Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3), stran 4303.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13, 76/14 – odl. US in 14/15), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. izredni seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta) 
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/2016 – tehn. popr. in 53/17).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA 
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se nadomesti besedilo »ŠM_1« z novim, ki se glasi: »ŠM-1«.
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da se na novo glasi: »Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50 % obstoječe BEP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta.«
4. člen 
(1) V prvem odstavku 11. člena se nadomesti besedilo »od meje parcel« z novim, ki se glasi: »med objekti«.
(2) Tretji odstavek 11. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi: »Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel.«.
5. člen 
V 13. členu preglednice 3 v vrstici »IG – gospodarske cone« se nadomesti »FZ (faktor zazidanosti)« z novim, ki se glasi: »0,8«.
6. člen 
(1) V 14. členu se v celoti nadomesti »Preglednica 4: Tip zazidave AE« z novo, ki se glasi:
»
Oznaka tipa objekta 
AE
Tip objekta oziroma zazidave 
nizki prostostoječi objekti
Opis tipa objekta oziroma zazidave
– stanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do P+1+M oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov iste namembnosti premaknjene vzporedno s potekom terena. 
Oblikovanje strehe 
Strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme). Barve naj se uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti. 
Minimalno 60 % manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho enakega naklona kot je značilen za enoto urejanja prostora v kateri se gradi, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali izjemoma drugače oblikovano streho. Streha prizidkov mora biti prekrita z dvokapno streho enakega naklona kot osnovni objekt oziroma z ravno streho. Dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči. 
Ta določila ne veljajo na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. 
 
«. 
(2) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« nadomesti alineja, ki se glasi: »– višinski gabarit: do 2 etaži (P+1), oziroma, da višina predvidene stavbe ne presega višine sosednjih stavb;« z novo, ki se glasi: »– višinski gabarit: do 2 etaži (P+1), oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov iste namembnosti premakne vzporedno s potekom terena;«.
(3) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda nova alineja, ki se glasi: »– največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60 m2.«.
(4) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v prvi alineja v vrstici z naslovom »Oblikovanje strehe« nadomesti besedilo »30°« z novim, ki se glasi »25°«.
(5) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 9: Tip zazidave CV« se na koncu druge alineja v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda besedilo, ki se glasi: », največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60 m2,«.
(6) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 10: Tip zazidave D« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« nadomesti alineja, ki se glasi: »– višinski gabarit do 2 etaži (P+M), oziroma, da se višina predvidene stavbe ne presega višine sosednjih stavb.« z novo, ki se glasi: »– višinski gabarit do 2 etaži (P+M), oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov iste namembnosti premakne vzporedno s potekom terena;«
(7) Na koncu 14. člena za zadnjo preglednico se dodajo novi odstavki, ki se glasijo: »(1) Razmerje stranic pomeni razmerje med krajšo in daljšo stranico osnovnega kubusa objekta, brez upoštevanja izzidkov, nadstrešnic, balkonov, podestov, stopnic, garaž oziroma drugih pritiklin ter nezahtevnih in enostavnih objektov. Izzidki, nadstrešnice, balkoni, podesti, stopnice, garaža oziroma druga pritiklina ter nezahtevni in enostavni objektov morajo ravno tako vsak posebej izpolnjevati zahteve glede minimalnega razmerja med krajšo in daljšo stranico.
(2) Ne glede na določila glede nadzemnih etaž oziroma višinskih gabaritov določenih v tem odloku je gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.«
7. člen 
V 18. členu se za osmim odstavkom dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita: »(9) Če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest na novo zgraditi tudi na drugih ustreznih površinah na območju stavbnih zemljišč, oziroma jih najeti, če niso v uporabi drugih objektov in če od objekta namenjenega bivanju niso oddaljene več kot 200 metrov oziroma od objekta namenjenega dejavnosti niso oddaljeni več kot 300 metrov ter in če je omogočena njihova trajna uporaba.
(10) Ne glede na določila zapisana v preglednici 13, se za dejavnosti, razen bivanja, določijo parkirna mesta v fazi projektne dokumentacije glede na obseg in proces dela v novogradnji.«.
8. člen 
(1) V prvem odstavku 21. člena se pred prvo alinejo doda alineja, ki se glasi: »– parcela objekta oziroma zemljišče namenjeno gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli objekta določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta;«.
(2) V 21. členu se tretji in četrti odstavek nadomestita z novima, ki se glasita: »(3) V primeru, da velikost parcele objekta oziroma minimalno zemljišče namenjeno gradnji objekta ni posebej določena v posebnih določbah, velja:
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako SSs in SKs so: min. 400 m2 v poselitvenem območju Šmartnega pri Litiji, v poselitvenih območjih ostalih naselij min. 600 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako A je 350 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako Av je 250 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji objekta v podrobni namenski rabi z oznako SP je 400 m2;
– pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju razpršene gradnje velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 500 m2 ali površina stavbišča vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).
(4) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele objekta v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske objekte, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na FZ, FI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Parcela objekta se tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za njihovo gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma gradbena parcela v njih ni bila določena pa v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati.«.
(3) Na koncu 21. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Šteje se, da so parcele ali deli parcel objekta oziroma zemljišče namenjeno gradnji objekta med seboj neposredno povezani, če se meje teh parcel stikajo ali če jih ločuje le občinska javna cesta ali drugo zemljišče lokalnega javnega dobra.«
9. člen 
V 23. členu se drugi odstavek nadomestita z novim, ki se glasi: »(2) Stavbno zemljišče za gradnjo stavb se šteje za opremljeno, če izpolnjuje pogoje glede minimalne komunalne opreme določene z veljavno zakonodajo.«.
10. člen 
V 24. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim odstavkom, ki se glasi: »Priključevanje objektov na infrastrukturo se izvaja pod pogoji tega odloka in področnih predpisov ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.«.
11. člen 
25., 26., 27. člen se črtajo.
12. člen 
V 29. členu se črta prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi odstavek, ter preštevilči osmi odstavek tako, da postane prvi odstavek.
13. člen 
V 31. členu se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Odvajanje padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij je treba načrtovati v skladu z zakonodajo, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin oziroma načrtovati je treba zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(10) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. V kateri je treba upoštevati tako maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.«.
14. člen 
V 33. členu se črta drugi odstavek.
15. člen 
(1) Zadnji stavek sedmega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi: »V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir (živih mej ipd.) razen ob soglasju upravljalca.«.
(2) V 34. členu se nov dvanajsti odstavek, ki se glasi: »(12) Pri načrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti in pešpoti se načrtuje v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v kolikor je to mogoče se z posegi ne posega na poplavno območje in priobalno zemljišče.«.
16. člen 
V 35. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Vodovodno omrežje se mora načrtovati, graditi in vzdrževati pod pogoji tega odloka in področnih predpisov, ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.«.
17. člen 
(1) V 36. členu se črtajo prvi, drugi, osmi in deveti odstavek. Tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se preštevilčijo v prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
(2) Na koncu 36. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Kanalizacijsko omrežje se mora načrtovati, graditi in vzdrževati pod pogoji tega odloka in področnih predpisov, ter skladno s tehničnimi normativi in standardi.«.
18. člen 
V 37. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Plinovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji in vzdrževanju plinovodnega omrežja«.
19. člen 
V 40. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti odstavek nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo:
»(1) Zbirno mesto za komunalne odpadke (mesto, kjer povzročitelj odpadkov le te zbira), mora biti v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli in ne sme biti na javnih površinah.
(2) Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem.
(3) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme naselja.
(4) Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na enote urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O, ter mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših cest in mora biti ograjen.
(5) Zbiranje in odstranjevanje odpadkov se izvaja glede na občinski predpis, ter na podlagi pogojev in soglasij izvajalca obvezne gospodarske službe z področja zbiranja in odstranjevanja odpadkov.«.
20. člen 
Drugi in tretji odstavek 42. člena se spremenita tako, da se glasita: »(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij, navedenih v veljavnih smernicah Zavoda RS za varstvo narave, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave.
(3) Pred gradnjo na območjih z naravovarstvenimi statusi je potrebno pridobiti mnenja in soglasja skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in Zakonom o ohranjanju narave.«.
21. člen 
V 44. členu se četrti, peti, šesti, sedmi in deseti odstavki nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo: »(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba preveriti ali je za poseg v skladu z predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati oceno vplivov na okolje.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki prekomerno ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter okolja ne obremenjujejo s prekomernim hrupom.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno opravljati monitoring odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne in umetne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.«
22. člen 
(1) V 45. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(varstvo zraka)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo kakovosti zunanjega zraka)«.
(2) V 45. členu se prvi, drugi in tretji odstavek nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo: »(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za objekte, ki so vir onesnaževanja, opraviti prve meritve emisij v zrak ter v primeru preseganj pripraviti program sanacije, da ne bodo prekoračene mejne vrednosti.
(3) Zavezanci za obratovalni monitoring morajo z rezultati merjenj seznaniti pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.«
23. člen 
(1) V 46. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(varstvo voda)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo površinskih voda)«.
(2) Šesti odstavek 46. člena se nadomesti z novim, ki se glasi: »(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja ali vodnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.«.
(2) Na koncu 46. člena se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi: »(16) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke. Prav tako ni dopustno odlaganje odpadkov v tla, ki bi lahko onesnažili površinske vode. Za vsa območja poselitve je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.«.
24. člen 
(1) V 47. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(varstvo vodnih virov)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo podzemne vode in vodnih virov)«.
(2) Na koncu 47. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v podtalnico. Prav tako ni dopustno odlaganje odpadkov v tla, ki bi lahko onesnažili podzemne vode. Za vsa območja poselitve je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.«.
25. člen 
(1) V 51. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(erozijska in plazovita območja)« tako, da se na novo glasi: »(erozijska, plazljiva in plazovita območja)«.
(2) Prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 51. člena se nadomestijo z novim prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom, ki se glasijo:
»(1) Erozijska, plazljiva in plazovita območja bodo ob pripravi državne evidence za tovrstna območja prikazana v Prikazu stanja prostora.
(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) Na plazljivem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(5) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.
(6) Za vse posege na erozijska, plazljiva in plazovita območja je treba pridobiti mnenje pristojnega nosilca urejanja prostora.«.
26. člen 
(1) V 53. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.«.
(2) Peti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »(5) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.«.
(3) V 53. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: »(6) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(7) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(8) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.«.
27. člen 
Prva in druga alineja prvega odstavka 54. členu se nadomestita z novima alinejama tako, da se glasita: »– zagotoviti potrebne odmike med objekti in od meje parcel ali potrebne protipožarne ločitve,
– opredeliti površine za neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila (za določene objekte je treba opredeliti tudi postavitvene površine za intervencijska vozila,«.
28. člen 
V 59. členu se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo: »(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati predpis s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Ob prenovi javne razsvetljave ali dopolnitvah le-te se smiselno prehaja na osvetlitev z varčnimi sijalkami ter redukcijo osvetljevanja javnih površin v nočnem času. Svetlobni tok sijalk nameščenih na prostem ne sme svetiti nad vodoravnico.
(3) Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine ne sme presegati vrednosti določene s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(4) Umetna osvetlitev na prostem na oknih stavb z varovanimi prostori ne sme presegati mejnih vrednosti navedenih v prilogi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov.«.
29. člen 
V celoti se nadomesti 60. člen tako, da se na novo glasi:
»60. člen 
(varovanje zdravja ljudi) 
(1) Varovanje kakovosti zunanjega zraka: Za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka se za ogrevanje objektov prioritetno uporablja obnovljive vire energije in zemeljskega plina. Namesto individualnih kurišč na lesno biomaso se predvidevajo skupne kotlovnice (ki pa so lahko tudi na lesno biomaso). Projektira se energetsko učinkovite stavbe ter spodbuja trajnostno mobilnost. Za izvajanje trajnostne mobilnosti se ureja javni promet, umešča okoljske cone (umirjanje oziroma prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti …). Naprave, objekti in dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo na kakovost zunanjega zraka, se lahko umeščajo le na območja z namensko rabo prostora IG ali IP.
(2) Varovanje pred neprijetnimi vonjavami: Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umesti na primerno oddaljenost od, navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.
(3) Oskrba s pitno vodo: Celotno območje Občine Šmartno pri Litiji se bo dolgoročno oskrbovalo iz javnega vodovodnega sistema, za namenom zagotavljanja kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Do priključitve celotnega območja občine na javni vodovodni sistem, se posamezna naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vključuje tudi nadzor nad kakovostjo javnih in zasebnih vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih se namenska raba prostora določa v skladu s predpisi za ta območja. Prav tako se na teh območjih zagotavlja opremljenost s kanalizacijskim omrežjem zaključenim s čistilnimi napravami in prepoveduje vnos hranilnih snovi v tla, ki niso v skladu s predpisi za vodovarstvena območja.
(4) Za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja bo Občina varovala zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter omogočala dostopnost do teh površin za zdrav življenjski slog (gibanje).
(5) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu z Raymondovom diagramom, ki določa, da morajo biti bivalni prostori, oziroma vsaj en bivalni prostor stanovanjske enote v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro, v času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija minimalno pet ur.
(6) Ravnanje z odpadki: Občina si bo prizadevala za trajnostno ravnanje z odpadki z njihovim zmanjšanjem na izvoru, z ustreznim ločenim zbiranjem, predelavo in ustreznim odstranjevanjem. Z namenom varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja bo občina vzpostavila register lokacij in strukture nelegalnih odlagališč odpadkov, ki se jih sproti sanira. Prednost pri sanaciji bodo imela nelegalna odlagališča odpadkov s prisotnostjo nevarnih odpadkov na območjih varstva vodnih virov, visokih voda in v neposredni bližini vodotokov.«.
30. člen 
(1) V 61. členu se drugi odstavek vključno s preglednico nadomesti z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita: »(2) Občina bo po izvedenih omilitvenih ukrepih o tem obvestila javnost ter tudi pri predstavitvi javnosti iz prvega odstavka tega člena.
(3) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje med izvedbo OPN. Nosilec spremljanja stanja je Občina Šmartno pri Litiji.
KAZALEC STANJA OKOLJA 
VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA 
POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA 
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) 
Kazalec se spremlja na podlagi podatkov meritev PLDP na pomembnih državnih (regionalnih) cestah v občini. Meritve izvaja Direkcija RS za ceste (DRSC), objavljene so letno (za preteklo leto). Kazalec se mora spremljati za poseljena območja in najbolj obremenjene cestne odseke v občini. Dodatno se priporoča tudi spremljanje deleža tovornih vozil, ki je na nekaterih cestnih odsekih v občini večji od 10 %. Tovorna vozila namreč bistveno vplivajo na emisije hrupa in hkrati na slabšo kvaliteto življenjskega okolja. 
Kazalec se spremlja za najbolj obremenjene cestne odseke v občini 1 x letno po sprejemu plana. 
Dolžina stikov konfliktnih območij – območja stanovanj (SS) in proizvodnih dejavnosti (I)
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah planskih aktov občine ali države, v kolikor ti 
predvidevajo spremembe namenske rabe zemljišč. 
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in 
dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov. 
Določitev ustrezne stopnje varstva pred hrupom (SVPH) glede na PNRP 
Občina mora spremljati določila in spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zakonodaje, ki se nanaša na določitev stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, kot tudi določila in spremembe zakonodaje, ki se nanaša na zavarovana območja narave in plan prilagajati morebitnim spremembam.
1 x letno po sprejemu plana 
Emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
Upravljavec naprave, za katero je s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določeno, da je izvajanje prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obvezno mora za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja pripraviti letno poročilo in ga dostaviti občini.
v času obratovanja novih virov onesnaževanja in 1x letno po sprejetju plana
Način urejanja in odvajanja komunalnih odpadnih voda
Letna poročila izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, to je JP KSP Litija d.o.o. 
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana. 
Kakovost pitne vode 
Letna poročila kakovosti pitne vode. 
Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora je JP KSP Litija d.o.o. izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju je JP KSP Litija d.o.o.. 
Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode lokalnih vodovodov izvaja NLZOH, Maribor. 
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana. 
Vključenost gospodinjstev in pravnih oseb v organiziran odvoz odpadkov
Spremljanje količin zbranih odpadkov vrši javna komunalna služba za ravnanje z odpadki na podlagi letnih poročil o prevzetih in odloženih količinah odpadkov, kamor se štejejo tudi ločeno zbrane frakcije.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine.
Spremljanje porabe vrši upravljavec javne razsvetljave skupaj z Občino, ki spremlja število prebivalcev.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Vrednost osvetlitve na oknih stavb z varovanimi prostori.
Pristojne občinske službe.
Kazalec se spremlja po potrebi glede na pritožbe občanov po sprejemu plana.
Kakovost zunanjega zraka
Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov, število okoljskih con, polnilnice za električna vozila, dolžina kolesarskih poti.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Neprijetne vonjave
Pristojne občinske službe: Število pomembnih virov vonjav in njihova oddaljenost od stanovanjskih območij.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Oskrbo s pitno vodo
Pristojne občinske službe: delež prebivalcev, ki nimajo nadzora na kakovostjo pitne vode (lastna zajetja).
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Ravnanje z odpadki
Število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca: Letna poročila izvajalcev gospodarske javne službe je JP KSP Litija d.o.o. Podatki so dostopni pri odgovorni osebi. 
število (ne)saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov: Izhodišče za vzpostavitev ažurne občinske evidence je stanje po podatkih Registra divjih odlagališč (Geopedia), v nadaljevanju pa za ažurnost baze skrbi Občina. V nadaljevanju lastna evidenca Občine.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja
Pristojne občinske službe: delež zelenih površin, površine za urbano vrtnarjenje, ter površin za šport in rekreacijo.
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in 
dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov. 
 
«. 
31. člen 
V celoti se nadomesti 62. člen tako, da se na novo glasi:
»62. člen 
(stavbišča objektov razpršene gradnje) 
Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli tega objekta ter do faktorja zazidanosti FZ 0,4 so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov,
– nadomestna gradnja,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter ureditev okolice.«
32. člen 
(1) Prvi odstavek 65. člena se oštevilči tako, da se pred prvi stavek doda: »(1)«.
(2) Za prvim odstavkom 65. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Ne glede na namensko rabo je na celotnem območju občine v izjemnih primerih dopustna sanacija terena z opornim zidom kadar so ogrožena življenja ali lastnina oziroma legalno zgrajen objekt, če se izkaže, da je to najustreznejši način sanacije.«.
33. člen 
(1) V prvem odstavku 66. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi:
»
2.1 Velikost in zmogljivost objektov 
Višina objektov: 
– Če so v območju tipa AE, D dvostanovanjski in večstanovanjski objekti tipa BV in AV, ali drugi ne stanovanjski objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 
– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm. 
– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora. 
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov. 
 
«. 
(2) V prvem odstavku 66. člena se v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
(2) V prvem odstavku 66. člena se v vrstici z naslovom »3.3 Velikost in urejanje zelenih površin« črta besedilo, ki se glasi: »tipa AE, D«.
34. člen 
(1) V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »Vrsta objektov« za zadnjo dvanajsto alinejo doda nova trinajsta alineja, ki se glasi: »– 12120 druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.«
(2) V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
35. člen 
(1) V prvem odstavku 70. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(2) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom »2.1 Velikost in zmogljivost objektov« nadomesti besedili, ki se glasi: »P+1+T« z besedilom, ki se glasi: » K+P+2 z ravno streho«.
(3) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
36. člen 
(1) V prvem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(2) V drugem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(3) V tretjem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
37. člen 
V prvem odstavku 72. člena se v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« nadomesti besedilo »največ 0,6« z besedilom »največ 0,8«.
38. člen 
(1) V prvem odstavku 78. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi:
»
5.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo 
Tip AE, D: 
Minimalno 600 m2.
 
«. 
(2) V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »1.3. Dopustne gradnje in druga dela« za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: »Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.«
(3) V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »2.1. Velikost in zmogljivost objektov« brišeta prva in druga alineja, ki se glasita: »– največja dovoljena bruto etažna površina do 30 m2,
– višinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet (K+P), ki je lahko velika največ toliko kot bruto etažna površina etaže P; višina najvišje točke največ 6 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.«.
39. člen 
(1) V 79. členu se vsi odstavki nadomestijo z novima odstavkoma, ki se glasita:
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 VRSTE POSEGOV V PROSTOR IN NJIHOVA NAMEMBNOST
Dopustni objekti in posegi na kmetijska zemljišča
Dopustni objekti in posegi, namenjeni kmetijski dejavnosti, poleg njih pa tudi: 
– 211 Ceste, le: 
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt: 
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve; 
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste; 
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; 
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov) na komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; 
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
2 NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
2.1 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, pomožna oprema, začasni objekti in drugi posegi
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24113, 26/1 3, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18), razen kleti in vinske kleti; 
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18), lahko uvrstijo med enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov; 
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2;
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža); 
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov; 
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira; 
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone: 
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov, 
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni, 
– začasna tribuna za gledalce na prostem, 
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik); 
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica); 
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt: 
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali 
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve; 
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: 
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in 
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov) na komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; 
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste; 
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
2.2 Tip zazidave
Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti
3 DRUGA MERILA IN POGOJI
Nezahtevne in enostavne objekte iz točke 2.1 te tabele, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu: 
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in 
vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali 
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
 
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« in »K2v – druga kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.
40. člen 
(1) V prvem stavku 86. člena se pred zadnjo alinejo doda alineja, ki se glasi: »– spremembe namembnosti legalno zgrajenega objekta pod pogojem, da se ne posega v konstrukcijo objekta,«.
(2) V alineji drugega stavka 86. člena se za drugim stavkom, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor.« doda stavek, ki se glasi: »Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta skladnega z določili enote urejanja prostora in podrobne namenske rabe.«.
41. člen 
V 91. členu se črta drugi odstavek.
42. člen 
V celoti se nadomesti PRILOGA 1 z novo, ki se glasi:
»PRILOGA 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
EUP
PIA
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
PNRPP 
(FI, DIDZP, FZ)
PNRPP 
(vrsta objekta) 
GD-1
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-10
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-11
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-12
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-13
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-14
PPIP
Na območju KD EŠD 2192 – Mišji Dol – Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4); 
CDv(G); SKs(AE, C, D); 
GD-15
PPIP
Za GD-15: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.
 
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
GD-16
PPIP
Za GD-16: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.
 
SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4); 
SKs; PC; SKs(AE, C, D); 
GD-18
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GD-19
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GD-2
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-20
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
GD-21
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
GD-22
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
GD-23
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
GD-24
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-25
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-26
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-27
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-28
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-29
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-3
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-30
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-31
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-32
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-33
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-34
PPIP
 
 
PC; Av(0,2/10/0,3); 
PC; Av(CV); 
GD-35
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-36
PPIP
Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20363 – Primskovo – Spomenik partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 – Primskovo – Spominska plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 94.200 Dejavnost sindikatov 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
SKs(0,6/15/0,4); CU(0,9/5/0,8); PC; 
SKs(AE, C, D); CU(AE, D, G); PC; 
GD-37, GD-38
PPIP
Na območju KD EŠD 2191 – Primskovo – Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
PC; SSs(0,5/10/0,3); 
PC; SSs(AE, D); 
GD-39
PPIP
Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V naravno vrednoto in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno, naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami.
94.910 Dejavnost verskih organizacij
CDv(0/0/0,9); PC; ZK(0/20/0,2); 
CDv(AE, D); CDv(AE, D, G); PC; ZK(G); 
GD-4
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-40
PPIP
Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-41
PPIP
Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V enoti je dovoljena le zidanica.
 
SKg(0,2/10/0,3); 
SKg(C, CV); 
GD-42
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-43
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-44
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-45
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-46
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-47
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-48
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-49
PPIP
 
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
GD-5
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-50
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-51
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-52
PPIP
Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati objektov.
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
GD-53
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-54
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GD-55
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-56
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GD-57
PPIP
V EUP (parcela 466/5, k. o. Gradišče) se nahaja NVDP 44009 Jama razočaranj, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 2191 – Primskovo – Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 9247 – Primskovo – Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 11358 – Primskovo – Tabor (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralno profane stavbna ded. Na območju zemljiških parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k. o. Gradišče, ki segajo v območje KD EŠD 2192 – Mišji Dol – Cerkev sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
K2; PC; K1; G; VC; 
K2; PC; K1; G; VC; 
GD-6
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-64
PPIP
 
 
A(0,2/10/0,3); 
A(CV); 
GD-65
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-7
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
GD-8
PPIP
 
 
Av(0,6/10/0,3); 
Av(AE, D, CV);
GD-9
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
GR-1
PPIP
 
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
GR-10
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GR-11
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-12
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
GR-13
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-14
PPIP
Na območju KD EŠD 20278 – Gozd Reka – Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); PC; 
GR-15
PPIP
 
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-16
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-17
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-18
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-19
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
GR-2
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
GR-20
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
GR-21
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-22
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-23
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-24
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-25
PPIP
EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. v območju EUP se nahaja NVLP 7704 Gozd – Reka – lehnjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704 Gozd-Reka – lehnjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote
 
PC; K2; VC; K1; G; 
PC; K2; VC; K1; G; 
GR-3
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati novih objektov. Obrežna vegetacija naj se ohranja. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GR-4
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-5
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
GR-6
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GR-7
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
GR-8
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
GR-9
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JA-1
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet; 93.120 Dejavnost športnih klubov
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-10
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-11
PPIP
Na območju KD EŠD 875 – Zgornja Jablanica – Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 – Zgornja Jablanica – Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
JA-12
PPIP
Na območju KD EŠD 875 – Zgornja Jablanica – Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 – Zgornja Jablanica – Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
SKg(0/10/0,2); 
SKg(C); 
JA-13
PPIP
Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-14
PPIP
Na območju KD EŠD 2549 – Zgornja Jablanica – Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
PC; SKg(0/10/0,2); SKs; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKg(C); SKs(AE, C, D); 
JA-15
PPIP
Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15 cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablami opozarja na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07).
 
ZK(0/20/0,2); CDv(0/0/1); 
ZK(G); CDv(G); 
JA-16
PPIP
Na območju KD EŠD 20267 – Zgornja Jablanica – Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
CDk(0,8/5/0); 
CDk(AE, D, G); 
JA-17
PPIP
Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanje psov.
 
ZS; 
ZS(C); 
JA-18
PPIP
Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
JA-19
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
JA-2
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
JA-20
PPIP
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
JA-21
PPIP
Na območju KD EŠD 20069 – Selšek – Toplar pri hiši Selšek 3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. – Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-22
PPIP
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in odmik od gozdnega roba (sestojna višina dreves).
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
JA-23
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
JA-24
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
JA-25
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); PC; 
JA-26
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A; 
A; PC; 
JA-28
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A; 
A(AE, C, D); 
JA-29
PPIP
Na območju KD EŠD 2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
CDv(0/0/1); 
CDv(G); 
JA-3
PPIP
 
 
SKg(0/10/0,2); 
SKg(C); 
JA-30
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.
 
A; 
A(AE, C, D); 
JA-31
PPIP
Na območju KD EŠD 2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
A; 
A(AE, C, D); 
JA-32
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-33
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-34
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-36
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, D); PC; 
JA-37
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JA-38
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-4
PPIP
 
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
JA-40
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-41
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
JA-42
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
JA-43
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
JA-44
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-45
PPIP
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-46
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-47
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-48
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
JA-49
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-5
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-50
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-51
PPIP
 
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
JA-52
PPIP
 
81.210 Splošno čiščenje stavb
A(0,8/10/0,3); A; 
A(AE, C, D); A; 
JA-53
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-54
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-55
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-56
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-57
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-59
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
JA-6
PPIP
 
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 49.410 Cestni tovorni promet
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JA-60
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-61
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-62
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-63
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-64
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JA-65
PPIP
Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JA-66
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JA-67
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
JA-68
PPIP
Na območju KD EŠD 19950 (A1) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 – Zgornja Jablanica – Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jablaniškem potoku.- Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.
 
K2; VC; G; PC; K1; K2(0/; 
K2; VC; G; PC; K1; 
JA-69
PPIP
Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo.
 
A; 
A(AE, C, D);
JA-7
PPIP
 
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-70
PPIP
 
 
A; 
A(AE, C, D);
JA-71
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JA-8, JA-9
PPIP
 
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 49.410 Cestni tovorni promet
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JV-1
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
JV-10
PPIP
Na zemljišču parcele št. 304/1 k. o. Ježni vrh je ne glede na oblikovne kriterije dovoljenja gradnja frčad. 
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline; 49.410 Cestni tovorni promet; Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za poslovno dejavnost.
SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
JV-11
PPIP
Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja.
 
PO; 
PO; 
JV-12
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
JV-13
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
JV-14
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-15
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
JV-16
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
JV-18
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-19, JV-20
PPIP
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
JV-21
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JV-22
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
JV-23
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-24
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
JV-25
PPIP
Dovoljenja je gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
49.410 Cestni tovorni promet
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-26
PPIP
 
 
CDv(0/0/1); 
CDv(G); 
JV-27
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
JV-28
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, D); PC; 
JV-29
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
Av(0,2/10/0,3); PC; 
Av(CV); PC; 
JV-30
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-31, JV-32, JV-57
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
PC; Av(0,2/10/0,3); 
PC; Av(CV); 
JV-33
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
JV-34
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
JV-35
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
A(0,8/10/0,3); 
Av(AE, C, D, CV); 
JV-36
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-37
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-38
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-39
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-40
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
JV-41
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
JV-42
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-43
OPPN
usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2
– v oddelku 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – le podrazred 55.202, – oddelek 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-44
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
JV-45
OPPN
usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2
 
LN; 
LN; 
JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
OPPN
usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2
 
LN; 
LN; 
JV-5
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
JV-50
OPPN
usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2
 
LN; 
LN; 
JV-51
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 (A3) – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
K2; PC; K1; G; 
K2; PC; K1; G; 
JV-53
PPIP
Na območju KD EŠD 19953 (A3) – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
K2v; G; K1v; PC; 
K2v; G; K1v; PC; 
JV-54
PPIP
Na območju KD EŠD 19957 – Ježce – Arheološko območje Reber-Župnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
K1; G; PC; K2; VC; 
K1; G; PC; K2; VC; 
JV-9
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-1
OPPN
Na območju KD EŠD 29 – Bogenšperk – Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 – Bogenšperk – Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
PC; CDk(0,8/5/0); 
PC; CDk(AE, D, G); IK;
LB-10
PPIP
 
 
SKs(0,6/10/0); 
SKs(AE, D); 
LB-100
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-101
PPIP
Upoštevati je potrebno omejitve glede poseganja v priobalno zemljišče vodotoka določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda.
 
A; 
A; 
LB-102
OPPN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
LN; 
LN; 
LB-103
OPPN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
LN; 
LN; 
LB-104
OPPN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
LN; 
LN; 
V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Na območju KD EŠD 19955 (A1) – Lupinica – Gomilno grobišče Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) – Liberga – Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) – Lupinica – Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) – Jelša pri Šmartnem pri Litiji – Arheološko najdišče Gradišca (režim: arheološko najdišče) 
LB-105
PPIP
se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 19944 (A1, 3) – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na parcelah 1544/1,1544/2 in 1560-del, vse k. o. Liberga, je dopustna ureditev vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 – Liberga – Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 – Preska nad Kostrevnico – Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Tisju (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 – Liberga – Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.
 
K1; PC; K2; G; VC; PC(0/; 
K1; PC; K2; G; VC; 
LB-106
PPIP
EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico – Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19.
 
G; K2v; K2; PC; K1v; 
G; K2v; K2; PC; K1v; 
LB-108, LB-109
PPIP
Na območju KD EŠD 20075 – Lupinica – Vinski hram južno od hiše Lupinica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
PC; K2v; 
PC; K2v; K1v; 
LB-11
PPIP
 
 
A(0,2/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
LB-113
PPIP
Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin.
 
K2; 
K2; 
LB-114
PPIP
Na zavarovanem območju vodnega vira so dopustni posegi skladno z Odlokom določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov.
 
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, D); 
LB-83, LB-115
PPIP
Na območju KD EŠD 13862 – Liberga – Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.
 
PC; A(0,6/15/0,4); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-116
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-117
PPIP
Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.
 
 K2;
 K2;
Območje obstoječe gostilne. Dovoljene so gradnje za potrebe obstoječe dejavnosti ter bivanju. Na celotnem območju je potrebna medsebojno usklajena gradnja. 
Osnovna dejavnost: So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. 
Spremljajoče dejavnosti: 
centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno, kmetijstvo in gozdarstvo ter do 150 m2 skupne uporabne površine za poslovno oziroma obrtno dejavnosti, ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Izključujoče dejavnosti: 
proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo. 
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih: 
1110 enostanovanjska stavba 
1121 dvostanovanjska stavba 
12420 garažne stavbe 
126 stavbe splošnega družbenega pomena 
127 Druge nestanovanjske stavbe 
24110 športna igrišča 
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. 
Dovoljena je gradnja gospodarskih infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. 
Zelene površine: 
FZP: 0.15 
Maksimalna dopustna izraba: FZ: 0.40, K+P+M ali K+P+1N+M 
Merila in pogoji za oblikovanje: 
Na parceli stavbe je dovoljeno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo ter več gospodarskih objektov, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ter objektov za lastne potrebe, vendar slednje le tako, da oblikujejo notranje dvorišče. 
Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in krajinske kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni značaj naselij. 
Maksimalni gabariti: 
– Višinski gabarit: 
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora; 
– Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %) največ 30 cm nad koto urejenega terena ob objektu, oziroma kot jo določi morebitna hidrološko hidravlična študija, če je le ta potrebna; 
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov; 
– Razmerja gabaritov: 
– Podolgovat tloris min 1:1.2; Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris.
LB-118
PPIP
Fasade: 
– Elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti oziroma z kvalitetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 50 m; 
– Pri dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse izvedbene pogoje, ki veljajo za novogradnjo; 
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so lahko pokončne in horizontalne oblike, razen pri podrobnejši namenski rabi SKj kjer so odprtine lahko samo pokončne oblike; 
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; 
Strehe: 
– zahtevni in manj zahtevni objekt mora biti prekrit s simetrično dvokapnico z naklonom v smeri daljše stranice, pri čemer naklon znaša od 35° do 45°. To določilo ne velja na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno 
oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje; 
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico; 
– večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija; 
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči; 
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju (garaže) so na celotnem območju občine dovoljene ravne strehe; 
Druga merila: Pri rekonstrukcijah ter nadomestnih gradnjah, v primeru, da objekt ne izpolnjuje vseh pogojev oblikovanja po veljavnem OPN, lahko veljajo merila oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega obstoječega objekta, ki se rekonstruira, oziroma se obstoječi objekt po rušenju lahko nadomesti z novim objektom skladno z merili oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega obstoječega objekta. 
Posebnosti: 
– izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.4); Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris. 
– balkoni na vedutno izpostavljenih legah niso dopustni (razen če gre za tip vile ali pomembnejše mestne ali trške stavbe v jedrih naselij); 
– dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
– ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov; 
– na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje ter ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov.
 
LB-12
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
LB-13
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
LB-14
PPIP
 
 
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, D); 
LB-15
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
LB-16
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-17
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-18
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-19
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-2
OPPN
Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk – duglazije, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD 19942 – Bogenšperk – Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29 – Bogenšperk – Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD 4155 – Dvor pri Bogenšperku – Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk – hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk – hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
G; K2; 
G; K2; 
LB-20
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); PC; A(0,8/10/0,3); 
Av(CV); PC; A(AE, C, D); 
LB-21
PPIP
Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
LB-22
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-23
PPIP
Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
LB-25
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-26
PPIP
Na območju so dopustni faktorji: FZ: 0,7, DBP: 3 %, ter normativ za parkirna mesta: 1PM/150 m2 neto površine skladišča brez strank oziroma 1 na tri zaposlene – minimalno 3PM.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij. Dovoljena je gradnja stavbe za potrebe obrti. Dovoljen je tudi tip zazidave E.
SKs(0,7/10/0,3); 
SKs(AE, D); 
LB-27
PPIP
 
 
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
LB-28
PPIP
 Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
 
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
LB-29
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-3
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
LB-30
PPIP
Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva; 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); SSs(AE, D); 
LB-31
PPIP
 
 
PC; SSs(0,5/10/0,3); 
PC; SSs(AE, D); 
LB-32
PPIP
 
 
PC; SSs(0,5/10/0,3); 
PC; SSs(AE, D); 
LB-33
OPPN
Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
LB-34
OPPN
Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
LB-35
PPIP
Na območju KD EŠD 19945 (A1, 3)- Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
25.732 Proizvodnja orodja za stroje; 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 96.021 Frizerska dejavnost
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
LB-36
PPIP
Na območju KD EŠD 20273 – Velika Kostrevnica – Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20272 – Velika Kostrevnica – Spominska plošča v NOB padlim gasilcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
CU(0,9/5/0,8); PC; 
CU(AE, D, G); PC; 
LB-37
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
LB-38, LB-39
PPIP
Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
SKs; 
SKs (AE, C, D); 
LB-40
PPIP
Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
PC; SKs(0,8/10/0,3); 
PC; SKs(AE, C, D); 
LB-41
PPIP
 
43.330 Oblaganje tal in sten; 94.200 Dejavnost sindikatov
CDi(0,8/20/0,4); 
CDi(G); 
LB-42
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-43
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-44
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-45
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-46
PPIP
Na območju KD EŠD 19956 (A3) – Lupinica – Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20076 – Lupinica – Hiša Lupinica 4 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. – Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-47
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-48
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-49
PPIP
Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
LB-50
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-51
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-52
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); PC; 
Av(CV); PC; 
LB-53
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-54
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-55
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-56
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-57
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-58
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-59
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-6
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-60
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-61
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-62
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-64
PPIP
Na območju KD EŠD 20073 – Preska nad Kostrevnico – Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV);
LB-65
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-66
PPIP
 
 
PC; Av(0,2/10/0,3); 
PC; Av(CV); 
LB-67
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-68
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-69
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-7
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
LB-70
PPIP
 
 
Av(0,8/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-71
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-72
PPIP
 
 
PC; Av(0,2/10/0,3); 
PC; Av(CV); 
LB-73
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-75
PPIP
Na območju KD EŠD 20077 – Liberga – Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.
 
A; 
A(AE, C, D); 
LB-76
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-77
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-78
OPPN
Na območju KD EŠD 20078 – Liberga – Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 – Liberga – Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60 % bruto etažnih površin. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-79
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-8
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-80
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-82
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
LB-84
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
LB-85
PPIP
Na območju je dopusten faktor zazidanosti FZ 0,6, ostali pogoji kot so določeni za namensko rabo.
 
A(0,2/10/0,3); PC; 
A(CV); PC; 
LB-86
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); PC; 
Av(CV); PC; 
LB-87
PPIP
Na območju KD EŠD 2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
CDv(0/0/1); ZK(0/20/0,2); 
CDv(G); ZK(G); 
LB-88
PPIP
Na območju KD EŠD 2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
LB-89
PPIP
 
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska pripravljalna dela; 56.101 Restavracije in gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov
SKs(0,8/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
LB-9
PPIP
 
43.990 Druga specializirana gradbena dela
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
LB-91
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-92
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
LB-93
PPIP
 
 
PC; SKs(0,8/10/0,3); 
PC; SKs(AE, C, D); 
LB-94
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
LB-95
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
LB-96
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
LB-97
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-98
PPIP
Na območju KD EŠD 20080 – Cerovica – Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
LB-99
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
PO-1
PPIP
 
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
PO-10
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,2); 
A(AE, C, D);
PO-11
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
PO-12
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
PO-13
PPIP
 
 
PC; Av(0,2/10/0,3); 
PC; Av(CV); 
PO-14
PPIP
 
93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-15
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-16
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-17
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-18
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-19
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-2
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
PO-20
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-21
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-22
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-23
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-24
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-25
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-26
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-27
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC; 
SKs(AE, C, D); SKs; PC; 
PO-28
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
PO-29
PPIP
Na območju KD EŠD 2193 – Dolnji Vrh – Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enote kulturne dediščine EŠD 2193 – Dolnji Vrh – Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
CDv(0/0/1); SKs; SKs(0,6/15/0,4); PC; 
CDv(G); SKs; SKs(AE, C, D); PC; 
PO-3
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
PO-30
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
PO-31
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
PO-32
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
PO-33
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
PO-34
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
PO-35
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
PO-36
PPIP
Dovoli se novogradnja lovskega doma z možnostjo prenočišč, oziroma gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
PO-37
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
PO-38
PPIP
 
Dopustna je dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo.
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
PO-39
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
PO-4
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
PO-40
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
PO-41
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
PO-42
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-43
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-44
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-45
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-46
PPIP
Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-47
PPIP
Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-48
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-49
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-5
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
PO-51
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-52
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-53
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-55
PPIP
Na območju (parceli št. 179/0 in 315, obe k. o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja Jurčkova jama, NVDP 41183 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote.
 
K1; K1v; PC; VC; G; K2; 
K1; K1v; PC; VC; G; K2; 
PO-56
PPIP
Na območju KD EŠD 28745 – Sevno pri Primskovem – Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
PC; K1v; G; K2; K2v; 
PC; K1v; G; K2; K2v; 
PO-59
PPIP
Sprememba namembnosti objektov ni dopustna.
 
Av; 
Av(Cv); 
PO-6
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
PO-60
PPIP
 
 
Av(0,2/10/0,3); 
Av(CV); 
PO-7
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
PO-8
PPIP
Na območju KD EŠD 28745 – Sevno pri Primskovem – Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
dovoljeni so samostojni gostinski objekti in objekti za potrebe turizma, vključno z namestitvenimi kapacitetami, skladno z oblikovnimi načeli za AE, C in D
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
PO-9
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
RA-1
PPIP
Na območju KD EŠD 18796 – Tuji Grm – Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
RA-10
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
RA-11
PPIP
Na območju KD EŠD 20072 – Račica – Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD EŠD 20071 – Račica – Kašča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
RA-12
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
RA-13
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
RA-14
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
RA-15
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
RA-16
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
RA-17
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
RA-18
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
RA-19
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
RA-2
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
RA-20, RA-21, RA-22
PPIP
Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) – Tuji Grm – Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.
 
VC; PC; K2; K1; G; 
VC; PC; K2; K1; G; 
RA-3
PPIP
 
 
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, D); 
RA-4
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
RA-5
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
RA-6
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
RA-7
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
RA-8
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
RA-9
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠE-1
DLN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
LN; K2; K1; G; S(0,5/10/0,3); 
LN; K2; K1; G; K2; S(AE, D); 
ŠE-2
DLN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
 
K2; 
K2; 
ŠM-1
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠM-10
PPIP
 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
SSn(0,7/10/0,3); PC; 
SSn(BE); PC; 
ŠM-100
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-101, ŠM-102, ŠM-103
PPIP
Na območju KD EŠD 20065 – Šmartno pri Litiji – Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP 7638 Šmartno pri Litiji – bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184 Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) – Mala Kostrevnica – Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
K2; PC; PO; VC; K1; G; 
K2; PC; PO; VC; K1; G; 
ŠM-104
PPIP
Na območju KD EŠD 19948 (A2) – Mala Kostrevnica – Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) – Mala Kostrevnica – Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V EUP je na zemljišču št. 199/1, k. o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,115/06, 110/07).
 
K2; G; 
K2; G; 
ŠM-105
PPIP
Na območju naravne vrednote NVDP 4292 – Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in NVLP 4293 –Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upoštevajo usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 7639 Šmartno pri Litiji – jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUP se nahaja območje KD 19960 (A3) – Zavrstnik – arheološko območje Tičnica (upoštevajo se usmeritve za varovanje arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892 Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.
 
K2; VC; PC; G; K1; G(0/0; 
K2; VC; PC; G; K1; 
ŠM-107
PPIP
 
 
PO; PC; CU(0,9/20/0,8); 
PO; PC; CU(AE, D, G); 
ŠM-108
PPIP
 
 
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-11
PPIP
 
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti
SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SSs(AE, D); SKs(AE, C, D); PC; 
ŠM-12
PPIP
 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je dovoljena gradnja bencinskega servisa (CC-SI-12303).
CU(0,9/5/0,8); PC; 
CU(AE, D); PC; 
ŠM-13
PPIP
Na območju KD EŠD 20277 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je dopustna prestavitev kulturnih obeležij in objektov kulturne dediščine v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije križišča cest Jeze – Za povrtmi. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranjanja obstoječo drevnino, v primeru odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN ŠP-1). Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.
 
ZS; 
ZS; 
ŠM-14
OPPN
Na območju KD EŠD 20277 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Ob rekonstrukciji križišča je možna prestavitev objekta memorialne dediščine v EUP ŠM_13, vzhodno od obstoječe lokacije.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM_14 v prilogi 2.
Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma.
CU(1/5/0,8); PC; VC; PO; ZP; CDk(0,8/5/0); 
CU(BV, G); PC; VC; PO; ZP; CDk(G); 
ŠM-15
PPIP
 
90.010 Umetniško uprizarjanje
PC; CDk(0,8/5/0); 
PC; CDk(G); 
ŠM-16
PPIP
vrtec, širitev vrtca
94.200 Dejavnost sindikatov
CDi(0,8/20/0,4); 
CDi(G); 
ŠM-17
PPIP
Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60 % bruto etažnih površin.
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
CU(0,9/5/0,8); PC; 
CU(AE, D); PC; 
ŠM-18
PPIP
Na območju KD EŠD 20070 – Šmartno pri Litiji – Gostilna pri Gabrijelu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
43.390 Druga zaključna gradbena dela; 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030 Varstvo kulturne dediščine
PC; VC; CU(0,9/5/0,8); 
PC; VC; CU(AE, D); 
ŠM-19
PPIP
 
18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 43.342 Pleskarska dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
CU(0,9/5/0,8); PC; 
CU(AE, D); PC; 
ŠM-2
PPIP
 
43.990 Druga specializirana gradbena dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-20
OPPN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
 
CU(0,9/10/0,8); PC; 
CU(AE, D); PC; 
ŠM-21
OPPN
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
 
PO; 
PO; 
ŠM-22
PPIP
Na območju KD EŠD 20276 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
 
ZK(0/20/0,2); 
ZK(G); 
ŠM-23
PPIP
Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od vodotoka Reka. Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces. Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov.
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost. Faktor zazidanosti: največ 0,8 DBP: ni predpisan. 
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov
PC; IG(0,8/10/0,65); 
PC; IG(E, F); 
ŠM-24
OPPN
Na območju KD EŠD 20275 – Šmartno pri Litiji – Spominsko znamenje v NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
 
CU(0,9/5/0,8); 
CU(AE, D); 
ŠM-25
OPPN
Na območju KD EŠD 928 – Šmartno pri Litiji – Cerkev sv. Martina (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM14 v prilogi 2.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110 Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost političnih organizacij; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.021 Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene; 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410 Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in gostilne; 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij 
PC; CU(0,9/5/0,8); 
PC; CU(AE, D, G); 
ŠM-26
PPIP
Na območju KD EŠD 2554 – Šmartno pri Litiji – Kapela Ecce homo (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2; DZP najmanj 20 % za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja. Servisno – obrtne dejavnosti naj se umeščajo v obsegu obstoječih dejavnosti na S strani območja EUP.
Dopustne dejavnosti: – oddelek 85 Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
PC; CU(0,9/20/0,8); CU; 
PC; CU(AE, D, G); CU; 
ŠM-27
PPIP
 
33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
CU(0,9/5/0,8); 
CU(AE, D, G); 
ŠM-28
PPIP
 
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
CU(0,9/5/0,8); 
CU(AE, D); 
ŠM-29
PPIP
Na območju KD EŠD 11162 – Šmartno pri Litiji – Hiša Beneficiat (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov; 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120 Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot; 96.021 Frizerska dejavnost
ZP; SSs(0,5/10/0,3); PC; 
ZP; SSs(AE, D); PC; 
ŠM-3
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-30
OPPN
 
 
SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); SSs(AE, D); PC; 
ŠM-31
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-32
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120 Dejavnost športnih klubov
SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SSs(AE, D); PC; 
ŠM-33
PPIP
 
25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
SSs(0,5/10/0,3); ZD; PC; SSn(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); ZD; PC; SSn(AE, BE, D); 
ŠM-34
PPIP
Na območju KD EŠD 20274 – Šmartno pri Litiji – Spominska plošča Slavku Grumu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je potrebno ohranjati obstoječe površine za mirujoči promet. V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok je dopustno poseganje tudi na območje EUP ŠM-34.
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
CU(0,9/5/0,8); PC; 
CU(AE, D, G); PC; 
ŠM-35
PPIP
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost.
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
IG(0,8/10/0,65) 
IG(E, F)
ŠM-36
PPIP
Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok v okviru OPPN ŠM-38 je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM-36. 
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost.
 
IG(0,8/10/0,65); 
IG(E, F); 
ŠM-37
PPIP
 
 
SKs(0/10/0,2); SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(A); SKs(AE, C, D); PC; 
ŠM-38
OPPN
Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovo in sanacijo območja. 
 
VC; IG(0,8/10/0,65); 
VC; IG(E, F); 
ŠM-39
OPPN
 
 
IG(0,8/10/0,65);
IG(E, F); 
ŠM-4
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-40
PPIP
 
 
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-41
PPIP
 
 
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-42
PPIP
zapiranje bivalnih teras v obliki nadzidave na strehah objektov ni dopustno; dopustna je gradnja nadstreškov na 50 % površine bivalne terase; strehe nadstreškov na bivalnih terasah morajo oblikovno posnemati streho sosednjih objektov v nizu, dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami; oblika, materiali in barve vseh nadstreškov nad bivalnimi terasami v nizu morajo biti poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu; dovoljena je gradnja drvarnic po projektni dokumentaciji, ki morajo biti po obliki, materialih in barvi poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
SSn(0,5/10/0,3); PC; SSn(0,7/10/0,3); 
SSn(AE, D, BE); PC; 
ŠM-43
PPIP
Na območju KD EŠD 20065 – Šmartno pri Litiji – Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
PC; SKs(0,6/10/0,3); 
PC; SKs(AE, D); 
ŠM-46
PPIP
 
 
PC; SKs(0,8/10/0,3); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠM-47
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-48
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠM-49
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet
SKs(0,8/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-5
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-50
PPIP
 
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
SKs(0,8/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
ŠM-51
PPIP
 
 
PC; SKs(0,8/10/0,3); SKs; 
PC; SKs(AE, C, D); SKs; 
ŠM-52
PPIP
Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.; – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-53
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-54
PPIP
 
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
ŠM-55
PPIP
Na območju KD EŠD 19948 – Mala Kostrevnica – Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-56
PPIP
Na območju KD EŠD 20074 – Mala Kostrevnica – Toplar na domačiji Mala Kostrevnica 22 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
SKs(0,8/10/0,3); PC; ZD;
SKs(AE, C, D); PC; ZD; 
ŠM-57
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-58
PPIP
 
49.410 Cestni tovorni promet
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-6
PPIP
 
 
PC; SSs(0,5/10/0,3); 
PC; SSs(AE, D); 
ŠM-60
PPIP
 
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
ŠM-61
PPIP
 
 
IK(0,8/10/0,65); 
IK(C, E, F); 
ŠM-62
PPIP
Vzletišče »Litija – Zavrstnik« je območje možne izključne rabe. Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje. Ohranja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati.
 
ZS; 
ZS; 
ŠM-63
OPPN
usmeritve za pripravo OPPN ŠM_66 v prilogi 2
 
O(0/0/0,9); 
O(F); 
ŠM-64
PPIP
EUP meji na območje KD EŠD 511617 – Sitarjevec – Rudnik svinca in cinka (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine.
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
SKs(0,6/15/0,4); PC; SSs(0,5/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); PC; SSs(AE, D); 
ŠM-65
PPIP
 
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost športnih klubov
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-66
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-67
PPIP
gostilna
56.300 Strežba pijač
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-68
PPIP
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo.
SSs(0,5/10/0,3); PC; SKs(0,6/15/0,4); 
SSs(AE, D); PC; SKs(AE, C, D); 
ŠM-69
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-7
PPIP
 
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten
SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SSs(AE, D); PC; 
ŠM-70
PPIP
Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60 % bruto etažnih površin. 
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-71
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-72
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠM-73
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ:0,6.
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore. Dopustna je gradnja mizarske delavnice.
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-74, ŠM-75
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-76
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-77
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠM-78
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-79
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠM-8
PPIP
 
96.040 Dejavnosti za nego telesa
PC; SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SSs(AE, D); SKs(AE, C, D); 
ŠM-80
PPIP
 
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠM-81
PPIP
 
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠM-82
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠM-83
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠM-84
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠM-85
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠM-86
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-87
PPIP
Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov, razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.
49.410 Cestni tovorni promet
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, D); 
ŠM-88
PPIP
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠM-89
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-9
PPIP
 
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav; 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
PC; SSv(1/20/0,45); 
PC; SSv(BV); 
ŠM-90
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-91
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, D);
ŠM-92
PPIP
Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
PC; A(AE, D); 
ŠM-93
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠM-94
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-95
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-96
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-97
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, D);
ŠM-98
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠM-99
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, D);
ŠP-1
OPPN
 
(območje se ureja z OPPN)
PC; 
PC; 
ŠT-1
PPIP
Na zemljišču parcel št. 952/7, 952/11 je dovoljena novogradnja, prizidava in nadzidava gasilskega doma. Faktorju zazidanosti, višine in velikost gradbene parcele se določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-10
PPIP
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
CDi(0,8/20/0,4); 
CDi(G); 
ŠT-11
PPIP
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
 
SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SSs(AE, D); PC; 
ŠT-12
PPIP
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-13
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-14
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-15
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-16
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-17
PPIP
Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. – V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; – V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-18
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-19
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-2
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-20
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-21
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠT-23
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-24
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-25
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠT-26
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-27
PPIP
 
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠT-28
PPIP
 
56.105 Turistične kmetije brez sob; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-29
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-3
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-30
PPIP
 
 
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠT-31
PPIP
 
 
PC; A(0,6/15/0,4); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-32
PPIP
 
43.342 Pleskarska dela
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠT-33
PPIP
Na območju KD EŠD 20270 – Velika Štanga – Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
 
ZK(0/20/0,2); 
ZK(G); 
ŠT-34
PPIP
Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. – Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na vplivnem območju profane stavbne dediščine EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.; – Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne; 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij
CDv(0,9/5/0,8); 
CDv(AE, D, G); 
ŠT-35
PPIP
 
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠT-36
PPIP
Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠT-37
PPIP
 
49.3 Drug kopenski potniški promet
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠT-38
PPIP
Na območju KD EŠD 20269 – Velika Štanga – Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
 
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
ŠT-39
PPIP
 
 
SKs(0,6/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-4
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih objektov.
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
ŠT-40
PPIP
Na območju KD EŠD 20068 – Velika Štanga – Gospodarsko poslopje na domačiji Velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
93.120 Dejavnost športnih klubov
A(0,6/15/0,4); 
A(AE, C, D); 
ŠT-41
PPIP
kmetijsko gospodarstvo z žago
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-42
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-43
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-44
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-45
PPIP
Na območju KD EŠD 423 – Mala Štanga – Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-46
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-48
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, D); PC; 
ŠT-49
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-5
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-50
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠT-51
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-52
PPIP
 
73.1 Oglaševanje
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
ŠT-53
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-54
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠT-55
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-56
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-57
PPIP
 
 
A(0/10/0,2); 
A(C); 
ŠT-58
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-59
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-6
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-60
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-61
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
ŠT-62
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-63
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-64
PPIP
 
02.400 Storitve za gozdarstvo
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-65
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-66
PPIP
Na območju KD EŠD 20079 – Jastrebnik – Kašča na domačiji Jastrebnik 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-67
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-68
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
ŠT-69
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-7, ŠT-8
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija. 
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. 
93.190 Druge športne dejavnosti
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
ŠT-70
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-71
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-72
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
ŠT-73
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-74
PPIP
 
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-75
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D);
ŠT-76
PPIP
 
 
A(0/10/0,2); 
A(AE, C, D);
ŠT-77
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-78
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D);
ŠT-79, ŠT-80, ŠT-81
PPIP
Na območju KD EŠD 19943 (A3) – Mala Štanga – Gradišče Kamplov hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20270 – Velika Štanga – Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji na območje KD EŠD 423 – Mala Štanga – Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
 
K2; PC; VC; G; PC(; 
K2; PC; VC; G; K1; PC; 
ŠT-82, ŠT-83
PPIP
Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.
 
VC; K2; G; PC; K1; 
VC; K2; G; PC; K1; 
ŠT-84
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
ŠT-85
PPIP
Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.
 
 K2;
 K2;
ŠT-9
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
VT-1
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
VT-102, VT-103
PPIP
Na območju KD EŠD 19958 (A1) – Javorje pri Litiji – Arheološko najdišče Pančičev vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica – povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVDP 3699 Temenica – povirni del; na območju NVDP 3699 Temenica – povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) – Leskovica pri Šmartnem – Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah št. 1720-del in 1722-del, obe k. o. Vintarjevec, ki segajo v območje KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjevec, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.
 
K2; PC; K1; G; VC; 
K2; PC; K1; G; PC; VC; K2; 
VT-105
PPIP
 
 
SP(0,6/10/0,3); 
SP(AE, D); 
VT-37, VT-38, VT-39, VT-40, VT-41, VT-42, VT-107
PPIP
 
 
PC; Av(0,2/10/0,3)
PC; Av(CV); 
VT-108
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-110
OPPN
 
 
PC; 
PC; 
VT-12
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-14
PPIP
Ne glede na določila faktorjev izrabe in zazidanosti ter ne glede na oblikovna merila je na parc. št. 942/5 k. o. Vintarjevec dovoljena novogradnja, prizidava in nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji.
01.700 Lovstvo
PC; SP(0,2/20/0,2); 
PC; SP(AE, D); 
VT-15
OPPN
Na območju KD EŠD 20064 – Črni Potok pri Litiji – Grad Črni potok (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb; 94.200 Dejavnost sindikatov
SB(1,1/20/0,5); PC; 
SB(BV, BE, D, G); SB(AE, BE, D, G); PC; 
VT-16
PPIP
Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji – Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
SKs(0,6/10/0,3); 
SKs(AE, D); 
VT-17
PPIP
 
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
VT-18
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-19
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-2
PPIP
 
43.342 Pleskarska dela
SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SSs(AE, D); PC; 
VT-20
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-21
PPIP
 
 
A(0,2/10/0,3); 
A(AE, C, D, CV); 
VT-22
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-24
PPIP
Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov.
 
SKs(0,8/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-27
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopustna je naslednja izraba prostora: FZ:0,6, BDP 10 %
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
VT-28
PPIP
Na območju KD EŠD 19952 – Vintarjevec – Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
VT-29
PPIP
V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15 cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07).
 
CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4); 
CDv(G); SKs(AE, C, D); 
VT-3
PPIP
 
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
VT-30
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
PC; SKs(0,6/15/0,4); 
PC; SKs(AE, C, D); 
VT-31
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-32
PPIP
Na območju KD EŠD 20268 – Vintarjevec – Spominska plošča kurirjem javke TV-3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-33
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
VT-34
PPIP
Na območju KD EŠD 20067 – Vintarjevec – Hiša Vintarjevec 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v primeru dotrajanosti dopustna zamenjava slamnate kritine.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-35
PPIP
Na območju NVLP 8058 Vintarjevec – mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščati novih objektov.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-36
PPIP
Na območju KD EŠD 2548 – Črni Potok pri Litiji – Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.
 
PC; A(0,8/0/0,8); CDv(0/0/1); 
PC; A(AE, C, D); CDv(G); 
VT-4
PPIP
 
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne
SSs(0,5/10/0,3); PC; 
SSs(AE, D); PC; 
VT-43
PPIP
Na območju KD EŠD 19946 – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-44
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, D); PC; 
VT-45
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-46
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-47
PPIP
 
 
SP(0,2/20/0,2); PC; 
SP(AE, D); PC; 
VT-48
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-49
PPIP
Na območju KD EŠD 19946 – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-5
OPPN
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
VT-50
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.
 
A(0,6/10/0,3); PC; 
A(AE, D); PC; 
VT-51
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-52
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o potrebah širitve obravnavane kmetije.
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-53
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-54
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-55
PPIP
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
 
SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC; 
SKs(AE, C, D); SKs; PC; 
VT-56
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-57
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-58
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-59
PPIP
Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi poseganja v območje DLN Krško – Beričevo.
49.410 Cestni tovorni promet; na zemljiški parceli št. 1240/4, k.o. Vintarjevec – 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-6
PPIP
 
93.190 Druge športne dejavnosti
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-60
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-61
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-62
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-63
PPIP
 
 
A(0,6/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-64
PPIP
 
 
A(0,5/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-65
PPIP
 
 
A(0,5/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-66
PPIP
 
 
A(0,5/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-67
PPIP
 
 
A(0,5/10/0,3); 
A(AE, D); 
VT-68
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-69
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-7
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-70
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-71
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-72
PPIP
 
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.; V enoti se nahaja obstoječi gasilski dom.
CDi(0,8/20/0,4); 
CDi(G); 
VT-73
PPIP
 
 
SSs(0,5/10/0,3); 
SSs(AE, D); 
VT-74
PPIP
 
 
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-75
PPIP
Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
SKs(0,6/15/0,4); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-76
PPIP
Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
 
CDv(0/0/0,9); 
CDv(G, AE, D); 
VT-77
PPIP
 
 
ZK(0/20/0,2); 
ZK(G); 
VT-78
PPIP
Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
56.101 Restavracije in gostilne; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
SKs(0,6/15/0,4); 
SKs(AE, C, D); 
VT-79
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-80
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-81
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
VT-82
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-83
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-84
PPIP
 
 
SKs(0,6/10/0,3); 
SKs(AE, C, D); 
VT-85
PPIP
 
 
SKs(0,8/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-86
PPIP
 
 
SKs(0,6/10/0,3); PC; 
SKs(AE, C, D); PC; 
VT-87
PPIP
 
 
PC; A(0,6/10/0,3); 
PC; A(AE, D); 
VT-88
PPIP
 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-89
PPIP
 
 
PC; A(0,8/10/0,3); 
PC; A(AE, C, D); 
VT-90
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-91
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-92
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); 
A(AE, C, D); 
VT-93
PPIP
 
 
A(0,8/10/0,3); PC; 
A(AE, C, D); PC; 
VT-94, VT-95
OPPN
 
 
LN; 
LN; 
VT-96, VT-97, VT-98
PPIP
V EUP se nahaja KD EŠD 2548 – Črni Potok pri Litiji – Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 – Črni Potok pri Litiji – Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19946 (A 1, 3) – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19952 (A 1, 3) – Vintarjevec – Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2551 – Vintarjevec – Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19654 (A1) – Vintarjevec – Prazgodovinska gomila (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjevec – mokrišče; na območju NVLP 8058 Vintarjevec – mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob potokih. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji – Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
 
K2; PC; K1; VC; G; 
K2; PC; K1; VC; G; 
 
«. 
43. člen 
V celoti se nadomesti priloga 2, ki se glasi:
»PRILOGA 2 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA
OZNAKA OPPN / DPA
Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA
 
JV-43
Območje OPPN
ureditev turistične kmetije Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
Enote urejanja vključene v OPPN
JV-43
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
JV-43
Namenska raba
A (SKs)
Tipologija
AE, D, C
FI - faktor izrabe (največ)
0,8
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,3
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
10 %
višina
 
usmeritve
Zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte naj se v prostor umešča skladno z obstoječo morfologijo poselitvenega vzorca. Na zemljišču namenjenem za gradnjo stavbe je treba zasaditi vsaj 2 drevesi (dovoljene so avtohtone drevesne vrste).
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
Območje OPPN se posredno navezuje na javno pot JP709210 OBLA GORICA-STARA GORA.
JV-45
Območje OPPN
kamnolom Ježce Z - Lopaška dolina
 
Enote urejanja vključene v OPPN
JV-45
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
JV-45
 
Namenska raba
LN
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. 
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
Območje OPPN
kamnolom Ježce V - Kamniška dolina
 
Enote urejanja vključene v OPPN
JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
 
Namenska raba
LN
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/08), ki ga potrebno za območja sprememb namenske rabe prostora v okviru izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, dopolniti. Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v dopolnitvi OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55 (vključno z JV_55_1-JV_55_3). Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje).
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
JV-50
Območje OPPN
kamnolom Vetrnik (Ježce)
 
Enote urejanja vključene v OPPN
JV-50
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
JV-50
 
Namenska raba
LN
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji.
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
LB-1, LB-2
Območje OPPN
Območje gradu Bogenšperk
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-1, LB-2
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
da
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB_2, LB_2_1
 
Namenska raba
CDk; PC; K2; G, IK
 
Tipologija
CDk (AE, D, G)
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
30 %
 
višina
 
 
usmeritve
Za morebitne novogradnje v EUP LB_2 (na parcelah ali delih parcel s podrobneje opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CDk: 1963, 1964,1965/7, 1965/9, 1965/11, 1965/12, vse k.o Liberga) je obvezen odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves, razen za obstoječe objekte kulturne dediščine in predvidene površine za mirujoči promet. Na parceli 1939/2, k.o. Liberga se predvidi ureditev površin za mirujoči promet, lahko tudi v obliki makadamskega parkirišča z ustreznim odvodnjavanjem. Parkirišče naj se v čim večji meri ozeleni z avtohtono drevesno vegetacijo. Za krajinsko ureditev območja je potrebno izdelati krajinski načrt. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na samem objektu kulturne dediščine ali območju kulturne dediščine ali se posega v območje kulturne dediščine, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam tudi kuturnovarstveno soglasje za vso evidentirano kulturno dediščino. Urbana oprema naj se oblikuje celovito in mora biti poenotena za celotno na območje OPPN. Prav tako velja za uporabo materialov na območju odprtega prostora OPPN. Območje obstoječih površin za mirujoči promet se nameni za vstopno ozelenjeno alejo do območja gradu. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. 
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
navezava na regionalno cesto R2-416 SMARTNO-RADOHOVA VAS; površine v enoti urejanja prostora LB_3 so namenjene gradnji ozelenjenega parkirišča za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk
LB-102
Območje OPPN
kamnolom Kmetov pruh
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-102
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-102
 
Namenska raba
LN
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije. 
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO PRI LITIJI-VEL.REKA. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil).
LB-103
Območje OPPN
kamnolom Draga
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-103
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-103
 
Namenska raba
LN; PC
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja. 
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
LB-104
Območje OPPN
kamnolom 
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-104
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-104
 
Namenska raba
LN; PC
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije.
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
LB-33
Območje OPPN
Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice (OLN za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2)
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-33
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-33
Namenska raba
SSs 
Tipologija
AE, D
FI - faktor izrabe (največ)
 0,5
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 0,3
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 10 %
višina
 
usmeritve
Območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2 (Uradni list RS, št. 59/07)
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
 
LB-34
Območje OPPN
Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-34
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-34
 
Namenska raba
SSs
 
Tipologija
SSs (AE, D)
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,5
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,3
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
10 %
 
višina
P+1+M
 
usmeritve
 
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
 
prometna infrastruktura
priključitev območja na lokalno cesto LC208210 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE (EUP ŠP_19).
LB-78
Območje OPPN
vas Liberga
 
Enote urejanja vključene v OPPN
LB-78
 
Obveznost izvedbe variantih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
LB-78
 
Namenska raba
SKs
 
Tipologija
AE, C, D
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,6
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,4
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
15 %
 
višina
P+M ali P+1+M s kolenčnim zidom največ 1 meter v celoti skritim pod napuščem
 
usmeritve
Ob pripravi OPPN je potrebno izdelati konzervatorski načrt za prenovo vasi. Ob načrtovanju grajene strukture v območjih naselbinske kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednje usmeritve: 
– Tlorisni in gabariti: podolžen tloris – Strehe – simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 °, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča; – Osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni; – Oblikovanje fasad: • Balkoni na čelnih ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); • Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene; • Okenska stekla naj bodo deljena na 6 pol; • Izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv; • Gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev ni dovoljena; – Uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri; – Lokacija stavbe na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja; – Izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna; – Pri posegih v poti ni dopustno višanje terena v odnosu do stavbne dediščine; – Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna; možna je izvedba v hodniku ali talna izvedba. Upoštevati je treba barvo stavbe; – Izvedba satelitskih anten na vidnih mestih ni dopustna, kar velja tudi za postavljanje zunanjih enot klimatskih naprav. V historičnih jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in gradnje na isti lokaciji. Slednje naj bi sanirale območja, zato tudi zanje veljajo navedene usmeritve, da bi skozi čas vzpostavili enotno identiteto območja. Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo v odloku navedene splošne usmeritve za varstvo kulturne dediščine.
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje.
 
prometna infrastruktura
območje vasi Liberga se preko javne poti navezuje na lokalno cesto LC 208211 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE.
ŠM-14
Območje OPPN
Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-14
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
da
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-14
 
Namenska raba
CU, CDk, ZP, VC, PO, PC
 
Tipologija
CU (BV, G), CDk (G)
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
višina
CU: P+3
 
usmeritve
stanovanjska raba s poslovnimi dejavnostmi, zagotovitev peš in kolesarske povezave območij ŠM_16 (CDi) in ŠM_15 (CDk) z mestnim jedrom; revitalizacija brežin vodotoka, parkovna ureditev v povezavi z vodotokom, ureditev brvi čez vodotok; ureditev in ozelenitev javnega parkirišča; za odprte zelene in vodne površine je potrebno izdelati krajinski načrt; pridobitev vodnega soglasja; OPPN mora biti izdelan za celotno območje in ga ni možno deliti na več delov; gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti; ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine; arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
 
prometna infrastruktura
Območje S od vodotoka Reka se bo preko javne poti JP710770 navezovalo na regionalno cesto R2-416; območje J od vodotoka Reka se bo navezovalo na R2-416 – LITIJA-ŠMARTNO-RADOHOVA VAS-GRM-BIČ; v okviru priprave OPPN je potrebno obravnavati tudi rekonstrukcijo javne poti JP710770 v skladu s predvideno prometno obremenitvijo zaradi načrtovanih novih stavb; na območju OPPN je obvezna izgradnja javnega parkirišča pred začetkom obratovanja dejavnosti.
ŠM-20
Območje OPPN
Centralne dejavnosti - Šmartno zahod 
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-20
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-20
 
Namenska raba
CU, PC
 
Tipologija
CU (AE, D)
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,9
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,8
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
10 %
 
višina
največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
 
usmeritve
gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti.
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
 
prometna infrastruktura
Ob ureditvi priključkov posameznih zemljišč namenjenih za gradnjo je potrebno zagotavljati primerno širino javne poti JP 710851 (odsek Do pokopališča) za ostali promet in dostopnost do pokopališča. Območje se bo priključevalo na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
ŠM-21
Območje OPPN
Javno parkirišče Šmartno zahod 
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-21
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-21
 
Namenska raba
PO
 
Tipologija
parkirišče
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
višina
 
 
usmeritve
Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena. Za ozelenitev parkirišča se uporabi avtohtona visokodebelna drevesa.
 
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
Površine se namenja za gradnjo javnega parkirišča za potrebe pokopališča in poslovnih ter proizvodnih dejavnosti v soseščini. Površine za mirujoči promet naj se navezujejo na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
ŠM-24
Območje OPPN
Centralne dejavnosti Šmartno ob zahodni gospodarski coni
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-24
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-24
 
Namenska raba
CU
 
Tipologija
AE, D
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,9
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,8
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
5 %
 
višina
največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
 
usmeritve
Na južnem robu OPPN je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od vodotoka Reka in revitalizirati brežine vodotoka. 
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
 
prometna infrastruktura
območje OPPN se bo navezovalo na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na občinsko cesto LZ 209001.
ŠM-25 
Območje OPPN
Območje celovite prenove starega mestnega jedra naselja Šmartno pri Litiji
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-25 
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-25
 
Namenska raba
CU, PC
 
Tipologija
G, AE, D. FI
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,9
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,8
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
5 %
 
višina
P+1+M
 
usmeritve
Površine za pešce naj se tlakuje. Zelene površine ob cerkvi Sv. Martina naj se ohranijo v enakem obsegu. Prav tako naj se ohranjajo gradbene linije. Pri gradnji in prenovi objektov je potrebno kvalitetno oblikovanje zadnjih fasad na vzhodno stran proti načrtovani obvozni cesti. 
 
obvezna komunalna oprema
Na območju je obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
 
prometna infrastruktura
Na območju se prvenstveno uredijo površine za pešce in kolesarje (hodniki za pešce). Za potrebe tega območja se parkirišča praviloma zagotavljajo na območju ŠM-14.
ŠM-30
Območje OPPN
Stanovanjsko območje Šmartno JZ
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-30
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
da
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-30
 
Namenska raba
SSs, SKs, PC, ZP
 
Tipologija
SSs (AE, D); SKs (AE, C, D)
 
FI - faktor izrabe (največ)
SSs (0,5), SKs (0,6)
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
SSs (0,3), SKs (0,4)
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
SSs (10 %), SKs (15 %)
 
višina
P+1+M
 
usmeritve
Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves. Na območju OPPN naj se na meji med namenskima rabama SSs in SSn uredi povezovalna pešpot v smeri JV - SZ.
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
izdelava variantne študije prometa za območje in vključitev OLN Šmartno jug-del (EUP ŠM_31) v študijo. V okviru priprave OPPN je potrebno načrtovati tudi rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto R2-416. V sklopu OPPN je obvezna ureditev dostopne ceste širine 7 m + hodniki za pešce, ureditev prečnih peš povezav skozi območje OPPN in skupnega parkirišča (minimalno 10 parkirnih mest - javna raba za obiskovalce). Pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja prometne infrastrukture. V OPPN je potrebno opredeliti faznost gradnje na območju EUP ŠM_30.
ŠM-38
Območje OPPN
Gospodarska cona Šmartno vzhod
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-38
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
da
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-38
 
Namenska raba
IG; VC
 
Tipologija
IG (E, F)
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,8
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,65
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
10 %
 
višina
 
 
usmeritve
Na robnih območjih OPPN je potrebno zasaditi pas sanacijskega zelenja avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. V okviru OPPN naj se predvidi vsaj delna revitalizacija vodotoka Kostrevniški potok in preoblikovanje premostitvenega objekta čez vodotok. Za revitalizacijo in krajinsko ureditev vodotoka in obvodnih površin (minimalno 5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt.
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
navezava na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO pri Litiji - VEL.REKA na severu in na regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji – Radohova vas. 
ŠM-39
Območje OPPN
Posebna območja - Šmartno vzhod
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-39
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-39
 
Namenska raba
IG
 
Tipologija
E
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,5 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,3 - športna dejavnost (0,4 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
20 % - športna dejavnost (10 % - trgovsko - oskrbna dejavnost)
 
višina
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost.
 
usmeritve
za krajinsko ureditev vodotoka in priobalnega zemljišča (5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt; krajinska ureditev območja se lahko povezuje z vodotokom v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda; obvodne vegetacije vodotoka (Črni potok) se ne sme odstranjevati
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
navezava na regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji – Radohova vas na obstoječem priključku pod pogojem, da se izdela prometno-tehnična preveritev priključevanja predmetne enote na obstoječem priključku (pri izdelavi OPPN)
ŠM-63
Območje OPPN
Sanacija odlagališča odpadkov Rakovnik
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠM-63
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠM-63
 
Namenska raba
O
 
Tipologija
 F
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 0,9
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
 
 
usmeritve
OPPN se izdela za potrebe sanacije in krajinske ureditve nekdanjega odlagališča industrijskih odpadkov IUV Rakovnik. Z OPPN je obvezno reševanje problema čiščenja odcednih voda odlagališča.
 
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
 
ŠP-1
Območje OPPN
OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠP-1
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠP-1
 
Namenska raba
PC
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
 
 
usmeritve
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08)
 
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
 
VT-94, VT-95
Območje OPPN
kamnolom (SV od naselja Vintarjevec)
 
Enote urejanja vključene v OPPN
VT-94, VT-95
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
VT-94, VT-95
 
Namenska raba
LN
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
 
 
usmeritve
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost sanacije in sanacijo površin z zasaditvijo; območja izkoriščanja mineralnih surovin ni dopustno širiti na nove površine
 
obvezna komunalna oprema
 
prometna infrastruktura
Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil). Območje OPPN se posredno navezuje na lokalno cestoLC208220 KRZNAR-SIMONČIČ-ŠUŠTAR-LJUBŠE-DEBEČE.
VT-15
Območje OPPN
Stanovanjske površine za posebne namene - Dom Tisje (Črni Potok)
 
Enote urejanja vključene v OPPN
VT-15
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
VT-15
 
Namenska raba
SB; PC
 
Tipologija
SB (AE,BV, BV, BE, D, G)
 
FI - faktor izrabe (največ)
SB (1,1)
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
SB (0,5)
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
SB (20 %)
 
višina
 
 
usmeritve
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Uradni list RS, št. 41/09) 
 
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
 
VT-5
Območje OPPN
Stanovanjske površine na območju Črnega Potoka (1)
 
Enote urejanja vključene v OPPN
VT-5
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
VT-5
 
Namenska raba
SSs; PC
 
Tipologija
SSs (AE, D)
 
FI - faktor izrabe (največ)
0,5
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
0,3
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
10 %
 
višina
P+1+M
 
usmeritve
Postavitev stanovanjskih stavb na območju OPPN mora slediti morfologiji obstoječih objektov v sosednjih EUP in se prilagajati reliefu. Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves. 
 
obvezna komunalna oprema
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
 
prometna infrastruktura
navezava na regionalno cesto R2-416 ŠMARTNO-RADOHOVA VAS preko javne poti JP 709501 (odsek R2-416 Hostnik)
ŠE-1, ŠE-2
Območje DPA
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško 
 
Enote urejanja vključene v OPPN
ŠE-1, ŠE-2
 
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
 
 
 
 
Oznaka enote urejanja prostora
ŠE-1, ŠE-2
 
Namenska raba
 
 
Tipologija
 
 
FI - faktor izrabe (največ)
 
 
FZ - faktor zazidanosti (največ)
 
 
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
 
 
višina
 
 
usmeritve
Območje se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).
 
obvezna komunalna oprema
 
 
prometna infrastruktura
 
 
«. 
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA 
44. člen 
S SDOPN 03 Šmartno pri Litiji, se nadomestijo izvedbeni del OPN vse kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj oziroma drugi postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov veljavnih na dan vložitve vloge ali pričetka drugega uradnega postopka oziroma po določilih tega odloka če so za investitorja ugodnejša.
46. člen 
Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji ter dostopen na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.
47. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 352-003/2007-1239
Šmartno pri Litiji, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost