Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Ob-2512/20, Stran 1656
Svet zavoda Vrtca Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, na podlagi sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice, sprejetega na 4. korespondenčni seji dne 3. 7. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled (Uradni list RS, št. 23/97, 67/08, 15/10).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vzgojiteljske, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 4. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni, od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« – Ne odpiraj!
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/le v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Bled 

AAA Zlata odličnost