Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

N 13/2012 Os-2769/19, Stran 1799
Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 2. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 25,10 m² (ID znak: 2169-1140-2) in na posameznem delu – stanovanju v 2. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 24,95 m² (ID znak: 2169-1140-3) – in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 26. 7. 2019 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 24/80 Č z dne 21. 2. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje "Gradis" n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem in Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Jamova 39, kot kupcem.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 26. 7. 2019