Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje, stran 4291.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen
(podlaga) 
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) sprejmejo Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tepanje (v nadaljnjem besedilu: SD ZN).
(2) SD ZN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 24/18.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) SD ZN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
(2) Tekstualni del je odlok.
(3) Grafični del obsega:
1.0 IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OPN OBČINE SLOVENSKE KONJICE
M 1:5000
1.1 IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA ZN TEPANJE
M 1:1000
2.0 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA Z INVENTARIZACIJO
M 1:500
3.0 PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:5000
4.1 ARHITEKTONSKA UREDITVENA SITUACIJA – prva faza prometne ureditve
M 1:500
4.2 ARHITEKTONSKA UREDITVENA SITUACIJA – končna prometna ureditev
M 1:500
5.0 SITUACIJA S PRIKAZOM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
M 1:500
6.0 GEODETSKO KOTIRANA SITUACIJA Z NAČRTOM PARCELACIJE
M 1:500
(4) Priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen
(predmet SD ZN) 
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem SD ZN so:
– gradnja večstanovanjskih stavb,
– gradnja enostanovanjskih stavb,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi, parkirne površine,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
– ureditev zunanjih površin (pešpoti in dostopi, zelenice, parkovne ureditve).
III. OBMOČJE SD ZN 
4. člen
(območje SD ZN) 
(1) Območje SD ZN je umeščeno na skrajnem jugozahodem delu naselja Tepanje. Na severu meji na stanovanjsko pozidavo individualnih stanovanjskih stavb, na vzhodu in jugu na regionalno cesto R2-430, na zahodu meji na območje obstoječih stanovanjskih stavb ob krožnem križišču, kmetijska zemljišča in na javno pot JP 884191.
(2) Območje SD ZN zajema naslednje parcele ali dele parcel št.: 553/35, 553/36, 553/221, 553/222, 1511, 1197/11, 1197/12-del, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6-del, 572/5-del, 572/7, 572/8-del, 566/1-del in 556/2-del, vse k.o. Tepanje.
(3) Površina območja SD ZN je 1,9 ha.
5. člen 
(posegi zunaj območja SD ZN) 
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so potrebni tudi posegi na zemljišča izven SD ZN, vse k.o. Tepanje:
– priključek na obstoječe plinovodno omrežje: parc. št. 1315,
– predvideni vodovod in vodomerni jašek: parc. št. 553/192, 553/126,
– demontaža obstoječih SN električnih vodov: parc. št. 1301, 1302/2, 1302/1, 1303/2,
– predvideni SN električni vodi: parc. št. 1301, 1302/2, 1302/1, 1303/1, 1303/2, 1294/4, 1305/1, 1314, 1492, 1225/1, 1304/5 (obstoječa TP),
– predvideni NN električni vodi: parc. št. 1301, 1302/2, 1302/1, 1303/1, 1303/2, 1314, 1492, 1304/5 (obstoječa TP),
– priključek na obstoječo fekalno kanalizacijo: parc. št. 1315, 1303/1, 1303/2, 1314 in 1492,
– prestavitev odprtega jarka: parc. št. 566/2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje SD ZN se na jugu prometno navezuje na regionalno cesto R2-430, proti severovzhodu na asfaltirano javno pot JP 883221 (interno cesto stanovanjskega dela naselja Tepanje) in na zahodu na asfaltirano javno pot JP 884191.
(2) Za napajanje večstanovanjskih stavb se v prvi fazi obstoječi cestni priključek javne poti JP 884191 na regionalno cesto R2-430 ohranja, po izvedbi navezave javne poti JP 884191 na krožno križišče pa se obstoječi cestni priključek na regionalno cesto ukine.
(3) Za napajanje enostanovanjskih objektov S1 in S3 sta na severu predvidena dva nova cestna priključka na javno pot JP 883221, za dostop do enostanovanjskega objekta S2 se ohranja obstoječi cestni priključek preko poglobljenega robnika in hodnika za pešce proti jugu, na regionalno cesto R2-430.
(4) Kmetijske površine na jugozahodu območja se ohranjajo.
7. člen 
(namembnost območja) 
(1) Predvidena je stanovanjska namembnost. Na območju je dovoljena gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov so opredeljene v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (CC-SI):
a) Stavbe:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11220 Večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnica).
b) Gradbeni inženirski objekti:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja,
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi).
c) Drugi gradbeni posegi
– 32 – Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
8. člen 
(dopustni posegi) 
Na območju SD ZN so dovoljeni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka:
– gradnja novih stavb, predvidenih s tem odlokom:
– S1 do S3 – enostanovanjske stavbe, 
– VS1 do VS5 – večstanovanjske stavbe, 
– gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometne ureditve (gradnja parkirišč, dovoznih cest, poti),
– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov:
– na območju večstanovanjskih stavb: 
– na celotnem območju grajena urbana oprema, 
– grajena kolesarnica, polnilnica za električna vozila, nadstrešek za avtomobile nad parkirnimi mesti kot skupna ureditev za potrebe večstanovanjske stavbe, senčnica ali uta, 
– grajeno igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, senčnica, spomenik – skulptura, 
– na območju prostostoječih enostanovanjskih stavb: garaža, nadstrešek, zimski vrt in podobni objekti, sosedske ograje. 
9. člen 
(predvidene odstranitve) 
Za potrebe realizacije načrtovanih objektov in ureditev ni predvidenih odstranitev objektov.
10. člen 
(zasnova) 
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Urbanistična zasnova območja izhaja iz obstoječe parcelacije, prostorskih danosti ter omejitev. Umestitev objektov se prilagaja obstoječemu terenu.
(2) Predvidena je tipologija samostojnih objektov. V severovzhodnem delu območja SD ZN je predvidena umestitev treh enostanovanjskih stavb, ki se gabaritno navezujejo na obstoječe stanovanjsko naselje Tepanje na severu. V osrednjem delu območja SD ZN je predvidena umestitev petih večstanovanjskih stavb z osrednjo povezovalno dostopno potjo in parkirnimi površinami na obodu. Predvidena je tudi umestitev osnovne prometne in komunalne infrastrukture območja.
(3) Obstoječe kmetijske površine v jugozahodnem delu območja se ohranjajo.
11. člen 
(tlorisni in višinski gabariti objektov) 
(1) Velikost in umestitev predvidenih objektov je določena s tlorisnimi gabariti objektov.
(2) Etažnost stavb je določena s številom etaž nad terenom.
(3) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja stavb so:
Oznaka objekta
Tipologija objekta / tlorisne dimenzije, etažnost
S1 in S3
enostanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 8.00 m x 12.00 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (1) 
– oblikovanje: sodobno, streha dvokapna z naklonom 35–45°, barva fasade v svetlih toplih barvnih tonih 
– nadstrešek, tlorisne dimenzije 6.00 x 6.00 m, etažnost pritličje (P) 
– dovoz s severa z javne poti JP 883221
S2
enostanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 8.00 m x 12.00 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (1) 
– oblikovanje: sodobno, streha dvokapna z naklonom 35–45°, barva fasade v svetlih toplih barvnih tonih 
– nadstrešek, tlorisne dimenzije 6.00 x 6.00 m, etažnost pritličje (P) 
– dovoz z juga preko obstoječega priključka z regionalne ceste R2-430, preko hodnika za pešce in poglobljenega robnika
VS1, VS2
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 19.00 x 20.50 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 3 nadstropja 
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena. 
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
VS3
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 14.00 m x 20.50 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 3 nadstropja 
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena. 
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
VS4
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 19.00 x 20.50 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 2 nadstropji 
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena. 
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
VS5
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 25.85 x 20.50 m 
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 2 nadstropji 
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena. 
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
(4) Izvedba kleti znotraj celotnega območja SD ZN ni obvezna.
(5) Pri določanju maksimalnega števila stanovanj v večstanovanjskih stavba se upošteva pogoj, da se na stanovanjsko enoto zagotovi vsaj 1,5 parkirnega mesta.. Pri večstanovanjskih stavbah lahko višino stavb presega jašek za dvigalo, klimati in drugi tehnični elementi za funkcioniranje objekta.
(6) Za vsako stavbo so v grafičnem delu SD ZN podane okvirne absolutne kote pritličij. Kota tal pritličja objektov se določi na podlagi projektne dokumentacije dovoznih cest in je praviloma 20 cm nad koto tal dovozne ceste; podrobneje se opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve.
12. člen 
(arhitekturno oblikovanje objektov) 
(1) Fasade stavb morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti usklajena. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih. Prepovedane so žive in kričeče barve fasad.
(2) Strehe enostanovanjskih stavb so dvokapne z naklonom 35–45°.
(3) Strehe večstanovanjskih stavb so ravne oziroma z minimalnim naklonom.
(4) Kritina objektov ne sme biti svetleča. Barva strešne kritine osnovne strehe na enostanovanjskih stavbah je rdeča/siva, dopustne so tudi ozelenjene strehe. Na večstanovanjskih stavbah usklajena z arhitekturo objekta.
(5) Material in konstrukcije objektov niso predpisane. Možna je izvedba kletne etaže večstanovanjskih stavb ob upoštevanju zaključkov geomehanskega poročila.
(6) Ob večstanovanjskih stavbah so predvidene možne lokacije zbiralnic za smeti. Dopusti se tudi druga lokacija znotraj območja. Zbiralnice so ograjene in so arhitekturno podrejene ter usklajene z večstanovanjskimi stavbami. Površine ob zbiralnicah se zasadijo ali ozelenijo s popenjavkami. Dopusti se izvedba strehe nad zbiralnicami za smeti.
13. člen 
(ureditev zunanjih površin) 
(1) Dovozi k stavbam se uredijo z obstoječe cestne mreže, preko obstoječih in predvidenih cestnih priključkov.
(2) Ob enostanovanjskih stavbah se utrdijo površine za dostop, manipulacijo in bivalne terase.
(3) Ob večstanovanjskih stavbah se utrdijo površine, namenjene za izvedbo cest, ureditev parkirišč in peš povezav. Parkirišča se med parkirnimi mesti ali ob njihovem robu zasadijo. Peš površine povezujejo vhode v večstanovanjske stavbe in se navezujejo na hodnike za pešce ob cestah. Utrditev in širina peš površin znotraj pozidave mora omogočati prevoz intervencijskih in dostavnih vozil. Vstopno/izstopni klančini intervencijske oziroma dostavne poti sta predvideni s parkirišča na jugu (med večstanovanjskima stavbama VS1 in VS2) in na vzhodu (med večstanovanjskima stavbama VS2 in VS4). Klančini se primerno označita s prometno signalizacijo, preostali deli intervencijske oziroma dostavne poti znotraj pozidave se ne označujejo. Predvidena je peš povezava z obstoječim stanovanjskim naseljem proti severu. Ureditev površin ob objektih mora omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi.
(4) Intervencijske poti in delovne površine za intervencijska vozila morajo biti dimenzionirane in projektirane na način, da zagotavljajo neoviran in varen dovoz, dostop ter delovne površine za intervencijska vozila. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
(5) Ob enostanovanjskih stavbah se umestijo medsosedske ograje. Ograje so lahko lesene, sajene (živa meja) ali mrežne in so višine največ 1,50 m. Ob uvozu so pomaknjene najmanj 1,00 m v notranjost parcele. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Polne ograje niso dovoljene.
14. člen 
(zelene površine) 
(1) Zemljino od izkopa se lahko uporabi pri urejanju zelenih površin in brežin.
(2) Pri izbiri drevesnih vrst je potrebno upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere (izpušni plini v zraku, obremenjenost tal) ter zahteve za zadrževanje prahu, zmanjšanju hrupa in velikosti habitata.
(3) Na odprtih zelenih površinah ob večstanovanjskih stavbah se predvideva zasaditev, namenjena varovanju vizur, omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju podobe prostora in njegove raznolikosti:
– obvezna je zasaditev zelenega pasu med regionalno cesto R2 in večstanovanjskimi objekti VS1 in VS2, zasaditev se lahko izvede v kombinaciji z zasaditvijo parkirnega prostora,
– obvezna je zasaditev zelenega pasu, ki ločuje območje večstanovanjskih in območje enostanovanjskih stavb,
– predvidena je zasaditev drevoredov ob glavnih peš povezavah med večstanovanjskimi stavbami in po vzhodnem robu ceste 'a' (javna pot JP 884191),
– predvidena je zasaditev parkirnih prostorov južno od večstanovanjskih objektov VS1 in VS 2 ter severno od večstanovanjskega objekta VS5 z izmenično menjavo parkirnih mest in zelenih pasov z zasaditvijo, drevesom znotraj tlakovanih površin je potrebno zagotoviti dovolj rastnega prostora in onemogočiti vožnjo neposredno ob deblu (zeleni pasovi naj bodo širine najmanj 1,50 m).
(4) Na odprtih zelenih površinah ob večstanovanjskih stavbah se predvideva umestitev urbane opreme, ki mora biti poenotena. Obvezno zagotoviti umestitev otroških igral.
(5) Zunanje ureditve in urbana oprema ob večstanovanjskih stavbah se izvede v enotnem načinu oblikovanja, skladno s sodobnim oblikovanjem objektov.
(6) Projektna dokumentacija za večstanovanjske stavbe mora upoštevati usmeritve tega SD ZN, sestavni del projektne dokumentacije mora biti načrt krajinske arhitekture. Prikaz zasaditve v SD ZN je prikazan shematsko in bo natančno opredeljen v projektni dokumentaciji.
15. člen 
(odmiki) 
(1) Odmiki od parcelnih mej:
– odmiki novih objektov so opredeljeni z umestitvijo objektov, razvidni so v grafičnih prilogah,
– sosedske ograje, škarpe in podporne zidove se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0.50 m od parcelne meje, ograje na cestni strani oziroma ob uvozih se izvedejo skladno s četrto alinejo 13. člena tega odloka,
– odmiki zunanjih ureditev (zasebni dovozi, dvorišča) od parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m,
– odmiki elementov urbane opreme od parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
16. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju SD ZN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k SD ZN;
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti tangirano obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem;
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
– za vse posege na območju državnih cest in v njenem varovalnem pasu ter za posege, ki bi lahko negativno vplivali na območje državne ceste, je treba v skladu z veljavno zakonodajo predhodno pridobiti mnenje oziroma soglasje upravljalca državne ceste k projektnim rešitvam (na podlagi ustrezne projektne dokumentacije DGD oziroma PZI) še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege in pred začetkom del na obravnavanem območju prostorskega akta.
17. člen 
(cestno omrežje) 
(1) Dostop do enostanovanjskih stavb S1 in S3 je predviden s severovzhoda z javne ceste JP 883221. Dostop do enostanovanjske stavbe S2 je predviden z juga preko obstoječega cestnega priključka na regionalno cesto R2-430, odsek 0277 Ložnica – Tepanje, v km 7,659 (desno v smeri stacionaže).
(2) Za dostop do večstanovanjskih stavb so predvidene naslednje javne ceste:
– cesta 'a1' je severni del obstoječe javne poti JP 884191, ki se ohranja;
– cesta 'a2' je južni del obstoječe javne poti JP 884191, ki se kot javna pot ohranja v prvi fazi izvedbe in se preko obstoječega trokrakega križišča navezuje na regionalno cesto R2-430, odsek Ložnica–Tepanje; po izgradnji ceste 'b' se cestni priključek na regionalno cesto r2 ukine;
– cesta 'b' je predvideni južni del javne poti JP 884191, ki se na jugu preko četrtega kraka krožnega križišča naveže na obstoječi regionalni cest R2-430 in R3-686.
(3) Za napajanje večstanovanjskih stavb se v prvi fazi obstoječi cestni priključek javne poti JP 884191 na regionalno cesto R2-430 ohranja, po izvedbi navezave javne poti JP 884191 na krožno križišče pa se obstoječi cestni priključek ukine.
(4) Gradnja novega cestnega omrežja za napajanje večstanovanjskih stavb je predvidena v dveh fazah:
– 1. faza prometne ureditve:
– ohrani se obstoječe trokrako križišče javne poti JP 884191 in regionalne ceste R2-430, 
– obstoječa javna pot JP 884191 se lahko rekonstruira oziroma zagotovi rezervacija prostora na celotni trasi znotraj območja SD ZN: 
– južni odsek javne poti oziroma cesta 'a2' se razširi na 5,00 m z enostransko bankino širine 0,75 m ter hodnikom za pešce širine 1,50 m (rezervacija prostora za pločnik), 
– severni odsek javne poti oziroma cesta 'a1' se razširi na 5,50 m z enostransko bankino širine 1,00 m ter hodnikom za pešce širine 1,50 m, 
– v južnem delu ceste 'a2' se uredi dovoz '1' do večstanovanjskih stavb, cesta je v 1. fazi ureditve enosmerna, izvoz je preko dovoza 2, 
– v severnem delu ceste 'a1' se uredi dovoz '2' do večstanovanjskih stavb, 
– natančni profili cest se določijo v projektni dokumentaciji. 
– 2. faza – končna prometna ureditev:
– izgradi se cesta 'b', ki se na jugu naveže na četrti krak krožnega križišča, vozišče je širine cca 6,00 m, ob vzhodnem robu vozišča se uredi hodnik za pešce širine 1,60 m, enostranska bankina širine 1,00 m in zeleni pas širine cca 2,00 m, 
– ukine se obstoječe trokrako križišče javne poti JP 884191 in regionalne ceste R2-430, 
– uredi se novo trokrako križišče ceste 'a2' in ceste 'b', 
– znotraj območja večstanovanjskih stavb se uredi nova interna pot: na delu obojestranskega parkiranja je pot širine 2 x 3,00 m, kar omogoča dvosmerni promet, na delu enostranskega parkiranja pa širine 3,50 m, kar omogoča enosmerni promet,
– natančni profili cest se določijo v projektni dokumentaciji. 
(5) Intervencijske poti so podrobneje opredeljene v 13. členu tega odloka.
18. člen 
(parkirne površine) 
(1) Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene parcele.
(2) Parkiranje na območju enostanovanjskih stavb se uredi na dovozih predvidenih objektov.
(3) Za večstanovanjske stavbe se predvidi cca 111 parkirnih mest za osebna vozila. Zagotovi se ustrezno število parkirnih mest, rezerviranih za gibalno ovirane osebe. Natančno število parkirnih mest bo določeno v projektni dokumentaciji.
(4) Vsa parkirišča so od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjena več kot 5,00 m.
19. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Predvidena gradnja na obravnavanem območju se nahaja v varovalnem pasu javnega vodovoda (DN 125 in DN 90), v upravljanju Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice. Potrebna je prestavitev vodovodnih vodov in vodomernega jaška z redukcijskim ventilom.
(2) Za oskrbo z vodo se za obravnavano območje dogradi nov vodovodni sistem, ki se na zahodni strani območja priključi na javni vodovod PE 125, na vzhodni strani pa na javni vodovod PE 90. Obstoječ javni vodovod DN 125, ki poteka med predvidenimi objekti VS3 in VS4 ter VS1 in VS2 je v dotrajanem stanju. Predvidena je obnovitev oziroma zamenjava z novo vodovodno cevjo materiala in tipa PE100 RC-P, 16 bar, DN 125 mm. Obstoječa vodovodna cev PE DN 32 mm, ki poteka med predvidenimi enostanovanjskimi ter večstanovanjskimi stavbami, se ukine in se nadomesti z novo vodovodno cevjo materiala in tipa PE100 RC-P, 16 bar, DN 90 mm. Pod povoznimi površinami se predvidijo duktilne vodovodne cevi.
(3) Vsak enostanovanjski in večstanovanjski objekt mora imeti svoj ločen hišni priključek, kateri mora biti opremljen z zapornim ventilom. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju.
(4) Za zagotavljanje požarne varnosti so na območju predvideni trije novi nadzemni hidranti. Na severni strani predvidenih enostanovanjskih hiš je predvidena postavitev novega vodomernega jaška, bruto dimenzije 3,30 m x 2,50 m.
(5) V kolikor bo na območju v vodovodnem sistemu zaradi tehničnih lastnosti vodovoda tlak prenizek oziroma previsok, mora investitor na lastne stroške po pooblaščenem izvajalcu vgraditi ustrezno armaturo za zmanjšanje oziroma povečanje tlaka v objektu ter napravo ustrezno vzdrževati.
(6) Vodovodni priključek se brez predhodnega soglasja upravljalca vodovoda ne sme izvesti ter prenesti v uporabo tretji osebi za gospodinjsko uporabo vode ali za potrebe poslovne dejavnosti.
(7) Upravljalec se zavezuje vzdrževati vodovodni priključek za razdalje 30 m od mesta priključitve na javni vodovod. Stroški na ostalem delu vodovoda v primeru poškodb bremenijo investitorja.
20. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Predmetna gradnja posega na območje aglomeracije Tepanje št. 9954, zato se morajo novi objekti priključiti na javno kanalizacijo.
(2) Za predvidene objekte se izdela nova interna, vodotesna kanalizacija v ločenem sistemu.
(3) Odpadne komunalne vode se priključijo na javni kanal na jugovzhodnem delu obravnavanega območja, kateri je priključen na komunalno čistilno napravo Tepanje.
(4) Za predvideno večstanovanjsko ter enostanovanjsko gradnjo se onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo mehansko očistijo v lovilcu olj. Očiščene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč ter neobremenjene strešne vode se vodijo po novi meteorni interni kanalizaciji ustreznega premera v primerno dimenzioniran zadrževalnik meteornih vod ter se na jugozahodni strani območja odvodnjavajo v bližnji odprt jarek skladno z vodnim soglasjem Direkcije RS za vode.
(5) Hišne priključke izdela izvajalec javne službe – Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice – na podlagi soglasja za priključitev in ponudbenega predračuna ali lastnik objekta v lastni režiji pod nadzorom izvajalca javne službe. Priklop hišnih priključkov na obstoječe jaške, vključno z izdelavo odprtine v jašek, izvede izključno izvajalec javne službe.
(6) Pred priključitvijo posameznih objektov je potrebno pridobiti soglasje za priključitev pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(7) V primeru priključitve podkletenega objekta je investitor dolžan urediti odvajanje odpadne vode iz kleti na lastne stroške.
(8) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
(9) Na zahodni strani obstoječe JP 884191 potekata dva odprta jarka. Jarka, vključno s prepusti, se za potrebe prestavitve obstoječe JP 884191 delno prestavita v odvisnosti od prečnega profila ceste.
21. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A).
(2) Na obravnavanem območju predvidene gradnje so naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor, d.d., katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor:
– daljnovod 20kV 1 (d-013 OE Slovenska Bistrica),
– kablovod 20kV RTP Slovenske Konjice – Tepanje (k-722 OE Slovenska Bistrica),
– kablovod RTP Tepanje 4 (k-366 OE Slovenska Bistrica),
– 0,4kV nizkonapetostno omrežje iz TP Tepanje 5 – cestna baza (t-652 OE Slovenska Bistrica),
– 0,4kV nizkonapetostno omrežje iz TP Tepanje 4 (t-366 OE Slovenska Bistrica).
(3) Moč predvidenih objektov je ocenjena na podlagi študije EIMV »Kriteriji načrtovanja NN omrežja«, št. študije 2400 in znaša cca 300kW.
(4) Ohrani se obstoječa prosto-stoječa omara PSO LJUBIČ (točka B). Obstoječi dovodni NN kablovod se v točki E prereže in se s kabelsko spojko podaljša do naselja hiš »OPLAST«, kar pa ni predmet tega načrta.
(5) Od TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A) se bo do nove elektro razvodne omare PSO-R1 (točka F) položil nov dovodni NN kablovod.
(6) Iz nove elektro razvodne omare PSO-R1 (točka F) se bodo napajali:
– obstoječa omara PSO LJUBIČ (točka B),
– merilna omara PMO-VS1, v objektu VS1,
– merilna omara PMO-VS2, v objektu VS2,
– merilna omara PMO-S1, objekt S1,
– merilna omara PMO-S2, objekt S2,
– merilna omara PMO-S3, objekt S3.
(7) Ohranijo se obstoječe prosto-stoječe omare RM1+RP+RM (točka C), RM merilna omara za cestno razsvetljavo DRSI in za javno razsvetljavo občine, RP prižigališče DRSI in RM1 prižigališče občine. Ohrani se obstoječi dovodni NN kablovod, iz omare PSO LJUBIČ (točka B).
(8) Od TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A) se bo do nove prosto-stoječe priključno merilne omare PSO-R2 (točka G), položil nov dovodni NN kablovod.
(9) Iz nove elektro razvodne omare PSO-R2 (točka G) se bodo napajali:
– merilna omara PMO-VS3, v objektu VS3,
– merilna omara PMO-VS4, v objektu VS4,
– merilna omara PMO-VS5, v objektu VS5.
(10) Od točke D do točke E je potrebno odkopati obstoječi SN 20kV kablovod in obstoječi NN 0,4kV kablovod ter ju prepoložiti v nov izkop, v katerem bosta nova NN 0,4kV kablovoda za napajanje omar PSO-R1 (točka F) in PSO-R2 (točka G). Ob soglasju upravljalca se lahko kabla v točki D in točki E prerežeta in se v novem izkopu položita nova kabla, ki se s kabelskimi spojkami povežeta na odrezane dele.
(11) V točki E se postavi nov SN kabelski jašek EJ-1. V točki B se postavi nov SN kabelski jašek EJ-2. Od točke E se do točke B izvede podboj regionalne ceste.
(12) Od kabelskega jaška EJ-2 (točka B) se do kabelskega jaška EJ-5 (točka H) predvidi nova cevna kanalizacija. V tej trasi se nahajata obstoječi SN 20kV kablovod in NN 0,4kV kablovod, ki se morata oceviti in ob-betonirati.
(13) V področju SD ZN se med večstanovanjskimi objekti VS1, VS2, VS3, V4 in VS5 izvede nova kabelska kanalizacija.
(14) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si mora investitor pridobiti od Elektra Maribor, d.d. projektne pogoje in soglasja k projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
22. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) V območju SD ZN se nahaja obstoječe merilno mesto RM in prižigališče RP (točka C), merilno mesto DRSI, ki se napaja iz obstoječe elektro omare PSO LJUBIČ (točka B). Ohrani se obstoječi dovodni kabel. V cestno razsvetljavo DRSI se ne posega in ni predmet tega načrta.
(2) V območju SD ZN se nahaja obstoječe merilno mesto RM in prižigališče RM1 (točka C), merilno mesto Občina, ki se napaja iz obstoječe elektro omare PSO LJUBIČ (točka B). Ohrani se obstoječi dovodni kabel. Ohrani se obstoječa priključna moč. Zaradi izgradnje nove uvozne ceste in pločnika je potrebno demontirati in odstraniti 5 obstoječih kandelabrov. Novi kandelabri in svetilke javne razsvetljave bodo v LED izvedbi in priključeni v obstoječem prižigališču. Zaradi zamenjave obstoječih kandelabrov in montaže novih kandelabrov se priključna moč prižigališča ne povečuje. Tip svetilk in višina kandelabrov bodo obdelani v DGD in PZI načrtu cestne razsvetljave.
23. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 
(1) Za predvideno območje se izvede TK kanalizacija, ki omogoča priključitev objektov na TK omrežje. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK. Vsaka posamezna gradbena parcela ima predviden priključek na TK omrežje, vsak večstanovanjski objekt ima predviden samostojni priključek na TK omrežje.
(2) Kabelska kanalizacija se projektira tako, da je možna kasnejša dodatna inštalacija kablov z optičnimi vodniki ali mikrocevk in mikrokablov z optičnimi vodniki.
(3) Priklop na Telekom omrežje je predviden v obstoječem Telekom jašku TK KJ-1, ki se nahaja južno od objekta, kar bo obdelano v kasnejši projektni dokumentaciji.
(4) Za priklop novih priključkov na Telekom omrežje je potrebno izgraditi novo TK kanalizacijo. Potrebna je izgradnja novih TK kabelskih jaškov. Med novimi TK jaški je potrebno pripraviti kabelsko kanalizacijo.
24. člen 
(plinovodno omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka vzdolž regionalne ceste R2-430.
(2) Za priključitev predvidenih stavb na obstoječe plinovodno omrežje se predvidi možno novo plinovodno omrežje znotraj območja SD ZN, ki poteka v interni poti znotraj večstanovanjske soseske, razdeljeno je na dva kraka, eden poteka proti jugu za napajanje večstanovanjskih stavb, drugi proti severu za napajanje enostanovanjskih stavb.
(3) Vsaka posamezna gradbena parcela ima predviden možen priključek na plinovodno omrežje.
(4) Navezava na obstoječe plinovodno omrežje je predvidena na južni strani območja, priključitev na javni plinovod PE DN 90–110.
25. člen 
(ogrevanje in učinkovita raba energije) 
(1) Za ogrevanje predvidenih stavb se kot vir energije predvideva plin ali obnovljivi viri energije – OVE (sončni kolektorji na stavbah, lesna biomasa) ali energija, proizvedena na način učinkovite rabe energije (URE), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.
(2) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na strehah stavb.
(3) Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije (URE) in uporabo obnovljivih virov energije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
26. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Znotraj območja SD ZN je kot profana stavbna dediščina opredeljena Hiša Tepanje 5 iz druge polovice 19. stoletja, ki pa v naravi ne stoji več. Odstranjena je bila pred pričetkom postopka priprave SD ZN, kar je razvidno iz pridobljenega geodetskega posnetka v grafični podlagi.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
27. člen
(varstvo zraka) 
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpustov plinov gradbenih strojev in transportnih vozil mora investitor zagotoviti, da izvajalec med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov;
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije;
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
28. člen 
(varstvo voda) 
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene prostorske ureditve se uredi ločeni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, se pridobi vodno soglasje pri pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor.
29. člen 
(varstvo tal) 
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine. Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo, se ustrezno deponira in uporabi za ureditev zelenih površin znotraj območja SD ZN.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se prepreči tudi odtekanje vode.
30. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Območje SD ZN je opredeljeno s III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi:
– uporabljajo se delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– transportne poti na območje ureditve potekajo izven stanovanjskih območij;
– v primeru, da bi meritve hrupa v času gradnje pokazale preseganje dovoljenjih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, pri čemer imajo prednost ukrepi zmanjšanja emisije hrupa – zmanjša se število strojev, ki delujejo sočasno.
31. člen 
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
32. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Vse objekti se morajo vključiti v sistem gospodarjenja z odpadki skladno z občinskim odlokom.
(2) Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za odpadke, povzročitelji bodo zanje odgovarjali predpisane obveznosti (ločeno zbiranje odpadkov in predaja pooblaščenim zbiralcem).
(3) Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Ureditev odjemnega mesta mora ustrezati sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(4) Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
33. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Na območju SD ZN ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij z naravovarstvenim statusom.
(2) Pri predvidenih zasaditvah je treba upoštevati izključno avtohtone drevesne in grmovne vrste s prevladujočimi listavci, ki so rastišču v tem območju primerni.
(3) Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma zasaditi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM 
34. člen
(varstvo pred poplavo) 
(1) Območje SD ZN se ne nahaja na erozijskem, plazljivem in poplavnem območju.
(2) Zadrževanje meteornih voda z območja večstanovanjskih stavb je predvideno s zadrževalnim bazenom pred izpustom v obstoječi jarek v jugozahodnem delu območja SD ZN.
(3) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.
(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(5) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko voda- voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja.
(6) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
35. člen 
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost) 
(1) Območje SD ZN ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri načrtovanju objektov se upošteva pogoje geološkega poročila.
(2) Za vsak objekt, ki je skladno s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost, opredeljen kot zahtevni ali manj zahtevni objekt, je potrebno predhodno pridobiti in upoštevati geološko-geotehnične pogoje za gradnjo.
(3) Izdelano je Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja večstanovanjskih objektov v stanovanjskem naselju Tepanje (izdelal Geoten, Geotehnično načrtovanje d.o.o. Maribor, oktobra 2018), ki predpisuje, naj se temeljenje vsake posamezne stavbe izvede na enem nivoju, na AB temeljni plošči ali povezanih AB pasovnih temeljih. Izvede naj se nasip na izkopana in utrjena tla gradbene jame, v debellini do 50 cm, ki se utrdi do trdnosti vsaj 50 MPa. Na nasip se izvede podložni beton debeline 10 cm in hidroizolacija. Debelina AB plošče naj bo nad 30 cm.
36. člen 
(varstvo pred potresom) 
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.125.
37. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Na območju OPPN ni objektov za potrebe obrambe.
38. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in kmetijske površine.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz načrtovanega vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega omrežja.
(3) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Širitev požara na sosednje stavbe je preprečena z medsebojno minimalno razdaljo, ki znaša najmanj 13.50 m (razdalja med stavbami).
(4) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
39. člen 
(razlitje nevarnih snovi) 
Na zunanjih površinah v območju SD ZN ni pričakovati razlitja nevarnih snovi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
40. člen
(etapnost) 
(1) Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno po posameznih objektih. Za vsako etapo gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer je potrebno upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitve. Posamezna etapa ne sme onemogočati ali spreminjati skupne končne zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter zunanjih ureditev.
(2) Gradnja notranje mreže gospodarske infrastrukture lahko poteka v fazah.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške;
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane;
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
42. člen 
(merila in pogoji za parcelacijo) 
(1) Predvidenim večstanovanjskim stavbam je opredeljena ena skupna gradbena parcela, ki se lahko razdeli na posamezne gradbene parcele stavb.
(2) Predvidenim enostanovanjskim stavbam so opredeljene posamezne gradbene parcele.
(3) Možna so tudi manjša odstopanja od predvidene parcelacije, vendar le-ta v nobenem primeru ne smejo ovirati izgradnje prometnega omrežja ter izgradnje načrtovanih stavb.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
43. člen
(dopustna odstopanja) 
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov večstanovanjskih stavb do +10 %, z obveznim upoštevanjem potrebnih odmikov med objekti, ob upoštevanju pogojev požarne varnosti, osenčenja in odmikov od gospodarske javne infrastrukture, tlorisni gabariti so lahko manjši,
– dopusti se izvedba zunanjih atrijev v pritličnem delu večstanovanjskih stavb, dopustna je izvedba balkonov, stopnišč, nadstreškov nad vhodi, ipd., ki lahko osnovni tlorisni gabarit presegajo do 2.50 m na vsako stran, ob upoštevanju pogojev požarne varnosti, osenčenja, pri umeščanju balkonov se prostor med stavbama VS3 in VS4 oziroma VS1 in VS2 ne sme zmanjšati,
– v pritličju večstanovanjskih stavb se dopusti umestitev vrtca, dopusti se, da se del zelenih površin nameni za potrebe vrtca,
– spremembe tlorisnih gabaritov enostanovanjskih stavb z nadstreškom ali garažo +2,50 m, z upoštevanjem minimalnih odmikov od zemljiških parcelnih mej in odmikov od gospodarske javne infrastrukture, tlorisni gabariti so lahko manjši,
– pri povečanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati v SD ZN določenih odmikov od parcelnih mej in odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo,
– sprememba kote pritličij stavb glede na projekt zunanje ureditve,
– ob cesti a1 in a2 je predviden hodnik za pešce, ki je zasnovan kot rezervacija prostora, dopusti se možnost parcelacije poti in cest,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju SD ZN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture,
– dopusti se začasni priklop treh enostanovanjskih stavb na obstoječ mešan kanal za odvajanje meteornih in fekalnih vod s povoznih površin, parkirišč ter streh objektov; jašek obstoječe mešane kanalizacije, kjer je možno izvesti začasni priklop, se nahaja na parc. št. 1511 k.o. Tepanje; po izvedbi predvidene kanalizacije se meteorne in fekalne vode enostanovanjskih objektov odvajajo skladno z določili 20. člena tega odloka,
– dopusti se izvedba dodatnih parkirnih površin v sklopu gradbene parcele večstanovanjskih stavb,
– dopusti se drugačna izvedba trase in širine pešpoti in povezav med večstanovanjskimi stavbami skladno s projektno dokumentacijo,
– vhodi v stavbe se določijo v projektni dokumentaciji.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta SD ZN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN 
44. člen
(prenehanje veljavnosti sprememb in dopolnitev ZN) 
Po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev ZN (ko se spremembe in dopolnitve realizira v celoti) se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v občinski prostorski načrt.
XIII. KONČNE DOLOČBE 
45. člen
(seznanitev javnosti) 
Dokumentacija iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
46. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
47. člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o Zazidalnem načrtu Tepanje (Uradni list SRS, št. 10/79, 1/86, 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99, 46/10, 59/01, 37/11, 95/12) znotraj območja SD ZN.
48. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2018(131)
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost