Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2446. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rogaška Slatina, stran 6667.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Rogaška Slatina 
Splošne določbe
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
3. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč v občini je občinska uprava oziroma oseba javnega prava, ki jo za upravljavca pokopališča s svojim aktom določi župan.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicij, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanjem soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
24-urna dežurna služba
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja kot koncesionirana dejavnost.
Pogrebna slovesnost
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, ki ga s sklepom potrdi občinski svet.
Pogreb
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
5.1 Prijava pokopa
10. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
5.2 Priprava pokojnika
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Minimalna pogrebna slovesnost
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
5.4 Pokop
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava oziroma upravljavec pokopališča.
Način in čas pokopa
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih Brestovec, Zg. Kostrivnica in Sv. Florijan se praviloma opravi od ponedeljka do sobote med 10.00 in 17.00 uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Način pokopa, če je plačnik občina
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop na način, kot je določen v 14. členu tega odloka.
Pokop zunaj pokopališča
17. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
(3) Pokop zunaj pokopališča ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi na podlagi izdanega soglasja občinske uprave.
Mrliške vežice
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčihv občini so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo vsak dan med 8.00zjutraj in 20.00uro zvečer.
10 Prva ureditev groba
19. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
(2) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z določili tega odloka. Grob uredita upravljalec in najemnik. Upravljalec po opravljenem pokopu poskrbi za odvoz odvečna zemlje na deponijo, odstrani vence z groba in očisti grob.
(3) Najemnik groba poskrbi za položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pred izkopom grobne jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile tedaj izkopane in morebitno dosaditev, postavitev spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in omarice za polaganje sveč.
20. člen 
(ureditev groba po pogrebu) 
(1) Upravljalec po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje.
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
11 Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
22. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
2. onesnaženje pokopaliških objektov in naprav;
3. brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti,
4. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
5. vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje motornih vozil, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.
12 Način oddaje grobov v najem
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Najemnino za posamezne zvrsti grobov določi občinski svet s sklepom na podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
13 Posegi v prostor na pokopališču
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
14 Grobovi
26. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, otroški, dvojni in grobnice,
– grobišča,
– žarni grobovi.
(2) Pokopališča imajo enojne, dvojne, otroške in žarne talne grobove, grobnice in grobišča.
(3) Pokopališča: na Brestovcu, v Zg. Kostrivnici in pri Sv. Florijanu imajo naslednje vrste grobov v dimenzijah:
– enojni grob neto 1,10 m x 2,10 m bruto 1,30 m x 2,40 m,
– dvojni grob neto 1,70 m x 2,10 m bruto 1,90 m x 2,40 m,
– otroški grob neto 0,80 m x 1,20 m, bruto 1,00 m x 1,50 m,
– žarni talni grob neto 0,65 m x 0,65 m bruto 0,90 m x 0,90 m.
(4) Spreminjanje enojnih grobov v dvojne in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem in najemnikom groba, če je to v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove za posamezno pokopališče.
27. člen 
(nagrobni spomeniki) 
(1) Nagrobni spomenik se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališke oddelke in grobove posameznega pokopališča in je lahko pokončen ali ležeč.
(2) Na pokopališčih lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali dvojnem grobu višino največ 1,00 m in na žarnem grobu največ 0,80 m.
15 Okvirni tehnični normativi za grobove
28. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni.
(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
(3) Povečan grobni prostor je grobni prastor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(4) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
29. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
30. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
16 Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
31. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom potrdi občinski svet.
17 Pogrebna pristojbina
32. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, se določi s sklepom občinskega sveta.
18 Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob
33. člen 
(razmerje grobnine) 
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša za:
– žarni grob: 0,8 kratnik enojnega groba,
– otroški: 0,8 kratnik enojnega groba,
– dvojni grob: 1,8 kratnik enojnega groba,
– grobnica: 4,2 kratnik enojnega groba.
19 Nadzor
34. člen 
(nadzor) 
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
(2) Občinska inšpekcija je prekrškovni organ za prekrške iz 1., 2., 3. točke 22. člena tega odloka.
(3) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za prekrške iz 4. in 5. točke 22. člena tega odloka.
20 Prekrški
35. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnaženje in odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora (druga alineja 22. člena),
– vodi pse ali druge živali po pokopališču in v objekte na območju pokopališča (četrta alineja 22. člena),
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (tretja alineja 22. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določbo prve in šeste alineje 21. člena tega odloka.
(5) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca pokopališča, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
20 Končna določba
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0007/2019
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič