Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Ob-2519/20, Stran 1631
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), potrjene s strani Evropske Komisije z dne 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2020, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26/17, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016/I z dne 23. junija 2020 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
6. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
1 Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000,00 EUR. Od tega:
– 7.000.000,00 EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
– 13.000.000,00 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 5.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Cilji podukrepa:
Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. 
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020 za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena Uredbe.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 5 razpisne dokumentacije).
2 Namen podpore in vrsta naložb
1. Predmet podpore in vrste naložb so določeni v 29. členu Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena Uredbe;
b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;
c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;
d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena Uredbe;
e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov«.
2. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti:
– naložbe iz petega odstavka 29. člena Uredbe,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3 Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu Uredbe.
2. Izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti«.
3. Upravičenec, ki je mladi kmet mora v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), in sicer:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnje točke se izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki podpiše izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če je upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerih je razvidno, da ima v obdobju petih let pred vložitvijo vloge vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi.
4 Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega odstavka in četrtega do šestega odstavka ter osmega odstavka 100. člena Uredbe, pri čemer velja:
a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge alineje 98.a člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe v skladu s 101. členom Uredbe izkazuje z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) šteje se, da se naložba v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, ki ga je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, morata vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevanje pogoje iz 29., 34., 35. in 94 člena Uredbe, pri čemer velja:
a) izpolnjevanje pogoja iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec iz prve ali druge alineje prvega odstavka 30. člena izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je dijak ali študent;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2019 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije
c) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe znaša 10.639,56 eurov na 1 PDM;
č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 35. člena in 94. člena se izkazuje s prilogama »Izjava upravičenca o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene. stroške« in »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«;
d) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela skupine ali organizacije proizvajalcev« ali s prilogo »Obseg dela članov zadruge«;
e) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov;
f) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo »Izjava o lastnini mobilne prodajalne oziroma prevoznega sredstva«;
g) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«.
3. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za namene podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov so določene v prilogi »Podrobnejša vsebina poslovnega načrta« tega javnega razpisa.
4. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca
1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35. člena Uredbe.
2. Izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe za upravičenca iz 7. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«.
3. Priloga iz 2. točke tega podpoglavja je določene v razpisni dokumentaciji.
5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 38. členu in 93., 93.a členu Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk za sklop A in za sklop B, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točk.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merilo
Število točk
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
25
1.
POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno število točk: 
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na 1 PDM, ki mora biti dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev:
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov prihodka /PDM;
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov prihodka /PDM;
20
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov prihodka /PDM;
16
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov prihodka /PDM;
12
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov prihodka /PDM;
8
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov prihodka /PDM.
4
II.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije »Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 4 razpisne dokumentacije), pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe
(v nadaljnjem besedilu: predmet naložbe):
5
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe »Seznam problemskih območij PRP 2014–2020« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 9 Uredbe).
5
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
III.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
28
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
20
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
20
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
10
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
8
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti s »Certifikatom ali odločbo za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge na javni razpis.
IV.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
7
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev ali zadrug. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec izkazuje članstvo v zadrugi s »Potrdilom o članstvu v zadrugi« ob vložitvi vloge na javni razpis. Upravičenec v prijavnem obrazcu navede članstvo v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev«.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja. 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
7
– zadruge;
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
3
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov;
3
V.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 10 Uredbe).
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij,
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje,
6
– ponovna uporaba odpadne vode,
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;
2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %.
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
8
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila je razvidno iz prijavnega obrazca. 
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo.
5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merila
Število točk – 
enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe »Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 4 Uredbe) in je razvidna iz poslovnega načrta:
30
15
a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
30
15
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
25
13
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
20
11
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
15
10
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
9
9
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
30
15
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
25
13
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
20
11
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
15
10
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %.
9
9
2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk: 
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega načrta.
/
15
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, če je količnik večji ali enak od 15.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 
Upravičenec izkazuje končano izobrazbo z Dokazilom »Izobrazba upravičenca« ob vložitvi vloge na javni razpis.
Upravičenca je končal vsaj: 
10
5
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
10
5
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
9
5
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)ma ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
8
4
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski (1. bolonjska stopnja);
7
4
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
6
3
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
5
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
4
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
3
2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezano izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.
2
1
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe:
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
3
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
14
23
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
10
15
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
10
15
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
6
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
3
5
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
4
8
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge na javni razpis.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
6
7
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
6
7
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, ali zadruge. Članstvo v društvih se ne upošteva.
Upravičenec izkazuje članstvo s »Potrdilom o članstvu v zadrugi« ob vložitvi vloge na javni razpis. Upravičenec v prijavnem obrazcu navede članstvo v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev«.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja. 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
6
7
– zadruge;
5
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
3
4
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
1
– do vključno 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov,
2
2
– več kot 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov;
3
4
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
6
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti««, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
5
10
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
5
10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod; 
4
8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
10
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
5
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo.
6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop B javnega razpisa)
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
20
20
a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
20
20
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
17
17
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
14
14
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
11
11
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
9
9
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
20
20
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 12 %;
9
9
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
20
20
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %;
9
9
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
20
20
– ISD je več kot 4 % do vključno 6 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 4 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 9 %.
9
9
2.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk: 
Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
10
10
a) če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15;
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15;
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09;
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06;
4
4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03;
2
2
b) če je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02;
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02;
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00;
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98;
4
4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 0,96.
2
2
Merilo »Gospodarnost poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
1.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI ZADRUGA) – maksimalno število točk:
10
5
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo.
Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center sta vpisana v register invalidskih podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
Upravičenec v prijavnem obrazcu vpiše številko vpisa v evidenco socialnih podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
Upravičenec v prijavnem obrazcu vpiše številko vpisa v register invalidskih podjetij ali zaposlitvenih centrov v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe:
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
3
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
23
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
15
15
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
15
15
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
10
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
5
5
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
0
8
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge na javni razpis.
Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev in se naložba nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG in katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov in kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave.
Upravičenec izkazuje vključenost članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ter člane, katerih kmetijski proizvodi se tržijo z Dokazilom »Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi so vključeni v sheme kakovosti in se tržijo« ob vložitvi vloge na javni razpis.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
7
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
5
7
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, branžnih ali medbranžnih organizacij, gospodarskega interesnega združenja ali zadružne zveze. Članstvo v društvih se ne upošteva.
Upravičenec izkazuje članstvo s »Potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji, gospodarskem interesnem združenju ali zadružni zvezi« ob vložitvi vloge na javni razpis.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki.
Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z lokalnega trga.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja. 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
5
7
– branžne ali medbranžne organizacije, zadružne zveze,
4
5
– gospodarskega interesnega združenja;
4
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
3
4
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
2
2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
3
4
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
6
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
4
4
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
5
10
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
5
10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
4
8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
15
10
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila je razvidno iz prijavnega obrazca.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
5
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo.
6 Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 35, 95., 98. in 99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo.
3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 6. javni razpis iz Priloge 3 razpisne dokumentacije »Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti«.
6. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec predloži račune oziroma predračune za splošne stroške.
7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so določene v 41. členu Uredbe.
2. Upravičenec v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe vloži zbirno vlogo v letu 2019.
3. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8 Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
– sklop B, ki je namenjen za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
9 Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe, pri čemer velja:
a) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke petega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN 3«;
c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni, da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke šestega odstavka in trinajstega odstavka 102. člena Uredbe se upravičenec izjavi v »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe;
e) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje iz 39. in 105. člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2).
5. Izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov«. 6. Priloge iz pod a) 2. točke in 5. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
10 Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 40., 103. in 106. členu Uredbe.
2. Če je upravičenec iz prve ali druge alineje prvega odstavka 30. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta.
3. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s 3. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe je podrobneje določen v Prilogi 1 Podrobnejša vsebina poslovnega načrta tega javnega razpisa.
4. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 6 razpisne dokumentacije »Poročilo o izpolnjevanju ciljev«.
11 Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
12 Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcija za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Prilogi 1 in 2 

AAA Zlata odličnost