Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

N 13/2012 Os-2800/19, Stran 1800
Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Janko Železnikar, Smrekarjeva ulica 28, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 3. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 44,95 m² (ID znak: 2169-1140-26) – in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 26. 7. 2019 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 154/80-Č z dne 18. 12. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje "Gradis" n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134 a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem in Ilirija – Vedrog Ljubljana, Tržaška 32, kot kupcem, z Dodatkom z dne 11. 7. 2003, sklenjen med Gradis GP Jesenice d.d., C. Franceta Prešerna 5, Jesenice, kot prodajalcem in Ilirija d.d., Tržaška c. 40, Ljubljana, kot kupcem in
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 9. 2003, sklenjene med Ilirija, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d., Ljubljana, Tržaška cesta 40, kot prodajalcem in Jankom Železnikarjem, Nelit s.p., Linhartova 51, Ljubljana, kot kupcem.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 26. 7. 2019