Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice, stran 4300.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 7. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A),16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 2. 7. 2020, Občinski svet Občine Vitanje na 10. redni seji dne 18. 6. 2020, Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 17. 6. 2020 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice 
1. člen 
(1) V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 13/97, 57/03, 53/08 in 57/10) se spremenita drugi in tretji odstavek, ki se po novem glasita:
»(2) Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 1a.
(3) V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in sicer:
– Slovenske Konjice, na lokaciji Trebnik, Grajska ulica 4, Slovenske Konjice,
– Vitanje, na lokaciji OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, Vitanje,
– Zreče, na lokaciji OŠ Zreče, Šolska cesta 3, Zreče,
– Zreče, na lokaciji pod Večnamensko dvorano, Cesta na Roglo 15, Zreče.«
(2) Črta se četrti odstavek 2. člena.
2. člen 
V 3. členu se črta tretji odstavek.
3. člen 
Črta se 7. člen.
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Dejavnost zavoda je:
J/58.190 – drugo založništvo,
J/59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
N/77.290 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.011 – dejavnost knjižnic.
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 13. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Zavod opravlja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje za učence v oddelkih, skupinah in individualno.«
6. člen 
V drugi odstavek 19. člena se doda stavek: »Mandat ravnatelja traja pet let.«
7. člen 
Spremeni se drugi odstavek 20. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javne šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.«
8. člen 
V 31. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi. Spremeni se besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek in se po novem glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«
9. člen 
V 34. členu se v drugem odstavku za besedo »zavod« črta beseda »lahko«.
10. člen 
V 39. členu se črta drugi odstavek.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2020-1(160)
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
Št. 900-0004/2020-08
Vitanje, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Vitanje 
Slavko Vetrih 
Št. 0070-0007/2019
Zreče, dne 17. julija 2020
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik 

AAA Zlata odličnost