Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 023-88/2020-1 Ob-2511/20, Stran 1607
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 19. 6. 2020 objavlja
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije osrednjeslovenske regije za obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Mestne občine Ljubljana: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2) v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni izbere svet regije regionalne razvojne agencije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet Osrednjeslovenske razvojne regije (imenovan Svet Ljubljanske urbane regije) sestavlja 26 županov Osrednjeslovenske regije, trenutno pa mu predseduje župan Mestne občine Ljubljana. Svet regije je na svoji 5. seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Mestna občina Ljubljana in imenoval strokovno komisijo za pregled in ocenjevanje vlog.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Osrednjeslovenski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju projektov, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
Osrednjeslovenska razvojna regija bo v programskem obdobju 2021–2027 obsegala območje 25 občin, in sicer: Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Mestna občina Ljubljana (MOL), Občina Logatec, Občina Log - Dragomer, Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika.
4. Pogoji prijaviteljev
a) Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti – obvezna priloga obrazec 4.1),
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.2), kar pomeni, da:
– zagotavlja v regiji z več kot 100 000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije (obvezna priloga – obrazec 4.3 in priložen dokument o ustanovitvi regijske razvojne mreže Osrednjeslovenske razvojne regije),
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Osrednjeslovenski razvojni regiji (obvezna priloga – obrazec 4.4),
5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – Obrazec 4.5),
6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obvezna priloga – obrazec 4.6) in
7. da bo vodil ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.7).
b) Poleg tega mora prijavitelj izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ima poravnane davčne obveznosti
obvezna priloga – obrazec 4.8: Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
Prijavitelj lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priloži potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge. Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti.
2. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije
obvezna priloga – obrazec 4.9: Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.
3. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
obvezna priloga – obrazec 4.10: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar, na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj navedene obvezne pogoje.
5. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 4. tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju. Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je v prilogi razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva:
Delež javnega vpliva 
Število točk
100 %
10
80 %–99 %
5
51 %–79 %
2
Prijavitelj v obrazec št. 5.1 vpiše vse svoje ustanovitelje in njihove deleže. Zaželeno je, da prijavitelj obrazcu predloži izpisek iz uradne evidence (AJPES ali sodni register), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja/status
Število točk
Nad 10 let
10
Do 10 let
5
0 let
0
Leta delovanja in status se izkazujejo z lastno izjavo (obrazec 5.2)
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju razvojne regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let.
Reference prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.3).
Št. regijskih projektov/območje priprave
Število točk
6 ali več
10
3–5
7
1–2
5
0
0
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa glede na število v celoti pripravljenih regionalnih razvojnih programov za območje Osrednjeslovenske regije:
Število RRP
Število točk
3
10
2
7
1
5
0
0
Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.4).
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021–2027«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis, skupaj s predpisanimi prilogami.
Kolikor je zadnji dan roka sobota, nedelja ali praznik, ki je dela prost dan, rok za oddajo vlog izteče s pretekom prvega prihodnjega delovnika. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do vključno 10. 8. 2020 oddane na pošto priporočeno (upošteva se potni žig).
Za uvrstitev v postopek izbora mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vlogi morajo biti v celoti izpolnjeni in predloženi vsi zahtevani dokumenti iz razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija prijavitelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva pozvani prijavitelji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna zavržena.
Strokovna komisija bo v skladu z merili točkovala vloge po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbrana bo vloga, ki bo prejela največje število točk.
Kolikor bo vloga dveh ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbrana tista, ki je prejela višje število točk pri merilu 3 (obrazec 5.3).
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v 6. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v 4. točki besedila javnega razpisa,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
8. Odločitev o izboru regionalne razvojne agencije za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Osrednjeslovenske regije za obdobje 2021–2027 odločil svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med svetom regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu. Prijavitelji s parafiranjem pogodbe potrjujejo, da so prebrali osnutek pogodbe in z njim soglašajo.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
9. Financiranje razvojnih nalog v regiji: naloge regionalne razvojne agencije iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin Osrednjeslovenske regije in državnega proračuna. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje se določi z letno pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa
– prijavni obrazec
– obrazec 4.1
– obrazec 4.2
– obrazec 4.3
– obrazec 4.4
– obrazec 4.5
– obrazec 4.6
– obrazec 4.7
– obrazec 4.8
– obrazec 4.9
– obrazec 4.10
– obrazec 5.1
– obrazec 5.2
– obrazec 5.3
– obrazec 5.4.
Razpisna dokumentacija se skupaj z obrazci in osnutkom pogodbe nahaja na spletni strani Mestne občine Ljubljana na naslovu https://www.Ljubljana.si/sl/mestna-obcina/ in spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu dalje do konca roka za oddajo ponudb.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu ursa.otonicar@Ljubljana.si. Zadnji dan za postavljanje vprašanje je 3. 8. 2020. Zadnji dan za posredovanje odgovorov je 5. 8. 2020.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost