Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Ob-2490/20, Stran 1603
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 14/20 in 17/20)
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev podjetnikov skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci do pomoči so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic ter je tudi poslovni sedež na območju občine.
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelne osebe neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve neprekinjeno vsaj 30 dni in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
– registracija katerekoli dejavnosti samostojnega podjetnika, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija), na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, v obdobju od 14. septembra 2019 do 11. septembra 2020;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (zavarovalna podlaga: 005);
– plačane obvezne davke in prispevke (potrdilo FURS-a);
– vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12 mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi;
– prijavitelj ne sme biti v preteklih petih letih prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Maribor za program samozaposlitev;
– prijavitelj se lahko prijavi samo na enega od javnih razpisov Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev v letu 2020 po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), ki jih izvaja Sektor za gospodarstvo v Uradu za gospodarske dejavnosti. V kolikor se bo prijavitelj prijavil na več javnih razpisov Mestne občine Maribor v letu 2020 po zgoraj citiranem pravilniku, bo upoštevana in obravnavana prijava, ki jo bo sprejemna pisarna Mestne občine Maribor prvo evidentirala, ostale pa bodo zavrnjene.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni okvirni višini do 149.800 EUR.
Glede na omejena proračunska sredstva lahko posamezni prejemnik po tem razpisu pridobi največ do 4.824 EUR. V primeru večjega števila prosilcev bodo sredstva za sofinanciranje samozaposlitve dodeljena vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu, vendar v sorazmernem deležu glede na razpoložljiva sredstva po tem razpisu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 11. 9. 2020.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Samozaposlitev 2020« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti nalepljen obrazec 04 in izpolnjen z zahtevanimi podatki. Nepravilno izpolnjene in označene prijave bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 11. 9. 2020 do 13. ure, oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 11. 9. 2020. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Prijave bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor. Odpiranje prijav in ocenjevanje izpolnjevanja razpisnih pogojev bo najkasneje do 1. 10. 2020 in ne bo javno. V kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2020.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si. rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličete na urad, tel. 22-01-411 ali pišete na elektronski naslov gp.mom@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost