ne glede prvi odstavek tega člena banke iz 1. točke prvega odstavka 2. člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, razkrijejo informacije po stanju na dan 30. junija v skladu s pravili iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 najpozneje do 30. septembra.
Ljubljana, dne 7. julija 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost