Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1961. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, stran 4276.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/14) se za 11. členom dodajo novi 11.a, 11.b in 11.c člen, ki se glasijo:
»11.a člen 
(pomočnik direktorja) 
Zavod ima lahko pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja).
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Svet zavoda poda predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet zavoda ne poda mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela.
11.b člen 
(pogoji za imenovanje in naloge pomočnika direktorja) 
Za pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (po prejšnji ureditvi), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (po prejšnji ureditvi) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan, in obvlada angleški jezik na višji ravni,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima sposobnosti strateškega in akcijskega načrtovanja,
– ima sposobnosti vodenja projektov.
S statutom zavoda se lahko določijo dodatni pogoji za imenovanje pomočnika direktorja.
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program organizacijskega, poslovodnega in finančnega dela in razvoja zavoda.
Naloge pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev so:
– pomoč direktorju pri organizaciji dela in poslovanja,
– pomoč direktorju pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta s kadrovskim načrtom,
– pomoč direktorju pri pripravi dokumentacije za poročanje ustanovitelju in financerju,
– spremljanje javnih razpisov, priprava in prijava projektov na javne razpise ter spremljanje izvajanja projektov,
– pomoč pri delu s pristojnimi ministrstvi na področju dela zavoda,
– opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja.
11.c člen 
(mandat pomočnika direktorja) 
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda. Svet mora mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-95/2014-15
Ljubljana, dne 6. julija 2020
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost