Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 5445-1/2020/13 Ob-2510/20, Stran 1588
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020) in
– Odločitve o podpori št. 11-2/2/MDDSZ/0 za javni razpis »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev« (št. dokumenta: 3032-64/2020/6), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) izdala dne 29. 6. 2020 in Popravek pomote v odločitvi o podpori št. 11-2/2/MDDSZ/0 (št. dokumenta: 3032-64/2020/7) z dne 6. 7. 2020,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana objavlja
dodatni javni razpis 
za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev 
Dodatni javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dodatni javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. Na dodatnem javnem razpisu bosta izbrana predvidoma 2 projekta.
Dodatni javni razpis je objavljen zgolj za dodelitev sredstev projektom, ki bodo dodatno vzpodbujali vključevanje zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja z namenom doseganja ciljev in kazalnika učinka Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer da bo v usposabljanje vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, ki v okviru izbranih projektov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017) in njegove spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 26/17 z dne 26. 5. 2017, niso bili doseženi.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet dodatnega javnega razpisa: predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 2 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja. Projekta se bosta izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
Namen dodatnega javnega razpisa
Namen dodatnega javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
– dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
– krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju;
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
– krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih in tako prispevati k doseganju ciljev 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni« ter 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
Cilji, rezultati in ciljna skupina dodatnega javnega razpisa
4.1 Cilji in pričakovani rezultati dodatnega javnega razpisa
Ključni cilj dodatnega javnega razpisa je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva v okviru 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni« ter 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Na ravni dodatnega javnega razpisa se pričakuje, da bo v usposabljanje vključenih minimalno še vsaj 14 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev oziroma v okviru posameznega financiranega projekta vsaj 7 vključenih v usposabljanje, pri čemer naj bi vsaj 95 % vključenih oseb v usposabljanja uspešno končalo usposabljanje oziroma si pridobilo kvalifikacijo. Udeleženec uspešno konča program/usposabljanje, če pridobi potrdilo ali javno veljavno listino o uspešno opravljenem programu, ki mu zagotavlja novo kompetenco ali pridobitev izobrazbene ravni.
Z namenom doseganja zgoraj navedenega pričakovanega rezultata dodatnega javnega razpisa je posamezen prijavitelj dolžan v okviru projekta načrtovati usposabljanje zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev in v Obrazcu št. 1 – Prijavnica navesti število zaposlenih, ki bodo vključeni v usposabljanja, ki prispevajo k ciljem in namenu dodatnega javnega razpisa. V kolikor bo na ravni dodatnega javnega razpisa načrtovanih manj kot 14 vključitev, si ministrstvo dopušča možnost, da prijavitelja pozove k spremembi števila načrtovanih vključitev. V kolikor se prijavitelj s spremembami ne strinja, se šteje, da odstopa od vloge.
Poleg zgoraj navedenega ključnega cilja in pričakovanega rezultata se bodo na ravni posameznega projekta spremljali tudi naslednji kazalniki, katere je prijavitelj prav tako dolžan načrtovati v Obrazcu št. 1 – Prijavnica:
– število izdelanih publikacij/gradiv/priročnikov vsebinsko vezanih na politiko trga dela, vseživljenjsko učenje ter varnost in zdravje pri delu;
– število izvedenih usposabljanj/izobraževanj preko e-učilnice vsebinsko vezanih na politiko trga dela, vseživljenjsko učenje ter varnost in zdravje pri delu;
– število izvedenih analiz s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela.
4.2 Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa
Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa so:
– organizacije socialnih partnerjev in njihovi člani ter zaposleni.
Projektne aktivnosti in obdobje izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in končati najkasneje 31. 12. 2022.
5.2 Upravičene aktivnosti dodatnega javnega razpisa
V okviru projektov socialnih partnerjev so upravičene naslednje aktivnosti:
– izvajanje študij in analiz zlasti s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela;
– podpora vzpostavitvi strokovnih teles in modelov za spodbujanje izmenjave izkušenj in dobrih praks na področju socialnega dialoga (prenos in razvoj dobrih praks iz tujine v okviru socialnega dialoga na ravni posamezne dejavnosti, preučitev možnosti vzpostavitve paritetnih skladov, iskanje strokovnih rešitev za razvoj konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, varnosti zaposlitve in vzdržnosti poslovnih modelov);
– izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev na vsebinskih področjih, povezanih s politiko trga dela, vseživljenjskim učenjem, varnostjo in zdravjem;
– sodelovanje socialnih partnerjev z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in javnim institucijami pri iskanju inovativnih sistemskih rešitev za učinkovitejše delovanje trga dela in pravne zaščite zaposlenih;
– dejavnosti na področju razvoja koncepta sodelovanja delavcev pri upravljanju na različnih ravneh;
– podpora vzpostavitvi centrov socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov;
– podpora obveščanju in ozaveščanju delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih o zakonodaji in pravicah iz dela, tudi s podporo publicističnim dejavnostim (izdajanje publikacij, glasil, mobilne aplikacije, informativno gradivo za otroke in mladino o kulturi dela, e-učilnica in priročniki).
Na ravni posameznega projekta je prijavitelj dolžan načrtovati (Obrazec št. 1: Prijavnica) katere izbrane aktivnosti bo izvajal. Načrtovane in opredeljene aktivnosti v prijavnici prijavitelja, ki bo upravičen do sofinanciranja, bodo z namenom uresničevanja in izvajanja načrtovanih aktivnosti, opredeljene tudi v pogodbi o sofinanciranju kot pogodbene zaveze izbranega prijavitelja (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
5.3 Sodelovanje z drugimi organizacijami
V okviru posameznega projekta je zaželeno sodelovanje socialnih partnerjev z različnimi organizacijami iz širše skupnosti s ciljem doseči učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. To pomeni povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi pravnimi osebami (javnega ali zasebnega prava), ki niso vključene v projektno partnerstvo. To so lahko npr. lokalne skupnosti, nevladne organizacije, institucije v lokalnem okolju, podjetja ipd., pravni oziroma poslovni subjekti, ki niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta oziroma poslovni subjekti, ki lahko s svojo dejavnostjo, vlogo v projektu in sofinanciranjem prijavljenega projekta v lokalnem ali širšem okolju pripomorejo k njegovi uspešnejši izvedbi.
Sodelovanje prijavitelja z drugimi organizacijami je zaželeno in bo pri ocenjevanju projektov upoštevano. Prijavitelj lahko sodeluje z več organizacijami (Obrazec št. 5: Dogovor o sodelovanju).
Pogoji za kandidiranje na dodatnem javnem razpisu
Na dodatni javni razpis lahko prijavitelj kandidira le v t. i. projektnem partnerstvu, pri čemer projektno partnerstvo sestavljata najmanj dve in največ tri pravne osebe (prijavitelj ter en ali dva projektna partnerja). Projektno partnerstvo mora sestavljati vsaj en predstavnik sindikalne in en predstavnik delodajalske strani.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj, le-ta pa z vsakim projektnim partnerjem podpiše partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih projektnih partnerjev pri izvedbi projekta. (Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma).
6.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
1. prijavitelj je organizacija delodajalcev ali reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov za območje države, ki je članica Ekonomsko socialnega sveta oziroma je podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta in v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017) ni bil izbran kot prijavitelj za izvajanje projektov (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
Projektni partnerji morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
2. projektni partner je reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za območje države ali njihov član z ustreznim dokazilom o članstvu oziroma organizacija združenja delodajalcev na nacionalni/regionalni ravni (t. i. delodajalska združenja, ki imajo registrirano pravnoorganizacijsko obliko, kot so gospodarske zbornice, gospodarsko interesno združenje oziroma so pravni subjekti, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost: 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj) (Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati tudi vse spodaj navedene pogoje:
3. prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
4. prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatnega javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
5. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
6. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo kršiti določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
Ministrstvo lahko za potrebe tega dodatnega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3 in Obrazca št. 4, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 4, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem dodatnem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja oziroma katerega koli projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ali kateri koli izmed projektnih partnerjev ne izpolnjuje postavljenih pogojev dodatnega javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
6.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavljeni projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 11. prednostne osi oziroma 11.2 prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4 dodatnega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
2. Prijavljeni projekt prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 11.2.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4.1 dodatnega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Prijavljeni projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Prijavljeni projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Prijavljeni projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
Izpolnjevanje splošnih pogojev prijavitelj projekta dokazuje z Obrazcem št. 1: Prijavnica projekta. Prijavljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh splošnih pogojev, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne.
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranima prijaviteljema bodo za izvedbo projekta s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev dodatnega javnega razpisa za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 znaša največ 988.876,00 EUR, od tega je 494.438,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 494.438,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med regijama. Ukrepi za podporo socialnim partnerjem se bodo izvajali z enotnim pristopom na celotnem območju Slovenije in bodo financirani proporcionalno (50 % v KRZS, 50 % v KRVS).
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev evropske kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) stroškov projekta:
V EUR
2020
2021
2022
2023
SKUPAJ
KRVS
160141 PN 11.2 – Krepitev zmogljivosti – V -14-20-EU
39.412,00
160.999,20
160.999,20
34.140,00
395.550,40
160142 PN 11.2 – Krepitev zmogljivosti – V -14-20-SLO
9.853,00
40.249,80
40.249,80
8.535,00
98.887,60
SKUPAJ KRVS
49.265,00
201.249,00
201.249,00
42.675,00
494.438,00
160143 PN 11.2 – Krepitev zmogljivosti – Z -14-20-EU
39.412,00
160.999,20
160.999,20
34.140,00
395.550,40
160144 PN 11.2 – Krepitev zmogljivosti – Z -14-20-SLO
9.853,00
40.249,80
40.249,80
8.535,00
98.887,60
SKUPAJ KRZS
49.265,00
201.249,00
201.249,00
42.675,00
494.438,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
98.530,00
402.498,00
402.498,00
85.350,00
988.876,00
EU DEL 80 %
78.824,00
321.998,40
321.998,40
68.280,00
791.100,80
SLO DEL 20 %
19.706,00
80.499,60
80.499,60
17.070,00
197.775,20
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva v Proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 494.438,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta, če izpolnjuje pogoje upravičenosti posameznih stroškov iz točke 9.2.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-7/2017/2 z dne 15. 2. 2017, dodeljena sredstva za financiranje aktivnosti na podlagi tega javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči ali pomoči »de minimis«.
Obdobje upravičenosti stroškov
Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo izbranima prijaviteljema nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 12. 2022. Upravičeno obdobje izvajanja sofinanciranih projektnih aktivnosti je podrobneje opredeljeno v 5. poglavju javnega razpisa.
Vsi stroški projekta morajo biti plačani v roku 30 dni po zaključku obdobja izvajanja sofinanciranih projektnih aktivnosti oziroma najkasneje do 31. 1. 2023.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil sredstev izbranemu prijavitelju iz proračuna RS je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 3. 2023.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij, vendar le v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega dodatnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega dodatnega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji dodatnega javnega razpisa ter poglavjem 5.2 dodatnega javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru dodatnega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t.i. neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač ter drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
b) stroške za službena potovanja;
c) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
č) stroške opreme in druga opredmetena osnovna sredstva;
d) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
e) stroške informiranja in komuniciranja.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega dodatnega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih na projektu. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za prijavitelja in projektne partnerje)
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO, dostopna na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/) ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektoma, ki bosta izpolnjevala vse pogoje dodatnega javnega razpisa in v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegla najvišje število točk, dodelilo sredstva za stroške plač, posredne stroške po pavšalni stopnji, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške informiranja in komuniciranja, stroške za nakup opreme in druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij v neopredmetena sredstva ter stroške za službena potovanja.
A. Stroški plač ter drugih povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu. V okviru dodatnega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom v obsegu za največ dve zaposlitvi za polni delovni čas na posameznem projektu.
Obvezno:
V okviru posameznega projekta morata biti obvezno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlen za polni oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5 zaposlitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in ministrstvom, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom za vodjo projekta za polno zaposlitev na letni ravni lahko dosega največ 36.000,00 EUR;
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo 1.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom posameznega strokovnega delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 27.000,00 EUR. V primeru zaposlitve v skupnem obsegu 1.5 zaposlitve za polni delovni čas skupni upravičeni strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati 40.500,00 EUR.
B. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta, in sicer v višini največ 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na projektu. Dokazovanje dejanskih stroškov v tem primeru ni potrebno.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi v prijavljenem projektu ali z zaposlenimi pri projektnih partnerjih je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali projektnih partnerjev ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju stroškov za službena potovanja samo za zaposlene osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire prevoza in bivanja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev določeni v Navodilih PO.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa različne opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
F. Stroški investicije v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni s cilji projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje);
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani;
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila navodil OU za informiranje in komuniciranje.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na dodatni javni razpis
Rok za oddajo vlog je ponedeljek 31. 8. 2020.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka 31. 8. 2020 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do ponedeljka 31. 8. 2020. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana do ponedeljka 31. 8. 2020 do 12. ure.
Vloge na dodatni javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba prijave) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloga projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek dodatnega javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7. 9. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja poslovno skrivnost, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelja obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu dodatnega javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjena Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj in projektni partner posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 4: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelja pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelja morata biti v tem času dostopna za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega dodatnega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu, ali po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, ali po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bo do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, prispela v vložišče ministrstva, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na dodatni javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 tega dodatnega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v dodatnem javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje dodatnega javnega razpisa bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bosta predlagana projekta prijaviteljev, ki bosta dosegla minimalni kakovostni kriterij (na osnovni ocenjevanja dosežejo najmanj 55 od vseh možnih točk) in bosta hkrati dosegla najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. tega dodatnega javnega razpisa, po tem vrstnem redu, v okviru razpoložljivih sredstev dodatnega javnega razpisa. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 55 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljema posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem dodatnem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelja o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem mestu ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranima prijaviteljema bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranima prijaviteljema.
10.5 Pogoji za spremembo dodatnega javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele, formalno popolne vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, ocenila na podlagi spodaj navedenih meril glede na podano ocenjevalno lestvico in podrobno razdelitev meril v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 88. Točke so za posamezno merilo porazdeljene na naslednji način, merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 32 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja učinkov/rezultatov predhodnih projektov
8
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji dodatnega javnega razpisa
4
1.4 Ustreznost aktivnosti
4
1.5 Finančna ustreznost
8
1.6 Učinek doseženih ciljev
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.3 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
Možnih največ 20 točk
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta in rezultati prednostne osi (PO 11) in prednostne naložbe (11.2.) Operativnega programa EKP 2014 – 2020
8
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
4
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
8
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev
8
3.2 Jasna opredelitev vlog
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4
4.3 Evalvacija dosežkov
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 12 točk
5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
4
5.2 Sodelovanje in povezovanje na različnih ravneh
8
Skupno število točk 
88
V okviru dodatnega javnega razpisa bosta sofinancirana predvidoma 2 prijavljena projekta. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. V predlog prejemnikov sredstev se bosta uvrstili vlogi, ki bosta dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovni ocenjevanja dosežejo najmanj 55 od vseh možnih točk) in bosta hkrati dosegla najvišje število točk. Izbrana projekta se bosta izvajala z enotnim pristopom na celotnem območju Slovenije in bosta financirana proporcionalno (50 % v KRZS, 50 % v KRVS).
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na dodatni javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije dodatnega javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na dodatnem javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem dodatnem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem dodatnem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem dodatnem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostmi in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega dodatnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem dodatnem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega dodatnega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba in podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma), v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostmi
Izbrana prijavitelja morata pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
Izbrana prijavitelja in vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrana prijavitelja bosta pri porabi sredstev dodatnega javnega razpisa zavezana spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v navodilih PO.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem dodatnim javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja je možno posredovati do 24. 8. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 26. 8. 2020.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
17.2.1 Prijavni obrazci
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Dogovor o sodelovanju
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji pripraviti in priložiti sami:
– Priloga št. 4: Izjava o neposlovanju z žigom
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo pri pripravi vloge uporabiti izključno predpisane obrazce in priloge iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, prijavitelj in projektni partnerji pripravijo sami.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost