Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

Št. 6712-77/2020/1 Ob-2503/20, Stran 1577
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20; v nadaljevanju: Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020 št. 6712-2/2020, in Sklepom o prerazporeditvi sredstev LPŠ 2020 št. 6712-2/2020/18, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 7. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v 88. členu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19 in 91/20, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
3. Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 so določeni v pravilniku.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2020 in bo na razpolago za sofinanciranje spremljanja pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19, je 300.000 EUR, in sicer: iz PP 710010 Program vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. septembra 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2020 – meritve (6712-77/2020)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 7. septembra 2020. Zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost