Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2453. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 6692.

  
Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec sprejel naslednji
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 92/04) – uradno prečiščeno besedilo.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13 in 91/13) opredeljuje območje OPPN z oznako ŽA – 1/2 kot stavbna zemljišča v severozahodnem delu mesta Žalec. Območje je po namembnosti zelo heterogeno in skoraj v celoti že pozidano: v zahodnem delu prevladuje stanovanjska gradnja, v osrednjem delu nestanovanjska gradnja (trgovsko- poslovne stavbe, hotel, stadion, kulturni dom, knjižnica, vrtec, glasbena šola) in v vzhodnem delu nestanovanjska gradnja (osnovna šola).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so predvsem naslednji: hitro in stalno spreminjanje potreb znanih in bodočih uporabnikov prostora ter neskladnost želenih prostorskih ureditev z vsebino veljavnega ZN.
Potrebne spremembe se nanašajo na del kareja B in E z območjem športnega parka – stadiona in območjem šole, ter na del kareja A, ki je namenjen večstanovanjski blokovski pozidavi, družbenim dejavnostim in poslovno trgovskim dejavnostim. Na območju športnega parka se načrtuje širitev športnih igrišč proti severu prav tako pa je potrebno zaradi porasta prebivalstva v mestu Žalec in na osnovi predvidevanj ter projekcij za še dodatno povečanje števila šoloobveznih otrok, omogočiti širitev objektov šole s prizidavami in nadzidavami v okviru prostorskih možnosti. Na delu kareja A pa je potrebno določiti ustrezne prostorske izvedbene pogoje glede dopustnih gradenj, dopustnih dejavnosti in dopustnih objektov v luči potreb investitorjev (opustitev načrtovanega vrtca v pritličju stanovanjskega bloka, opustitev gradnje dodatne kotlovnice …). Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
3. člen 
(predmet in okvirno ureditveno območje) 
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN zajema območje, ki ga na severu omejuje obvoznica – regionalna cesta RII Št. 447/0367 Žalec–Šempeter, na vzhodu Velenjska cesta in Aškerčeva ulica (povezavo med njima tvori Oničeva ulica in funkcionalna zemljišča stanovanjskih objektov), na jugu meji območje na Savinjsko cesto in na zahodu na Gotoveljsko cesto.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se lahko območje OPPN tudi spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Žalec, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč na predmetnem območju.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
3. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
4. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 9, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
10. Adria plin d.o.o., podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
14. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
15. Eles d.o.o., Ljubljana;
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in strokovnih podlag sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
– izdelovalec OPPN: izbran na osnovi zbiranja ponudb oziroma javnega naročila.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost bo v postopek priprave vključena tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa tudi objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pripravljavec.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2019
Žalec, dne 21. avgusta 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos