Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Ob-2509/20, Stran 1578
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 
2. Pravne in programske podlage
Na podlagi določb:
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17);
– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16);
– Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1);
– Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16);
– Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18); v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
– Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15);
– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);
– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18) (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16);
– sheme državnih pomoči št. BE01-2399245-2020: »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.
Ministrstvo bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi in programskimi podlagami. V primeru neskladja med določbami javnega razpisa ali pogodbe o sofinanciranju z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami, se le te uporabljajo neposredno.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.
Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.
Če so lastniki objektov osebe javnega prava, so upravičeni prijavitelji lahko samo najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije. Osebe javnega prava so upravičene do sofinanciranja, če lastni delež investicije zagotavljajo v obliki finančnih instrumentov pridobljenih na trgu pod tržnimi pogoji (komercialni krediti bank, obveznice …) ali prostovoljnega dela.
3.2. Upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči po shemi državnih pomoči BE01-2399245-2020: Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.
3.3. Višina državne pomoči
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00 EUR v letu 2020.
Sredstva v višini 20 % za sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri ali s prostovoljnim delom.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 80 % upravičenih stroškov.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (brez davkov) znašati najmanj 20.000,00 eurov.
Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 200.000,00 eurov na posamezen planinski objekt.
Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
Lastna sredstva lahko zagotovi v obliki prostovoljnega dela skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Prostovoljno delo se obračunava glede na opravljene delovne ure prostovoljcev. Glede na vrste opravljenega prostovoljskega dela, kot so določene v prvem odstavku 23.a člena Zakona o prostovoljstvu, je ocenjena vrednost ene ure za organizacijsko delo trinajst eurov, za vsebinsko delo deset eurov in za opravljeno drugo prostovoljsko delo šest eurov.
3.3.1. Stroški prostovoljskega dela
So upravičeni v primeru, da so neposredno povezani z operacijo. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada, za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi ali je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih.
Stroške prostovoljskega dela po tem razpisu lahko kot upravičene uveljavljajo pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena Zakona o prostovoljstvu. Upravičeno področje prostovoljskega dela po tem razpisu je varstvo okolja in ohranjanje narave ter rekreacija, kar obsega na področju varstva okolja in ohranjanja narave preventivo, obveščanje javnosti, ozaveščanje ter skupnostne stalne ali občasne akcije na področju rekreacije pa izobraževanje, informiranje, organiziranje rekreacijskih in športnih dogodkov, treniranje in vadba, urejanje rekreacijske ali športne infrastrukture in podobno (Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku).
3.3.2. Dokazovanje stroškov prostovoljskega dela
Prostovoljsko delo se opravlja na podlagi sklenjenega dogovora, s katerim prostovoljec in prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom dogovorita medsebojne pravice in obveznosti ter morebitne druge posebnosti, ki jih je potrebno dogovoriti za konkretno prostovoljsko delo. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki in mora vsebovati najmanj:
– določitev kraja in časa prostovoljskega dela
– opis prostovoljskega dela
– določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost, življenje ali zdravje
– določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu in
– določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.
Bistvena sestavina dogovora o prostovoljskem delu je tudi izjava prostovoljca, da na njegovi strani ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile njegovo zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela prihaja v stik.
Prijavitelj, ki uveljavlja stroške prostovoljskega dela vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljnega dela v elektronski ali fizični obliki na način, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.
Prostovoljsko delo se obračunava glede na opravljene delovne ure prostovoljcev. Vrednost delovne ure se priznava v višini povprečno plačane bruto delovne ure v mesecu oktobru 2019 v vrednosti 9,41 eurov/uro.
3.4. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– prostovoljno delo.
3.5. Posebnosti upravičenih stroškov
3.5.1. Gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI, v nadaljevanju: gradbena dela)
Upravičen strošek so lahko gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova) za planinski objekt.
Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti:
– predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka), vrednost z DDV in brez DDV,
– veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje (opremljeno z žigom pravnomočnosti najkasneje na dan oddaje vloge), ki se glasi na vlagatelja – v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, izjavo vlagatelja, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.
Vlagatelj, ki kandidira s projektom, ki vključuje in uveljavlja med upravičenimi stroški tudi gradbena dela v višini več kot 250.000,00 eurov, mora vlogi priložiti najmanj tri ponudbe različnih med seboj nepovezanih izvajalcev. Najugodnejša ponudba je za vlagatelja zavezujoča.
Gradbena dela so upravičen strošek samo na objektih, ki so vpisani v register planinskih objektov pri Planinski zvezi Slovenije.
Ministrstvo bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela, samo, če bo imel za osnovo končno/zaključno gradbeno situacijo in, ki bo vsebovala s ponudbo predvidena in dejansko izvedena dela. Vmesnih/začasnih gradbenih situacij ministrstvo ne bo sofinanciralo.
Ministrstvo bo sofinanciralo investicijo, ki bo vsebovala gradbena dela samo, ko bodo gradbena dela končana.
Vlagatelj mora do zaključka projekta (najkasneje do 31. 12. 2020) pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za uporabo v nasprotnem primeru bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vrnitev sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Stroški za izvedbo novogradenj ali dozidav objektov so upravičeni samo v primeru, ko gre za nadomestno gradnjo. Stroški za vzpostavitev novih turističnih kapacitet ali povečanja turističnih kapacitet v že obstoječem objektu, niso upravičeni stroški.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičenost posameznega stroška se dokazuje na podlagi posamezne listine (računa). Na listinah mora biti jasno razvidno, kateri strošek oziroma v kolikšnem deležu se nanaša na objekt.
3.6. Postopek izbora izvajalcev aktivnosti
Upravičenec je dolžan pri nabavah oziroma izbiri izvajalcev aktivnosti upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo sorazmernosti ter določila pogodbe o sofinanciranju.
Zagotavljanje gospodarnosti oziroma dokazovanje tržnih cen upravičenec izkaže na podlagi npr. pridobitve več primerljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja cen na spletu, telefonskega poizvedovanja ipd., pri čemer je potrebno izključiti konflikt interesov med ponudniki (tudi med ponudniki in upravičencem) ter sposobnost ponudnika za izvedbo naročila. Postopek mora biti dokumentiran (povpraševanje pri različnih ponudnikih mora biti izvedeno v razmaku največ 6 dni; voden zapisnik o izboru) in na voljo morebitnim kasnejšim kontrolam in revizijam.
Pogoj za dodelitev državne pomoči za spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture je:
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da športne infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik. Uporaba športne infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti.
Če infrastrukturo uporablja več uporabnikov hkrati, se izračunajo ustrezni deleži uporabe časovne razpoložljivosti.
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da večnamenska rekreacijska infrastruktura obsega objekte za rekreacijo večnamenske narave, ki nudijo zlasti kulturne in rekreativne dejavnosti, razen zabaviščnih parkov in hotelskih objektov.
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da bo imel dostop do športnih in večnamenskih rekreacijskih infrastruktur več uporabnikov in, da je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način.
Lastnik planinskega objekta je dolžan zagotoviti, da je vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje športne ali večnamenske rekreacijske infrastrukture dodeljena na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih pravil o javnem naročanju.
Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov planinske infrastrukture, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če se navedeni pogoji javno dostopni.
3.7. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov
Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi popolnega in pravilno oddanega posameznega zahtevka za izplačilo (v nadaljnjem besedilu: ZZI).
Višina sofinanciranja je določena z višino v ZZI izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičenec mora pridobiti ter predložiti dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca oziroma dobavitelja, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno (npr. več primerljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja cen na spletu, telefonskega poizvedovanja, ipd), dokazilo o naročilu (naročilnica, pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, druga podlaga za izstavitev računa …), dokazilo o opravljeni storitvi ali dobavi blaga (npr. poročilo o opravljeni storitvi, dokazilo o izvedeni in prejeti pogodbeni raziskavi …), račun ali eRačun oziroma verodostojno knjigovodsko listino, dokazilo o plačilu, druga ustrezna dokazila.
Ministrstvo lahko zahteva kopije računov za vse nakupe oziroma prodaje – neprekinjeno »verigo« računov, ki dokazuje prehod lastništva stroja/opreme in izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih virov.
Vlagatelj mora do zaključka projekta (najkasneje do 31. 12. 2022) pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za uporabo v nasprotnem primeru bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vrnitev sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
3.8. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, ki niso navedeni pod točko 3.4., še posebej opozarjamo, da so neupravičeni tudi naslednji stroški:
– davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali dajatev,
– katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja investicije),
– refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga),
– nabave notranje opreme,
– nabave drobnega inventarja,
– izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja,
– nakup v obliki zakupa (leasinga),
– tekočega poslovanja,
– stroški vseh del za povečanje kapacitet obstoječih objektov.
4. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
4.1. Obdobje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov upravičenca
Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od objave javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 11. 12. 2020.
4.2. Obdobje za porabo sredstev
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati, bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno 28. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se zaključi 31. 12. 2020.
5. Višina sredstev
5.1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00 eurov v letu 2020.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 80 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo prekliče ali razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
5.2. Skladnost s pravili državnih pomoči
Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme št. BE01-2399245-2020: »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture« in so v 2020 na voljo na proračunski postavki: Trženje in razvoj turizma 173210.
6. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
6.1. Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:
Prijavitelj je je lastnik ali najemnik planinskega objekta registriranega v registru planinskih objektov pri Planinski zvezi Slovenije.
1. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
4. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
6. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Europskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Europskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Europskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
8. Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna).
6.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:
1. Zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajala dela, ki so predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali stavba ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico za gradnjo, s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije. Iz navedenih pogodb mora biti razvidno, da ima prijavitelj pravico izvesti načrtovane posege s trajanjem še 3 leta po zaključku operacije.
2. Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in varstva okolja.
6.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo nadomestne gradnje, rekonstrukcije ali obnove v planinskih objektih.
2. Upravičene objekti so objekti vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
4. Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred dnevom objave javnega razpisa. Operacija mora biti zaključena najkasneje do 11. 12. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 20.000,00 eurov brez davka na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR.
6. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
7. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8. Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis, za en objekt, samo enkrat.
6.4. Dokazila in način preverjanja pogojev
V javnem razpisu navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja.
POGOJ
DOKAZILO IN NAČIN PREVERJANJA
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1
Prijavitelj je lastnik ali najemnik planinskega objekta vpisanega v register Planinske zveze Slovenije.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi in iz evidenc Planinske zveze Slovenije.
2
Prijavitelj je lastnik ali upravljavec planinskega objekta vpisanega v register Planinske zveze Slovenije.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov iz najemne pogodbe sklenjene z lastnikom planinskega objekta.
3
Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih evidencah in z zaprosilom pri izvajalskih institucijah ministrstva.
4
Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
Prijavitelj predloži Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in prispevkih.
5
Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih evidencah in z zaprosilom pri izvajalskih institucijah.
6
Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo na podlagi javno dostopnih evidenc. 
7
Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi in na podlagi izjave prijavitelja.
8
Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna. Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo na spletni strani: http://erar.si/omejitve.
9
Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi in iz javno dostopnih evidenc.
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
10
Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi izjave prijavitelja.
11
Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Izpolnjevanje tega pogoja preveri ministrstvo iz javno dostopnih evidenc.
12
Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna).
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi izjave prijavitelja.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1
Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in varstva okolja.
Izpolnjevanje tega pogoja se preverja na podlagi ob vlogi predložene kopije ustreznega pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo, pri čemer se mora dovoljenje glasiti na prijavitelja ali lastnika
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
1
Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v turističnih kapacitetah, ki so na upravičenem območju.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi in iz javno dostopnih evidenc.
3
Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi podatkov v vlogi.
4
Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred objavo javnega razpisa. Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 11. 12. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov in podatkov iz vloge ter z morebitno izvedbo kontrole na terenu.
5
Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 20.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost, Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi.
6
Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi ter z morebitno izvedbo kontrole na terenu.
7
Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov v vlogi.
8
Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi priloženega elaborata: Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah.
9
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom/operacijo za en planinski objekt.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz podatkov in dokumentov iz vloge ter iz javno dostopnih evidenc.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7. Navodila za pripravo vloge
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti navedeni v eurih (EUR) na dve decimalni mesti.
7.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, ko so priloženi vsi potrebni obrazci izpolnjeni, podpisani in žigosani; tako tudi priloge (skeni): Obrazec 2: Izjava prijavitelja, Obrazec 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju, Obrazec 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter o resničnosti in točnosti podatkov, Obrazec 5: Izjava o povezanih/partnerskih podjetjih.
7.1.1. Pogoji dopolnjevanja dokumentacije
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev.
8. Roki za oddajo vlog: za razpis je predviden en rok za oddajo vlog. Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Odpiranje in pregled vlog
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila, zatem pa formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge ocenila, strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, imenovana s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog in ne bo javno.
Formalna popolnost vloge pomeni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija. Vsebinska popolnost in ustreznost vloge pomeni, da je vloga skladna s pogoji javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Pogoji so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od pogojev ni izpolnjen, se izpolnjevanje ostalih kriterijev ne bo preverjalo, vloga pa bo zavrnjena. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog in vsebinsko nepopolnih in neustreznih vlog bodo v osmih delovnih dneh po pregledu s pozivom pozvani k dopolnitvi vloge oziroma k pojasnitvi vloge in/ali uskladitvi vloge oziroma dokumentacije operacije. Prijavitelji bodo morali dopolniti, pojasniti oziroma uskladiti vlogo v roku, ki ga bo določila strokovna komisija, vendar najkasneje v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, oziroma, če je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bo s sklepom zavržena.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih ministrstvo odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog.
V primeru, da prijavitelj vsebinskih pojasnitev ne posreduje v postavljenem roku, jih strokovna komisija pri presoji vloge ne bo upoštevala in bo vlogo presojala glede na navedbe v vlogi brez pojasnitev oziroma uskladitev.
11. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo temeljil na metodologiji in merilih za ocenjevanje / točkovanje vlog.
Vlogam, ki dosežejo prag za sofinanciranje, se sredstva dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje. V primeru enakega števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki bodo pridobile več točk pri kriteriju »Povečanje energetske učinkovitosti«, nato pri kriteriju »Tržni potencial projekta/operacije«. V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v odločanje podala predlog za vloge, ki so prispele na javni razpis. Minister sprejme končno odločitev s sklepom o zavrženju za formalno nepopolne vloge, neustrezno dopolnjene vloge in prepozno prispele vloge, s sklepom o zavrnitvi za vse vsebinsko neustrezne vloge, vloge, ki niso dosegle praga za sofinanciranje in vloge, ki so sicer dosegle prag za sofinanciranje, pa za njihovo sofinanciranje ne bi bilo na voljo razpoložljivih sredstev.
Minister sprejme končno odločitev s sklepom o izboru operacije za formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki so dosegle prag za sofinanciranje in so za njihovo sofinanciranje bila na voljo sredstva.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje skladnosti izvajanja operacije z relevantno zakonodajo za obdobje pred opravljenim izborom operacije oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Z izbranimi prijavitelji (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom spremeni. Upravičenec lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Upravičenec lahko podpis pogodbe zavrne.
Navodila ministrstva za izvajanje operacij, ki jih bodo upravičenci dolžni spoštovati pri izvajanju operacije bodo objavljena na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis za posamezni rok kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru operacij spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
12. Metodologija in merila za ocenjevanje/točkovanje vlog
Vse pravočasne, formalno in vsebinsko popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevanje bo komisija izvedla na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.
Komisija bo po izvedenem ocenjevanju točkovala posamezne operacije, pri čemer bo izhajala iz spodaj opisanih meril. Vsota vseh možnih točk je 195. Do sofinanciranja bodo lahko upravičene le operacije, ki bodo prejele 110 ali več točk.
12.1. Merilo »Povečanje energetske učinkovitosti« (možnih 95 točk)
Energetska učinkovitosti objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh)
Število točk (65)
0 kWh/m2a do vključno 10 kWh/m2a
65
nad 10 kWh/m2a do vključno 15 kWh/m2a
55
nad 15 kWh/m2a do vključno 25 kWh/m2a
35
nad 25 kWh/m2a do vključno 35 kWh/m2a
25
nad 35 kWh/m2a do vključno 60 kWh/m2a
20
od 60 kWh/m2a do vključno 105 kWh/m2a
15
od 105 kWh/m2a do vključno 150 kWh/m2a
10
od 150 kWh/m2a do vključno 210 kWh/m2a
5
od 210 kWh/m2a do 300 kWh/m2a in več
0
Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji
Število točk (30)
nad 75 %
30
nad 50 % do 75 %
15
nad 25 % do 50 %
10
do 25 %
5
12.2. Kategorija objekta (možnih 30 točk)
Planinske koče I. kategorije
30
Planinske koče II. kategorije
20
Planinske koče III. kategorije
10
Bivak
5
Planinska učna središča
0
12.3. Gospodarnost poslovanja (možnih 15 točk)
Gospodarnost poslovanja (povečanje eno leto po koncu operacije)
Število točk (15)
Gospodarnost poslovanja = 
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
nad 20 %
15
nad 10 % do 20 %
10
nad 5 % do 10 %
7
nad 3 % do 5 %
5
nad 0 % do 3 %
3
0 %
0
12.4. Merilo »Regionalni kriterij« (možnih 10 točk)
Predmet operacije je na obmejnem problemskem območju, na območju TNP ali na območju z visoko brezposelnostjo
Število točk (10)
Predmet operacije je na območju občine, ki sodi v obmejno problemsko območje.
10
Predmet operacije je na območju Zavarovanih območij narave.
10
Predmet operacije ni na nobenem od zgoraj navedenih območij.
0
(Za operacije, ki so hkrati v obmejnem problemskem območju in v območju z visoko brezposelnostjo, se pri tem merilu dodeli maksimalno 10 točk)
12.5. Merilo »Delež uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije« (možnih 15 točk)
Delež uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije
Število točk (15)
Delež (vrednostni), glede na celotno vrednost upravičenih stroškov, uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije (les, slama …) ˃=50 %
15
Delež (vrednostni), glede na celotno vrednost upravičenih stroškov, uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije <50 %
0
12.6. Merilo prijavitelja »Vrsta investicije«
Lokacija investicije
Število točk (30)
Vzhodna kohezijska regija
30
Zahodna kohezijska regija
0
Obrazložitev posameznih meril:
12.6.1. Merilo »Energetska učinkovitosti objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh)«
V vlogi se navede podatek o računski rabi letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh), ki se pridobi iz Energetske izkaznice stavbe ali iz Elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za leto pred operacijo in za leto po izvedeni operaciji.
12.6.2. Merilo »Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji«
V vlogi se navede delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji iz Energetske izkaznice objekta ali iz Elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za leto pred operacijo in za leto po izvedeni operaciji.
12.6.3. Merilo »Gospodarnost poslovanja«
Načrtovano povečanje prihodkov podjetja, se preverja na podlagi podatkov o prihodkih podjetja v letu pred oddajo vloge in načrtovanim prihodkom podjetja iz gostinske dejavnosti v letu po zaključku operacije. V primeru, da podjetje pridobiva prihodke iz različnih dejavnosti, mora za dokazovanje tega merila predložiti ločeno računovodsko evidenco prihodkov iz gostinske dejavnosti.
12.6.4. Merilo »Regionalni kriterij«
Točkovanje po merilu regionalni kriterij ministrstvo izvede na podlagi lokacije predmeta operacije.
13. Obveščanje o izboru in pogoji za podpis pogodbe
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma zaključenega odpiranja vseh vlog prispelih na posamezni rok.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje, da se prepriča ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo. Prijavitelj bo o kontroli na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operacije pozvani k podpisu pogodbe. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru operacij objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.
V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev ob oddaji vloge, kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, se pogodba s prijaviteljem ne podpiše, že podpisana pogodba o izboru operacije se razveže, že izdan sklep pa razveljavi ter od upravičenca zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
14. Pritožba na postopek izbora operacij: zoper sklep ministrstva pritožba ni dovoljena. Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
15. Ostale zahteve
15.1. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
15.2. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15.3. Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15.4. Zahteve glede varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR), ZVOP-1 ter s 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.ministrstvo.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija pregleda, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18 v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo ali na podatke potrebne za oceno vloge. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
15.5. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo in prejete dokumentacije bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju. Nedoseganje zastavljenih ciljev je lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
15.6. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji operacije,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije
V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost