Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

Ob-2818/19, Stran 1793
Svet zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje, na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah z dne 6. 6. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI) in vse nadaljnje dopolnitve zakonov.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 4. 1. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezno, kandidat/-ka si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj”.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka ali lastnoročno vročena v tajništvo šole.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah