Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 410-118/2020 Ob-2491/20, Stran 1604
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 26. 2. 2016 objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020 II
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),
– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane ukrepe znaša 10.500,00 evrov in se dodeljujejo za posamezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem razpisanem ukrepu posebej.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.
III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi: 1.500,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 1),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudbe oziroma predračuni za izvedbo načrtovane naložbe,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska postavka 4001111 je 750 evrov.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – pašniki: 3.000,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči posameznemu prejemniku je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v enem letu od prejema pomoči,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih zemljišč,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2020 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaključiti do 6. novembra 2020, upravičenci pa morajo:
1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, nabavi materiala ali storitev
dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do petka, 6. novembra 2020.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno torka, 4. avgusta 2020, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijstvo 2020 II«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v celoti izpolnjen,
– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija, imenovana s strani župana.
Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve državne pomoči potrebne še druge listine oziroma dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni.
Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komisija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo pristojna strokovna služba Občine predvidoma v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku, določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov)), ter zahtevana dokazila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost