Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2435. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019, stran 6629.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 
1. člen 
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2019 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 2. septembra 2019.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819),
6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter ZIPRS1819,
7. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance ter pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni saldo sektorja država za leto 2019.
2. člen 
Neposredni uporabniki lahko do torka, 31. decembra 2019, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1819.
3. člen 
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do torka, 3. septembra 2019 do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno četrtka, 5. decembra 2019, najkasneje do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno petka, 6. decembra 2019, najkasneje do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno srede, 11. decembra 2019,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do torka, 24. decembra 2019.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno srede, 18. decembra 2019, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen 
Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1819 so mogoča do torka, 31. decembra 2019, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
5. člen 
(1) Med prejemke proračuna leta 2019 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno torka, 31. decembra 2019.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2019, izplačani do vključno torka, 31. decembra 2019.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2019 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2020. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
6. člen 
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2019 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.
7. člen 
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2019, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-491/2019
Ljubljana, dne 26. avgusta 2019
EVA 2019-1611-0007
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance