Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2461. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 6727.

  
Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 44/17 in 57/18) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza ter relaciji. V primeru, da se upravičenec izobražuje v tujini, k vlogi predloži potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pisna oziroma elektronska«.
V četrtem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, ko upravičenec biva na različnih naslovih, pod pogojem, da predloži sklep sodišča o bivanju na različnih naslovih.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajalec originale pisnih vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izvajalec elektronske vloge arhivira in hrani v elektronski obliki dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči oziroma izbriše.«.
2. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec izvede spremembo subvencionirane vozovnice na podlagi vložitve nove vloge s strani upravičenca. Izvajalec pred izdajo nove subvencionirane vozovnice prekliče obstoječo subvencionirano vozovnico.«.
3. člen 
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(vložitev vloge v prehodnem obdobju) 
Do 31. oktobra 2019 se vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice lahko vloži tudi na obrazcu, določenem v Prilogi 1 Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 44/17 in 57/18).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-233/2019/10
Ljubljana, dne 27. avgusta 2019
EVA 2019-2430-0048
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo