Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2433. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2434. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2458. Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
2459. Uredba o spremembi Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov

Odloki

2460. Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih

MINISTRSTVA

2435. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019
2436. Pravilnik o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije
2437. Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
2438. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu
2461. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

USTAVNO SODIŠČE

2439. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor se odlog izvršbe dovoljuje za najdlje tri mesece in le enkrat, kadar gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom, z odložnim rokom in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani v delu, v katerem je predlog za odlog nad tremi meseci zavrnjen

BANKA SLOVENIJE

2440. Kodeks Banke Slovenije

SODNI SVET

2441. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2442. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2019
2443. Poročilo o gibanju plač za junij 2019

OBČINE

Dobje

2444. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Nova Gorica

2455. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

Puconci

2445. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Rogaška Slatina

2446. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rogaška Slatina
2447. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina
2448. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

2449. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II
2450. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju
2451. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)

Slovenj Gradec

2456. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226)

Šentjur

2457. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 1295/1, 1324/2, k.o. 1132 – Primož

Vipava

2452. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava

Žalec

2453. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Žiri

2454. Sprememba št. 1 Statuta Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti