Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1962. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del), stran 4276.

  
Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj. ZUreP-2, 3., 13., 15. in 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 77. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07 – obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) (v nadalj.: program opremljanja).
Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
Program vsebuje tekstualni in grafični del.
Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– list1: Območje opremljanja, merilo M1:500,
– list 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, merilo M1:500,
– list 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč, merilo M1:500,
– list 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme, merilo M1:500.
Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Pivka.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
2. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen
(območje opremljanja) 
Območje opremljanja obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) – v nadalj. OPPN Bedink.
Območje opremljanja je prikazano v grafičnem delu na listu 1.
3. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSTRUKTURA 
5. člen
(vplivno območje OPPN) 
Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo,
– vodovodnega omrežja,
– kanalizacijskega (fekalnega in meteornega) omrežja za komunalno odpadno vodo.
Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarska javne infrastrukture:
– elektroenergetska omrežja in
– elektronsko komunikacijska omrežja.
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana v grafičnem delu na listu 2.
Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana v grafičnem delu na listu 3.
4. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v dveh etapah.
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v prvi etapi je predvidoma december 2020. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo v prvi etapi je predvidoma december 2021.
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v drugi etapi je predvidoma marec 2025. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo v drugi etapi je predvidoma 31. 12. 2026.
5. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen
(načrtovane parcele) 
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR z DDV)
Vir financiranja (EUR z DDV)
Občinski proračun
Drugi viri
Stroški izdelave dokumentacije
31.744,40
31.744,40
0
Stroški predhodnih raziskav in študij
0
0
0
Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
44.359,20
44.359,20
0
Stroški gradnje nove komunalne opreme (a +b +c)
267.912,00
267.912,00
0
a. Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo
174.216,00
174.216,00
0
b. Vodovodno omrežje
39.528,00
39.528,00
0
c. Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omrežje za komunalno odpadno vodo
54.168,00
54.168,00
0
Drugi stroški nove komunalne opreme
13.395,60
13.395,60
0
Skupaj 
357.411,20
357.411,20
0
6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Ime obračunskega območja
Oznaka obračunskega območja
Površina v m2
Obračunsko območje za stroške priprave dokumentacije
SPD
6.238
Obračunsko območje za stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje
SPZ
6.238
Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne opreme – cest s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
SG-CE
6.238
Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne opreme – vodovodno omrežje
SG-VO
6.238
Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne opreme – kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omrežje
SG-KA
6.238
Obračunsko območje za stroške ostalih del
SOD
6.238
Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana v grafičnem delu na listu 4.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški nove komunalne opreme (EUR)
Stroški izdelave dokumentacije za novo KO
SPD
31.744,40
Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
SPZ
44.359,20
Stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c)
/
267.912,00
a. Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
SG-CE
174.216,00
b. Vodovodno omrežje 
SG-VO
39.528,00
c. Kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno) za komunalno odpadno vodo 
SG-KA
54.168,00
Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
SOD
13.395,60
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Stroški izdelave dokumentacije za novo KO
SPD
31.744,40
Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
SPZ
44.359,20
Stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c)
/
267.912,00
a. Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 
SG-CE
174.216,00
b. Vodovodno omrežje 
SG-VO
39.528,00
c. Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omrežje za komunalno odpadno vodo
SG-KA
54.168,00
Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
SOD
13.395,60
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN
(€/m2)
CtN
(€/m2)
Stroški izdelave dokumentacija za novo KO
SPD
5,09
5,09
Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
SPZ
7,11
7,11
Stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c)
/
42,95
42,95
a. Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 
SG-CE
27,93
27,93
b. Vodovodno omrežje 
SG-VO
6,34
6,34
c. Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omrežje za komunalno odpadno vodo
SG-KA
8,68
8,68
Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
SOD
2,15
2,15
SKUPAJ OBRAČUNSKI STROŠKI 
357.411,20
57,30
57,30
Obračunski stroški se obračunajo le za prvo etapo opremljanja kot CpN (1.etapa) = CpN x 110/140 in CtN (1. etapa) = CtN x 110/140 v kolikor se druga etapa ne izvede v roku prihodnjih petih let.
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je 0,5:0,5.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka.
14. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2020
Pivka, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost